Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi

Laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi skal utføre undersøkelser på definerte agens på vegne av helsemyndighetene og alle andre laboratorier.

Rapportering og evaluering

Rapporteringsskjema for nasjonale referanselaboratorium i medisinsk mikrobiologi (DOC)

Fristen for rapportering er 31. mars hvert år.

Søknad om referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi

Alle referansefunksjoner som foreslås kan bli utlyst. Helsedirektoratet mottar også søknader uavhengig av utlysing, og vi behandler søknader fortløpende. 

Søknader til Helsedirektoratet om referansefunksjoner skal fremmes av Folkehelseinstituttet (FHI) eller et regionalt helseforetak (RHF). I søknaden bekrefter FHI eller RHF at de påtar seg ansvaret for den nasjonale referansefunksjonen de foreslår. Basert på vurdering av søknaden anbefaler Helsedirektoratet for Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) hvem som bør tildeles en referansefunksjon.

HOD formidler gjennom tildelingsbrev til Folkehelseinstituttet eller oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene at de er tildelt nye referansefunksjoner. I godkjenningen legger HOD til grunn at en formalisering av nasjonale referansefunksjoner i mikrobiologi forutsettes ivaretatt gjennom tildelte økonomiske rammer. Ev. merkostnader knyttet til en formalisering av en nasjonal referansefunksjon, og hvordan disse vil bli ivaretatt, bør derfor dokumenteres i søknaden.

Ved etablering av nye nasjonale referansefunksjoner der det i dag ikke finnes nasjonal kompetanse må kostnader knyttet til oppbygging av infrastruktur og kompetanse (samt eventuelle kostnad-/ nytteanalyser ved sentralisering) dokumenteres. Referansefunksjoner der det kreves særskilte bevilgninger må derfor spilles inn gjennom de ordinære budsjettprosessene.

Oversikt over referansefunksjoner

Virus

AgensAnsvarlig institusjon
InfluensavirusFolkehelseinstituttet
Polio/enterovirusFolkehelseinstituttet
Hepatittvirus (A, B, C, D, E)Folkehelseinstituttet
KusmaFolkehelseinstituttet
MeslingerFolkehelseinstituttet
RubellaFolkehelseinstituttet
Coronavirus med alvorlig utbruddspotensialeFolkehelseinstituttet
Tick-Borne encephalitis (TBE)Folkehelseinstituttet
Humant papillomavirus (HPV)​Akershus universitetssykehus HF
​Cytomegalovirus (CMV)Helse Sør-Øst RHF ved Oslo universitetssykehus HF
AdenovirusHelse Midt-Norge RHF ved St. Olavs hospital HF
Humant immunsviktvirus (hiv)Helse Sør-Øst RHF ved Oslo universitetssykehus HF 
Rotavirus​Folkehelseinstituttet
Virale importinfeksjonerHelse Sør-Øst RHF ved Oslo universitetssykehus
RS-virusFolkehelseinstituttet

Næringsmiddelbårne bakterier

AgensAnsvarlig institusjon
SalmonellaFolkehelseinstituttet
ShigellaFolkehelseinstituttet
YersiniaFolkehelseinstituttet
​Tarmpatogene E. coli (+ EHEC)Folkehelseinstituttet
CampylobacterFolkehelseinstituttet
VibrioFolkehelseinstituttet
BrucellaFolkehelseinstituttet
ListeriaFolkehelseinstituttet

​Bakterielle toksiner

AgensAnsvarlig institusjon
​Bacillus cereusNorges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
​Clostridium perfringens (gassgangren)​NMBU
Stafylokokk enterotoksin​Veterinærinstituttet
Clostridium botulinum (botulisme)NMBU

​Luftveispatogener

AgensAnsvarlig institusjon
​Mykobakterier​Folkehelseinstituttet
​Meningokokker​Folkehelseinstituttet
Gruppe A streptokokker​Folkehelseinstituttet
Pneumokokker​Folkehelseinstituttet
​Haemophilus influenzae​Folkehelseinstituttet
Corynebacterium diphteria (difteri)​Folkehelseinstituttet
​LegionellaHelse Vest RHF ved Helse Stavanger HF

