KAPITTEL 1. 4
Målgrupper for rehabilitering

Generelt om målgruppen

Målgruppene for rehabilitering kjennetegnes ved behovet for å gjenvinne tapte funksjoner etter sykdom, skade eller rusavhengighet. Metodikken er derfor preget av re-læring og oppøving av tidligere funksjoner og ferdigheter. Mange må lære å mestre et liv med varige funksjonsnedsettelser og/eller mestringsutfordringer. Å bevare eksisterende funksjoner, bremse utvikling av funksjonstap, utvikle nye funksjoner og tilpasse livet til nye forutsetninger er sentralt.

Målgruppene innen rehabilitering kjennetegnes ved et vidt spekter av behov. En måte å beskrive dette på er å dele inn i rehabilitering somatikk og rehabilitering psykisk helse og rus. En slik grov inndeling kan bare si noe om hvor hovedtyngden av problemstillinger ligger.

Målgrupper somatisk rehabilitering

Behovet er relatert til funksjonsnedsettelser etter sykdom og/eller skade. Det gjelder i utgangspunktet alle aldersgrupper. Det er store variasjoner i behov, fra kortvarig rehabilitering etter lettere skader til mer omfattende og langvarige behov som følge av kroniske sykdommer og større skader.

Behovet omfatter både medisinsk oppfølging og behandling, trening av fysisk, psykososial og kognitiv funksjon, lærings- og mestringstiltak og tilrettelegging gjennom hjelpemidler. For unge og voksne i yrkesaktiv alder er rehabilitering med arbeid som mål sentralt.

Målgrupper rehabilitering psykisk helse og rus

Behovet kan ha oppstått på grunn av alvorlig og langvarig psykisk lidelse og/eller rusmiddelproblemer og har særlig vekt på psykiske, kognitive, sosiale og psykososiale utfordringer.

Mange står i fare for å miste, eller har redusert tilgang til bolig, arbeid, aktiviteter eller sosialt nettverk. Arbeid med grunnleggende levekår er en sentral forutsetning for å lykkes i rehabiliteringen. Behovet for tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling er avgjørende. Behov for tiltak innen somatisk helse og fysisk funksjon skal også ivaretas.

Behandling og rehabilitering er overlappende og et langsiktig arbeid med sterk vekt på mestring av dagliglivet. Omfattende og langvarig rusmiddelavhengighet bør behandles som en kronisk tilstand. Selv for en bruker som er stabil ved hjelp av legemiddelassistert rehabilitering LAR, eller er rusfri, vil avhengigheten kunne vedvare over tid.

Se også veilederen Sammen om mestring - Lokalt psykisk helsearbeid for voksne (.pdf), (Helsedirektoratet 2014).

Sist faglig oppdatert: 03. desember 2018