KAPITTEL 2. 1
Finansiering av helsetjenester til asylsøkere

Kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester finansieres gjennom statlige overføringer til kommunene og helseforetakene, gjennom refusjonsordninger og gjennom egenbetaling fra pasienten.

Ansvaret for finansieringen følger ansvarsfordelingen og sørge for-ansvaret til kommunene og spesialisthelsetjenesten. Det er enkelte unntak som dekning av utgifter til tuberkulosekontroll og kompensasjon for helsetjenester ved ankomst.

Behandlings- og forpleiningsutgifter i spesialisthelsetjenesten skal dekkes på vanlig måte av det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion (spesialisthelsetjenesteloven § 5-2, jamfør § 5-1).

Helsepersonell kan rette krav om refusjon til HELFO på vanlig måte. Ved innsending av regning må D-nummer skrives på regningen i stedet for personnummer. Når pasienten ikke har fått tildelt D-nummer, kan fødselsdato, kjønn og navn skrives på. I notatfeltet må det dokumenteres at gyldig asylsøkerbevis eller annen gyldig dokumentasjon er fremvist.

Beboere i mottak har mulighet til å søke UDI om ulike typer tilleggsytelser. Blant annet tilleggsytelser som er nødvendig for en beboers liv og helse. Søknader om tilleggsytelser vurderes individuelt. Tilleggsytelser er ikke stønader og må søkes om i hvert enkelt tilfelle. Forutsetningen for å få søknad vurdert er at ordningene i Folketrygden er utnyttet fullt ut. For mer informasjon om UDIs rundskriv RS 2008-035 (pengereglementet) om økonomiske ytelser til beboere i mottak, se https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2008-035/rs-2008-035v1/

Dersom det er behov for legeundersøkelse før asylsøkeren har fått tildelt fastlege, må denne utføres av annen fastlege eller i regi av legevakt. Det skal da betales vanlig egenandel takst 2ad inntil registrering hos fastlege er i orden. Legen kan ha rett til kompensasjon for manglende basistilskudd dersom vedkommende fyller kriteriene i henhold til Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter (nav.no). Dette påvirker imidlertid ikke størrelsen på egenandelen.

Sist faglig oppdatert: 14. mars 2017