Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

14.1. Bakgrunn for og bruk av prioriteringsrådene

Prioriteringsrådene gjelder for den offentlige helse- og omsorgstjenesten i Norge, herunder for private virksomheter som yter tjenester etter avtale med kommune eller helseforetak. Rådene gjelder fra publiseringsdato til Helsedirektoratet kommer med ny informasjon.

Det kan være geografiske variasjoner i utbredelsen av covid-19. Tidspunkt for tiltak kan bli ulikt for ulike kommuner og regioner. Lokal variasjon i utfordringsbildet og organisering, gjør at beslutningene må gjøres lokalt i kommuner og i helseforetak. Helse- og omsorgstilbudet vil trolig kunne variere med geografi og over tid mens pandemien pågår. Rådene som gis her kan være aktuelle i ulike faser av pandemien. Kommunene og helseforetakene har ansvar for å vurdere konkret hvilke råd som kommer til anvendelse og når de skal inntre. I regjeringens strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid19-pandemien (regjeringen.no) er det vektlagt at hensynet til barn og unge er særlig viktig.

Prioriteringsrådene gir veiledning, men de konkrete vurderingene om eventuell prioritering må foretas ut fra situasjonen og tidsperspektivet for kapasitetsbrist, og det samlede behovet. Det er viktig at øverste ledelse i kommuner og helseforetak legger gode rammer for prioriteringen, og at det utarbeides planer for å sikre at det ikke oppstår svikt i tjenestene. Se Helsedirektoratets faglige råd om pandemiplanlegging.

Rådene kan komme til anvendelse for spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester dersom smittesituasjonen når et punkt der belastningen på tjenestene utfordrer kapasiteten.

Prioriteringskriterier og hvordan de skal anvendes, både for spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester, er beskrevet i kapittelet Verdigrunnlag og prioriteringskriterier

Se også Prioriteringsmeldingen (regjeringen.no).

Siste faglige endring: 31. januar 2022