Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Om veilederen

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) laget en veileder i vurdering av kompetanse hos leger i spesialisering (LIS-er). Veilederen utgjør en del av det omfattende prosjektet for utvikling og gjennomføring av ny modell for spesialistutdanning for leger. Veilederen begrenser seg til å omtale vurdering av læringsprosess og læringsresultat. Andre elementer i utdanningen som veiledning, supervisjon og læringsaktiviteter omtales bare i den grad det bidrar til å belyse vurderingsfunksjonen. Veilederen gir altså ingen utfyllende beskrivelse av for eksempel supervisjonens andre funksjoner, som rådgivning og bistand i gjennomføringen av oppgaver.

Rammene for arbeidet med vurdering av LIS følger av ny forskrift om spesialistutdanning av leger og tannleger, FOR-2016-12-08-1482 (spesialistforskriften). Overleger og andre erfarne kolleger skal vurdere LIS-ens kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er beskrevet i forskriftsfestede læringsmål.  Ansvaret for arbeidet med vurdering er lagt til helseforetakene, kommunene og eventuelt andre offentlige og private arbeidsgivere med ansatt LIS.

Vurderingen har to hovedformål:

 1. Å gi LIS tilbakemelding underveis på utføring av arbeidsoppgaver og læringsaktiviteter for å fremme læring og refleksjon og for å tilpasse videre læringsforløp.
 2. Å foreta sluttvurderinger av om kompetanse er oppnådd, spesifisert i form av forskriftsfestede læringsmål.

Innføring av nye vurderingsformer må skje gradvis. Vurderingspraksisen bør ta utgangspunkt i de gode metodene som allerede er i bruk, samtidig som det jobbes systematisk med innføring av nye evidensbaserte metoder. Kompetanseutvikling, planlegging og innføring av nye vurderingsmetoder må være lederforankret og en integrert del av daglig drift. Samtidig er læringsmålene nasjonale og gjelder for alle LIS.  Samarbeid mellom virksomhetene skal sikre en nasjonal standard for spesialistutdanningen.  

Målet for denne veilederen er:

 • Å gi praktiske anbefalinger til organisering og gjennomføring av arbeidet med vurdering av kompetanse hos LIS.
 • Å gi praktiske anbefalinger om vurderingsformer til veiledere, supervisører og andre som har vurderingsoppgaver i spesialistutdanningen.

Veilederen henvender seg først og fremst til følgende målgrupper:

 • Ledere, veiledere, supervisører og andre med direkte ansvar for vurdering og godkjenning av kompetanse hos LIS
 • Enheter og personell med administrative og faglige oppgaver og interesse for spesialistutdanningen som utdanningsutvalg ved foretakene og de regionale utdanningssentrene
 • Spesialitetskomiteene i Legeforeningen, som kan gi råd om læringsmål, aktiviteter og vurderingsformer og er involvert i kvalitetsoppfølgingen av utdanningen
 • Leger i spesialisering

Oppbygging av veilederen:

Kapittel 3 i denne veilederen handler om planlegging, gjennomføring og kompetansebygging i vurderingsarbeidet.  og behovet for kompetanseoppbygging i forbindelse med den mye spesialistutdanningen blir kort behandlet. Kapittel 4 handler om ulike formerne for vurdering på tvers av spesialitetene og konkrete råd om hvordan vurderingsarbeidet kan gjennomføres.

Arbeidsgruppen har bestått av, i alfabetisk rekkefølge:

 • Bjørnland, Kristin, professor i barnekirurgi, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus
 • Dahl, Torbjørn, spesialist i karkirurgi, avdelingssjef kirurgisk klinikk, St. Olavs Hospital
 • Fossum, Ingvild Skinstad, spesialrådgiver Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering, Helse Sør- Øst
 • Hygen, Anne Clarine, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
 • Kvernenes, Monika, førsteamanuensis i medisinsk- og helsefaglig pedagogikk, spesialrådgiver Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering, Helse Vest (til og med des. 2018)
 • Lundevall, Sverre, spesialist i allmennmedisin, veiledekoordinator i Dnlf
 • Martinaityte, Ieva, lege i spesialisering Universitetssykehuset Nord-Norge, styremedlem i Norske yngre indremedisinere i Dnlf
 • Mellemstrand-Paulsen, Pål Morten, spesialist i anestesiologi, Helse Stavanger, rådgiver i RegSim Helse Vest
 • Wiencke, Kristine, overlege Oslo universitetssykehus, leder av spesialitetskomiteen i fordøyelsessykdommer i Dnlf

Referansegruppe har bestått av, i alfabetisk rekkefølge:

 • Grimstad, Hilde, professor, leder for Senter for pedagogikk, læring og undervisning, NTNU
 • Husebye, Einar, avdelingssjef, Medisinsk avdeling, Vestre Viken HF
 • Lundin, Knut, professor ved Universitet i Oslo, overlege Oslo universitetssykehus, nestleder i Norsk indremedisinsk forening
 • Mørland, Henning, fylkeslege Fylkesmannen i Vestfold (til og med des. 2018)
 • Sarna, Vikas Kumar, lege i spesialisering ved Oslo universitetssykehus, Leder av Norske yngre indremedisinere, Dnlf, styremedlem i Norsk indremedisinsk forening

Arbeidsgruppen og referansegruppen har vært ledet av Helsedirektoratet ved prosjektleder Heidi Stien. Arbeidsgruppen har deltatt aktivt i utviklingen av veilederen og bidratt med tekstinnspill. Referansegruppen har vært et forankringspunkt for arbeidet underveis og kommet med innspill av overordnet karakter som for eksempel samfunnshensyn, arbeidsgiverperspektiv, gjennomførbarhet, forholdet til andre prosesser og ordninger. Professor emeritus Arnstein Finset har vært engasjert som ekstern fagressurs og som ansvarlig for skrivearbeidet.

Sentrale begreper

Å oppnå læringsmål er det bærende elementet i spesialistutdanningen., Med læringsmål menes hva en legespesialist skal forstå, kunne eller være i stand til å utføre (spesialistforskriften §2). Læringsmålene definerer samlet basiskompetanse for spesialiteten, og er forskriftsfestet. Læringsmålene beskriver den sluttkompetansen LIS-en skal ha ved godkjenning som spesialist.

Hvert enkelt læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter (type kompetanse), og det er i hvert læringsmål spesifisert nivået på den kompetansen som skal oppnås (kompetansenivå). I tabellen nedenfor er det spesifisert hvilke ord som kan brukes i læringsmålene for å beskrive kompetansenivå for de ulike typene kompetanse.

Type kompetanse /

Kompetansenivå

Kunnskap

Ferdigheter

Laveste kompetansenivå

Ha kjennskap til

Kjenne til

Ha kjennskap til

Kjenne til

Mellomste kompetansenivå

Ha kunnskap om

Under supervisjon kunne utføre/ anvende/ håndtere osv.

Høyeste kompetansenivå


Ha god kunnskap om

Beherske

Selvstendig kunne utføre/ anvende/ håndtere osv.

 

Sist faglig oppdatert: 21. mai 2019