Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.1. Tilrettelegging på arbeidsplassen: Slik kan sykmelder bidra

Tilrettelegging av arbeid er aktuelt i mange situasjoner:

 • for å forebygge sykmelding
 • som alternativ til sykmelding
 • for at pasienten kan klare å delta i arbeidsrelatert aktivitet ved sykmelding
 • for å komme tilbake i arbeid etter sykmelding

Se NAVs oversikt: Hvem gjør hva i sykefraværsarbeidet? Les også særlig om arbeidstakers plikter og rettigheter (nav.no) og arbeidsgivers rolle i tilrettelegging (arbeidstilsynet.no)

Slik kan sykmelder bidra med tilrettelegging

Et ofte stilt spørsmål er hvilken kunnskap sykmelder må ha om den enkeltes arbeidsforhold for å kunne si noe om funksjonsevne, aktivitetsmuligheter og tilretteleggingsbehov.

Hvis sykmelder gir melding i sykmeldingen om at aktivitet medisinsk sett er mulig, kan dette gi innspill til arbeidsgiver og arbeidstakers samtale om tilretteleggingsbehov og tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen. Behandler har mulighet for å benytte sykmeldingen til å gi mer konkrete råd om tilrettelegging og medisinske hensyn i denne sammenheng. Sykmelder kan be om tilbakemelding fra arbeidsgiver. Sykmelder skal også delta i dialogmøter når de blir innkalt, og kan også her bidra til tilrettelegging i arbeidssituasjonen.

Dette kan behandler gi råd om

Sykmeldende behandler vurderer arbeidsevne. Tilretteleggingsmuligheter er en viktig del av denne vurderingen:

Vil pasienten/arbeidstakeren ha nytte av tilrettelegging?

 • Arbeidstid (fleksibilitet/redusert/gradvis opptrapping)
 • Endringer i arbeidsoppgaver og ansvar
 • Endringer i omgivelser

Andre forhold som påvirker:

  • Forholdet mellom sykdom og arbeid (vet man noe om hva som har utløst sykdom (arbeid/utenforliggende faktorer?)
  • Om behandling og arbeid lar seg kombinere?

  Gi pasient og arbeidsgiver medisinskfaglige råd de kan bygge på ved tilretteleggingen. Bruk konsultasjonen, sykmeldingens tekstfelt og senere dialogmøtene. Viktige momenter du kan gi råd om:

  • Avlastning, hvilke belastninger bør unngås eller reduseres?
  • Hva er fortsatt mulig?
  • Tilstedetid på jobb
  • Arbeidstempo og pauser
  • Avgrensing og rammer
  • Endring og opptrapping av aktivitet

  Siste faglige endring: 28. november 2016