Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Oversikt over relevante aktører og tjenester

Dette er ikke en uttømmende liste over relevante aktører og deres oppgaver, men nevner mange av de sentrale aktørene som samvirker under en krise, ulykke eller katastrofe. 

Tjenestene står i alfabetisk rekkefølge innenfor sine tjenestenivå.

Kommunen

Oversikt over tjenester og aktører – kommunen
Tjeneste/aktørInnretning/målgruppeAnsvar og oppgaver
Ambulansepersonell (bil-, båt-, luftambulanse)Et tilbud til hele befolkningen
 • utrykning ved ulykker og sykdom
 • transport av pasienter
 • sette i gang akuttmedisinske behandlingstiltak
BarnevernBarn og unge og deres foreldre
 • støttekontakt
 • avlastningstiltak i hjemmet
 • foreldrestøttende tiltak
 • rådgivning og veiledning
 • hjelpetiltak med og uten samtykke
BarnehageBarn
 • psykososiale støtte for barnet og dets familie etter en ulykke, krise eller katastrofe
Enhet psykisk helse- og rusarbeid

Personer med:

 • psykiske vansker/lidelser
 • rusmiddelproblemer/avhengighet
 • samtidige psykiske og rusmiddelproblemer (ROP-lidelser)
 • råd og veiledning
 • vurdering, kartlegging, utredning og diagnostisering
 • helsefremmende og forebyggende tjenester
 • behandling
 • henvisning
 • nettverks- og familiearbeid
 • psykososial beredskap og oppfølging ved kriser, ulykker og katastrofer, inkl. proaktiv psykososial oppfølging
FastlegenEt tilbud til hele befolkningen
 • øyeblikkelig hjelp – tilbud dagtid
 • allmennhelsetjenester; dagtid iht. egen pasientliste
 • individrettet forbyggende arbeid, undersøkelse og behandling
 • henvisning
 • medvirke i IP
 • medisinskfaglig koordinering
 • psykososial støtte og tiltak
 • oppsøkende plikt overfor enkelte pasientgrupper

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten / Svangerskaps- og barselomsorg / Helsestasjon for ungdom

Foreldre, barn og unge / Gravide, barnet og familien / Unge opp til 20 år

 • foreldreveiledningsprogram
 • individuell oppfølging av mor og barn
 • rådgivning og veiledning
 • helsefremmende og forebyggende arbeid
 • avdekke risikofaktorer og helseproblemer på et tidlig tidspunkt
 • lavterskeltilbud for skoleelever
 • tidlig livsstilsamtale
 • informasjon om skadelig aktivitet
Kommunal legevaktordning og
legevaktssentral
Et tilbud til hele befolkningen
 • sikre befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp
 • råd og veiledning
 • utrykning
 • døgnbemannet 8-siffret direktenummer til legevaktsentralen

Koordinerende enhet i kommunen / Koordinator

Personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester
 • overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan
 • opplæring av koordinator
 • legge til rette for god samhandling
 • koordinere tjenester
 • sørge for fremdrift
Kommunalt psykososialt kriseteamPersoner som opplever / har opplevd alvorlige kriser, ulykker og katastrofer
 • psykososial beredskap
 • proaktiv psykososial støtte og oppfølging
 • sikre overføring til øvrig tjenestetilbud
 • henvisning 
KrisesentertilbudVoldsutsatte kvinner, menn og
barn/unge
 • sikkerhet og vern
 • støtte, rådgivning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet 
NAV-kontor (felleskontor for
stat og kommune)
Et tilbud til hele befolkningen
 • råd og veiledning, inkl. økonomisk rådgivning
 • inntektssikring
 • medvirke til å skaffe bolig
 • midlertidig botilbud
OvergrepsmottakKvinner, menn og barn/unge
utsatt for seksuelle overgrep eller
vold i nære relasjoner
 • undersøkelse
 • behandling
 • oppfølging
Pedagogisk-psykologisk
tjeneste (PPT)
Elever, herunder både barn, unge
og voksne, med behov for tilpasning i opplæringstilbud eller spesialundervisning
 • pedagogisk-psykologisk rådgivning
 • vurdere rett til spesialundervisning
 • gi sakkyndig uttalelse til opptak i videregående skole på særskilt grunnlag og voksenopplæring
Psykologer i kommunens
helse- og omsorgstjenester
Personer med lette og moderate
psykiske vansker/ lidelser og personer med rusmiddelproblemer og deres familier
 • helsefremmede og forebyggende arbeid
 • folkehelsearbeid og systemrettet arbeid
 • grupperettede tiltak
 • tidlig intervensjon
 • utredning og behandling
 • veiledning av personellgrupper i kommunen
 • psykososial beredskap og tiltak og oppfølging
Rask psykisk helsehjelpEt lavterskeltilbud for personer med ulike angstproblemer og milde eller moderate problemer med depresjon, eventuelt søvnproblemer i tillegg
 • kognitiv terapi
 • veiledning
 • telefonkonsultasjon
 • gruppetilbud /mestringskurs
 • samtaleterapi 
SkoleBarn og unge og deres familie
 • psykososial støtte etter kriser, ulykker og katastrofer

