3.2. Nivåinndeling av smitteverntiltak (trafikklysmodell)

I denne utgaven av veilederen beskriver vi hvordan ulike tiltak iverksettes avhengig av situasjonen i en trafikklysmodell; grønt, gult og rødt nivå. Tiltakene tilpasses smittesituasjonen i samfunnet og andre faktorer i en totalvurdering. Modellen varierer fra vanlig organisering av skolehverdagen (grønt nivå), til mer omfattende tiltak med mindre, faste grupper og større avstand mellom elever (rødt nivå). Forskjellen på de tre nivåene gjelder særlig tiltakene for å redusere kontakt mellom personer.

Kommunehelsetjenesten har smittevernkompetanse og kan konsulteres ved spørsmål om organisering og tilrettelegging lokalt. Det er smittevernmyndighetene som beslutter hvilket nivå tiltakene skal legges på i henhold til trafikklysmodellen.

I tabell 1 er hovedtrekkene ved trafikklysmodellen for barneskolen presentert. Utfyllende informasjon er beskrevet nedenfor.

Tabell 1: Trafikklysmodell for barneskolen
Barneskole 1-7 Tiltak
Grønt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag
Gult nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele klasser regnes som en kohort*
  • Ansatte kan veksle mellom kohorter*/klasser
  • Trinnvise kohorter* på SFO
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter* i pauser/friminutt
Rødt nivå
 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Dele klasser inn i mindre kohorter*
  • Faste lærere til hver kohort* så langt det er mulig
  • Tilstrebe samme kohorter* på SFO som i skolen
  • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter* i pauser/friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter*
  • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

* Faste grupper av elever kalles i denne veilederen for en «kohort». Dette begrepet brukes for å synliggjøre at formålet med organiseringen er å begrense smitte. Størrelsen på kohorten og andre kontaktreduserende tiltak vil avhenge av situasjonen i samfunnet. Se utdypende informasjon i kapittelet Redusert kontakt mellom personer.

Last ned plakat med trafikklysmodellen hos Utdanningsdirektoratet (PDF).


FHIUtdanningsdirektoratet

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold er levert av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 29. mai 2020