Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Krav til sykmelding og bruk av elektronisk konsultasjon (e-konsultasjon)

For at man skal få rett til sykepenger ut over egenmeldingsperioden må arbeidsuførheten dokumenteres med sykmelding, av de yrkesgrupper som har rett til å sykmelde, jf.§8-7 i folketrygdloven, samt forskrift gitt med hjemmel i denne. Det vil si lege, kiropraktor og manuellterapeut, samt tannlege i forbindelse med arbeidsuførhet på grunn av tannbehandling eller sykdom i munn og kjeveledd. 

Hovedregelen er at sykmelding kan gis etter at sykmelder har foretatt en fysisk undersøkelse av pasienten. I forbindelse med covid-19-pandemien var det en midlertidig utvidelse i regelverket som åpnet for bruk av e-konsultasjon til sykmelding.

Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven som omhandler muligheten for å skrive ut sykemelding etter elektronisk konsultasjon, gjeldende fra og med 1. juli 2023.

Loven setter tydelige rammer for hvilke kriterier som må være oppfylt for å kunne sykemelde etter e-konsultasjon:

  • Pasienten må være kjent for legen.
  • Pasientens diagnose må være kjent for legen.
  • Legen kan vurdere pasientens arbeidsevne uten fysisk undersøkelse.
  • Legen må anse det som faglig forsvarlig å gjennomføre konsultasjonen som en e-konsultasjon.

Ved kortvarig sykdom

Hvis det ikke er mulig med en fysisk undersøkelse samme dag, kan du likevel gi en kort sykmelding etter e-konsultasjon eller telefonkonsultasjon. Det er et krav til etterfølgende fysisk undersøkelse i slike tilfeller. Hvis sykdommen er over i løpet av få dager, vil det ikke være relevant å kreve fysisk undersøkelse i etterkant. Unntaket er aktuelt når det ikke er ledig legetime eller når pasienten ikke kan komme til legekontoret for eksempel på grunn av sykdom (som ved gastroenteritt eller diaré) eller andre forhold som forhindrer fysisk oppmøte (som ved hindringer i trafikken).

Les mer om reglene for sykmelding og e-konsultasjon (nav.no).

Definisjon av e-konsultasjon

E-konsultasjon defineres i merknad B3 i forskrift 26. juni 2023 nr. 1125 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, som "elektronisk eller telefonisk kommunikasjon mellom pasient og hans/hennes fastlege eller dennes stedfortreder".

Til vanlig brukes e-konsultasjon som generell betegnelse på kommunikasjon mellom sykmelder og pasient ved bruk av telefon, elektronisk skriftlig kommunikasjon og videokonferanser.

Les mer om e-konsultasjon og korte sykmeldinger.

Siste faglige endring: 26. juni 2024