Fylkeskommunen

Oversikt over tjenester og aktører – fylkeskommunen
Tjeneste/aktørInnretning/målgruppeAnsvar og oppgaver
Videregående skoleUnge og deres familie
 • psykososial støtte etter kriser, ulykker og katastrofer

Tjenester og aktører i staten

Spesialisthelsetjenesten

Oversikt over tjenester og aktører – spesialisthelsetjenesten
Tjeneste/aktørInnretning/målgruppeAnsvar og oppgaver
Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)Et tilbud til hele befolkningen
 • henvendelser om akuttmedisinsk bistand
Distriktspsykiatrisk senter
(DPS)
Personer med psykiske og/eller rusrelaterte problemer 
 • akutt- og krisetjenester
 • vurdering av henvisninger
 • poliklinisk behandling/
 • ambulant behandling
 • dag - og døgnbehandling
 • veiledning til kommunen
 • opplæring av pasienter og pårørende
Medisinsk nødmeldingstjenesteMedisinsk nødmeldingstjeneste er en del av helsetjenestens akuttberedskap og beredskap for kriser og katastrofer og består av akuttmedisinsk
kommunikasjonssentral (AMK) og legevaktssentralene (LV-sentraler).
 
Psykisk helsevern for barn og
unge
Barn og unge 0–18 år (23) med
psykiske problemer og deres
familier
 • utrede og behandle
 • forebygging
 • undervisning og veiledning
 • psykososial beredskap og oppfølging

Andre statlige aktører

Oversikt over tjenester og aktører – andre statlige aktører
Tjeneste/aktørInnretning/målgruppeAnsvar og oppgaver
BrannEt tilbud til hele befolkningen
 • skal beskytte liv og eiendom mot brann
Familievernkontor (Bufetat)Personer som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien
 • familierelaterte problemer
 • behandling og rådgivning
ForsvaretForsvaret skal bidra til å oppfylle
Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske mål 
 • ivareta samfunnssikkerhet
 • redde liv og begrense konsekvenser av ulykker, katastrofer og angrep
 • har tilbud om oppfølging av veteraner som returnerer fra internasjonale operasjoner
Forsvarets sanitetSanitet er all virksomhet som skal
sikre eller gjenopprette helsemessige forhold, slik at stridsevnen ivaretas
 • tett samarbeid med helsevesen og sanitetsmiljøene
Hovedredningssentralene (HRS)Et tilbud til hele befolkningen
 • HRS har det overordnede operative ansvar ved søk- og redningsaksjoner
Kirken og andre tros- og livssynssamfunnEt tilbud til hele befolkningen
 • kirkerådet har det koordinerende ansvaret for  katastrofeberedskapen i den norske kirke
 • Norges Kristne råd og Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn (SLT) legger til rette for beredskap i andre tros- og livssynssamfunn
 • ved psykososial oppfølging kan prest eller representanter fra andre tros- og livssynssamfunn være et bindeledd til representanter for vedkommendes eget trossamfunn, delta i psykososialt kriseteam m.v.
Lokale redningssentraler (LRS)Et tilbud til hele  befolkningen
 • LRS er en funksjonell organisering for å løse en oppgave når en redningsinnsats skal organiseres og koordineres, både ved en større eller avgrenset hendelse
Norsk redningstjenesteEt tilbud til hele  befolkningen
 • redningstjeneste omfatter akuttinnsats for å redde mennesker fra død eller skade Norsk redningstjeneste utøves gjennom et samvirke mellom offentlige etater, frivillige hjelpeorganisasjoner og private selskaper som har egnede ressurser for hjelpetjenesteformål
PolitietEt tilbud til hele  befolkningen
 • yte borgerne hjelp og tjenester i faresituasjoner
 • skadestedsledelse
 • iverksette og organisere redningsinnsats hvis ikke en annen myndighet er pålagt ansvaret
 • lede den lokale redningssentralen (LRS)
 • etterforskning av ulykker og katastrofer
 • sikre og gjenopprette offentlig ro og orden
SivilforsvaretEt tilbud til hele  befolkningen
 • en forsterknings-ressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av uønskede hendelser 
TolketjenestenPersoner med fremmedspråk eller
hørselshemmede
 • sikre rett formidling av språk 
 • oppfatte nyansene i informasjon som formidles 

