Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.5. Melding om behov for individuell plan og koordinator

Ansvar for å melde om behov for individuell plan og koordinator

§ 23 Ansvar for å melde fra om behov for individuell plan og koordinator

«Helsepersonell skal snarest mulig gi melding om pasienters og brukeres behov for individuell plan og koordinator, jf. helsepersonelloven § 38a. Det samme gjelder annet personell som yter helse- og omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 2-1

Opplysninger som formidles i forbindelse med melding om behov vil som regel være taushetsbelagte, og regler om samtykke gjelder. Melding om behov for individuell plan og/eller koordinator kan fremmes både skriftlig og muntlig. Meldingsutvekslingen skal dokumenteres i journal.

Melding om behov for individuell plan og koordinator i kommunene

Plikten til å melde om behov for individuell plan og koordinator gjelder personell både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene, herunder fastlegene. Meldingen skal gis til koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen, jfr. forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 6. Koordinerende enhet må lage rutiner for dette. Se også kapitlet om oppgaver for koordinerende enhet i kommunene.

Koordinerende enhet skal motta meldinger fra helseforetak om behov for individuell plan for inneliggende pasienter, jfr. §18 i samme forskrift. Det anbefales at meldinger til kommunen om behov for koordinator følger samme prosedyre som for individuell plan når pasienten bare ønsker koordinator. Rutinene for meldinger bør også gjelde private institusjoner som yter tjenester etter avtale med kommuner eller regionale helseforetak.

Det bør legges til rette for samarbeid med NAV og barneverntjenesten som er pålagt å utarbeide individuell plan i henhold til sine lovverk.

Melding om behov for individuell plan og koordinator i spesialisthelsetjenesten

Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten skal ifølge helsepersonelloven § 38 a melde om behov for individuell plan og koordinator til koordinerende enhet i helseforetaket. I spesialisthelsetjenesten anses det imidlertid ikke hensiktsmessig at melding om behov for individuell plan og koordinator for navngitte pasienter skal gå til denne enheten. Dette bør ivaretas av den avdelingen som har det daglige ansvaret for pasienten.

Melding om slike behov skal i de fleste tilfeller også gå til kommunens koordinerende enhet, jfr. forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 18.

Koordinerende enhet må sikre gode rutiner for arbeidet og følge med på at helseforetaket oppfyller sine plikter.

Private institusjoner som yter tjenester etter avtale med regionale helseforetak, har samme forpliktelser til å sikre igangsetting og å medvirke i arbeidet med individuell plan og koordinator som øvrige spesialisthelsetjenester. Det er imidlertid bare helseforetakene som er pålagt å ha koordinerende enhet. Institusjonene må ha rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator, herunder melderutiner.

For pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester, men som bare ønsker koordinator, anbefales det at helseforetaket melder til kommunene om behov for dette på samme måte som for individuell plan.

Sist faglig oppdatert: 31. august 2016