Andre bakterier

AgensAnsvarlig institusjon
​Fransiscella​Helse Midt-Norge RHF ved St. Olavs hospital HF
​LeptospiraFolkehelseinstituttet
Bacillus anthracis (miltbrann)Folkehelseinstituttet
​Bordetella pertussis (kikhoste)Folkehelseinstituttet
Gruppe B streptokokkerHelse Midt-Norge RHF ved St. Olavs hospital HF
MRSAHelse Midt-Norge RHF ved St. Olavs hospital HF
Borrelia burgdorferi (borreliose)Helse Sør-Øst RHF ved Sørlandet sykehus HF
Clostridioides difficileHelse Sør-Øst RHF ved Oslo universitetssykehus HF
Neisseria gonorrhoeae (gonoré)Folkehelseinstituttet
​Treponema pallidum (syfilis) Helse Sør-Øst RHF ved Oslo universitetssykehus HF
​Burkholderia (B. pseudomallei og mallei)Folkehelseinstituttet

Medisinske soppsykdommer

AgensAnsvarlig institusjon
​Medisinske soppsykdommer​Helse Sør-Øst RHF ved – Oslo universitetssykehus HF 

Parasitter

AgensAnsvarlig institusjon
ToxoplasmaHelse Sør-Øst RHF ved Oslo universitetssykehus HF 
Molekylærbiologisk parasittdiagnostikkHelse Sør-Øst RHF ved Oslo universitetssykehus HF
Serologisk parasittdiagnostikk​Helse Nord RHF ved
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Resistensgener antibiotika

AgensAnsvarlig institusjon
​Karbapenem - gram-negative staver​​Helse Nord RHF ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
​Linezolid - enterokokker​​Helse Nord RHF ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
​Colistin - gram-negative staverHelse Nord RHF ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
​Vankomycin - enterokokkerHelse Nord RHF ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Ansvar og oppgaver

Offentlige nasjonale medisinsk-mikrobiologiske referansefunksjoner ble formalisert av Helse- og omsorgsdepartementet i 2005, og er i dag regulert i rundskriv I-5/2013 - Laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi (regjeringen.no).

Nasjonale referanselaboratorium i medisinsk mikrobiologi har et landsdekkende ansvar. Overordnede oppgaver og de faglige og praktiske kravene til laboratoriene går fram av MSIS-forskriften (lovdata.no). MSIS-­forskriften er også det juridiske grunnlaget for de medisinske mikrobiologiske referansefunksjonene. Laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi er etter forskriften tillagt følgende oppgaver:

  • Referansediagnostikk
  • Opprettholde en samling av stammer og annet referansemateriale
  • Vitenskapelig råd og støtte
  • Samarbeid og forskning
  • Overvåking, beredskap og respons ved utbrudd av smittsomme sykdommer

En nærmere forklaring på disse punktene fremgår av vedlegg I i rundskrivet. Mer informasjon er også tilgjengelig hos European Centre for Disease Prevention and Control i rapporten Core functions of microbiology reference laboratories for communicable diseases (ecdc.europa.eu).

Rådgivningsgruppe

Helsedirektoratet er ansvarlig for å oppnevne en rådgivningsgruppe for nasjonale referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi. Rådgivningsgruppen skal ledes av Helsedirektoratet, og medlemmene skal være fra Helsedirektoratet, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, de regionale helseforetakene, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Veterinærinstituttet og brukergrupper.

Rådgivningsgruppen skal ha to medlemmer fra henholdsvis Helsedirektoratet, Nasjonalt Folkehelseinstitutt og de regionale helseforetakene. Det skal være ett medlem hver fra henholdsvis NMBU, Veterinærinstituttet og de som er profesjonelle brukere av tjenestene.

Rådgivningsgruppen foretar en faglig vurdering av både søknader og innkommende rapporter. Basert på blant annet anbefalingen fra rådgivningsgruppen vurderer helsedirektoratet søknader og rapporter. Helsedirektoratet gir en innstilling til utpekende myndighet, Helse- og omsorgsdepartementet.

Bakgrunn og hensikt

For å stille sikker diagnose eller for å undersøke smittestoffets karakteristika videresendes (refereres) det biologiske materialet til et referanselaboratorium for nærmere undersøkelser. Referanselaboratoriet gir nærmere anvisning for innsendelse av prøvematerialet fra primærlaboratoriene.

Pasientrettede undersøkelser utføres for korrekt diagnostisering eller behandling av en pasient. Folkehelserettede undersøkelser utføres på vegne av helsemyndighetene for overvåkning, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer. Laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi skal ivareta begge oppgavene. Nasjonale referanselaboratorier ivaretar både primærdiagnostikk, sekundærdiagnostikk og kvalitetssikring av analyser. Referanselaboratorier har samme meldingsplikt til MSIS som det rekvirerende laboratorium.

Først publisert: 02.05.2019 Siste faglige endring: 04.12.2023 Se tidligere versjoner