Frivillig sektor og andre aktører

Oversikt over tjenester og aktører – frivillig sektor og andre aktører
Tjeneste/aktørInnretning/målgruppeAnsvar og oppgaver
BedriftshelsetjenesteNoen bransjer har et  risikofylt arbeidsmiljø, med større sjanser for sykdommer, skader og
psykiske belastninger. Disse har
ofte en bedriftshelsetjeneste
 • rådgivende innen forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid
 • tiltak som kan forebygge helseskader
 • individuell oppfølging og behandling
Bruker- og pårørendeorganisasjonerAvhengig av organisasjonens
formål
 • rådgivning og veiledning
 • likemannsstøtte
 • hjelpetelefon
 • interessepolitisk virksomhet
Nasjonalt støttegruppenettverkEn frittstående, ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme interessene til pårørende, overlevende og berørte
etter kriser, ulykker og katastrofer
gjennom dialog og samarbeid
 • erfaringskompetanse og kunnskapsoverføring
 • talerør for og mellom de som er rammet og hjelpe-/ støtteapparatet. 
Norges Røde KorsDet foreligger en avtale mellom
Norges Røde kors og Helsedirektoratet som blant annet regulerer 
støttegruppeberedskap
 • praktisk bistand til overlevende og pårørende i forbindelse med oppstart og drift av støttegruppe i etterkant av kriser, ulykker og katastrofer
 • har utstyr/materiell som kan benyttes ved kriser, ulykker og katastrofer
 • kunnskap om førstehjelp, og hvordan en møter mennesker i sårbare livssituasjoner
Norske kvinners
sanitetsforening –
Omsorgsberedskapsgruppene
Yter omsorg til trengende ved kriser, ulykker og katastrofer
 • omsorgsberedskap

Kompetansesentre som kan være relevante med hensyn til psykososial oppfølging

Kompetansesentre som kan være relevante med hensyn til psykososial oppfølging
Tjeneste/aktørInnretning/målgruppeAnsvar og oppgaver
Akershus Universitetssykehus,
Seksjon for sorgstøtte
Tilbud til etterlatte; barn, unge og voksne som er henvist av lege til Seksjon for sorgstøtte
 • seksjonen gir tilbud om familiesamtaler, individuelle samtaler og sorggrupper
 • ansvar for veiledning overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjennom publisering, kurs, fagdager og undervisning
Kompetansesenter rus (KORUS)KoRus, består av syv kompetansesentre som har til oppgave å sikre ivaretakelse, oppbygning og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet i den enkelte region. Retter seg mot kommunale og statlige tjenester, og har et særlig ansvar for innsatser i kommunene
 • kompetanseutvikling
 • styrke kunnskapen og kompetansen på rusfeltet
 • implementeringsstøtte
 • kvalitetsutvikling
 • legge til rette for systematisk brukermedvirkning
 • synlig- og gyldiggjøre erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap
Modum bad Modum Bad er en landsdekkende
institusjon for behandling av
mennesker med psykiske lidelser,
inkludert traumelidelser
 • døgnbehandling for tidlige relasjonstraumer
 • behandler PTSD etter traumer i voksen alder
 • poliklinisk tilbud for pasienter rammet av alvorlige traume- og dissosiasjonsplager
 • utvikle og spre kunnskap og kompetanse om behandlingsmetoder for traumer og dissosiasjonsplager
Nasjonal kompetanseenhet for
minoritetshelse (NAKMI)

Arbeider for å fremme kunnskap
om helse og omsorg for innvandrere og deres etterkommere i
Norge. NAKMI tar sikte på å være
et samlingspunkt for landets
kompetanse på både psykisk og
somatisk innvandrerhelse.

NAKMI sine primære målgrupper
er beslutningstakere, helseledere, helsepersonell, forskere
og studenter

 • skape og formidle forskningsbasert kunnskap for å fremme god helse og likeverdige helsetjenester for personer med innvandrerbakgrunn
 • forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid, herunder opplæring, veiledning og rådgivning.
 • pådriver for produksjon og formidling av kunnskap om innvandreres helsesituasjon
 • tilstreber praksisnærhet og samarbeid med klinikere, men har ingen egen klinisk virksomhet
Nasjonalt kompetansemiljø om
utviklingshemming (NAKU)

NAKU sin hovedoppgave er å
utvikle det faglige grunnlaget
for å skape gode levekår for
utviklingshemmede.

Hovedmålgruppen er kommunalt
ansatte

 • bidra til at kommunalt ansatte kan dra nytte av erfaringer i andre kommuner
 • bidra til tilgang på forskning og fagutvikling
 • formidle relevante fagressurser i en kunnskapsbank, som kommunale tjenesteytere kan bruke som støtte og veiledning i sitt daglige arbeid
 • knytte etater, forskningsinstitusjoner og kliniske miljøer sammen, slik at fagkompetansen kommer utviklingshemmede til gode
Nasjonalt kompetansesenter
for psykisk helsearbeid
(NAPHA)
NAPHA er et nasjonalt
kompetansesenter for psykisk
helsearbeid for voksne i kommunene. NAPHA jobber for at
mennesker med psykiske og
sosialt relaterte lidelser og problemer over hele landet skal få
hjelp og behandling fra kunnskapsbaserte og samhandlende
tjenester der de bor
 • samle, spre og legge til rette for deling av kunnskap med utgangspunkt i forskning, praksiserfaring og brukerkunnskap
 • bidra i utviklingen av det kommunale helse- og omsorgstilbudet til voksne med psykiske vansker og lidelser
Nasjonalt kunnskapssenter
om vold og traumatisk stress
(NKVTS)
Nasjonalt kunnskapssenter om
vold og traumatisk stress utvikler
og sprer kunnskap og kompetanse
om vold og traumatisk stress.
Inkludert flyktningehelse og
tvungen migrasjon. Senteret har
et tverrfaglig perspektiv. Formålet
er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale
konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre
 • forskning
 • utviklingsarbeid
 • formidling
 • utdanning
 • veiledning
 • rådgivning
 • samarbeid med internasjonale, nasjonale og regionale miljø
 • systematisk arbeid med tilbakemeldinger fra praksisfeltet, og bruker- og pårørendeperspektiver
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging
(NSSF)
Formålet med NSSF er å utvikle,
vedlikeholde og spre kunnskap
for å redusere antall selvmord og
selvmordsforsøk i Norge, og bidra
til bedre livskvalitet og omsorg for
alle som blir berørt av selvmordsatferd
 • forskning
 • kunnskapsutvikling og formidling
 • undervisning/ kompetanseoppbygging
 • veiledning/rådgivning
 • nettverksbygging
 • samarbeid med nasjonale og regionale miljøer
Regionalt kunnskapssenter for
barn og unge. Psykisk helse og
barnevern (RKBU/RBUP)
RKBU Nord, RKBU Midt-Norge,
RKBU Vest og RBUP Øst og Sør, er
fire regionale kunnskapssentre
som arbeider for barn og unges
psykisk helse og barnevern. Senterne retter seg mot de som arbeider med barn og unge i kommune,
spesialisthelsetjeneste og statlig
barnevern
 • praksisnær forskning
 • utvikle, kvalitetssikre og forvalte kunnskap om barn og unges psykiske helse og barnevern
 • synliggjøre erfaringsbasert og
 • forskningsbasert kunnskap
 • kompetanseheving
 • fagutvikling
 • undervisning
 • implementeringsstøtte
 • veiledning/rådgivning
 • informasjonsarbeid 
Regionalt ressurssenter om
vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
RVTSene består av 5 regionale
sentre som skal styrke den regionale kompetansen innen volds-,
traume og selvmordsfeltet ved å
bidra til kvalitativt bedre og mer
sammenhengende tjenester.
Sentrene er en ressurs for de som
i sitt arbeid møter mennesker
berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon
eller selvmordsproblematikk
 • kompetanseheving
 • fagutvikling
 • undervisning
 • implementeringsstøtte
 • veiledning
 • konsultasjon
 • nettverksarbeid med fokus på tverrfaglighet og tverretatlig samarbeid og samordning
 • systematisk arbeid med tilbakemeldinger fra praksisfeltet, og bruker og pårørendes perspektiver
Senter for Krisepsykologi (SfK)SfK bistår mennesker som opplever kriser og traumer, spesielt
tap av nære. Gjennom forskning
bidrar SfK til kunnskapsutvikling på krise- og sorgområdet, I
forbindelse med norske og internasjonale katastrofer bistår SfK
kommuner, statlige myndigheter
og private bedrifter med planlegging og gjennomføring av oppfølgingstiltak for ulike grupper
 • klinikk
 • gruppetilbud
 • planlegging og gjennomføring av kollektive tiltak etter kriser og katastrofer
 • kompetansebygging
 • forskning spesielt om sorg
 • undervisning nasjonalt og internasjonalt
 • konsulenttjenester

Siste faglige endring: 17. mars 2016