21. Om veilederen

Førerkortveilederen er en veileder til førerkortforskriftens vedlegg 1, helsekrav som må oppfylles for å få/ha førerett for motorvogn.

Målgrupper

  • Søkere om førerett.
  • Leger, psykologer og optikere som skal utstede helseattest til trafikkstasjonen.
  • Saksbehandlere på trafikkstasjonene som skal fatte vedtak i saker om søknad om førerett.
  • Saksbehandlere i politiet som skal fatte vedtak om inndragning av førerkort av helsegrunner.
  • Saksbehandlere hos fylkesmennene som skal gi veiledning, vurdere og behandle saker etter regelverket.

Slik bruker du veilederen

Under den enkelte helsesvekkelse ligger en «Begrunnelse». Her finnes lenke til førerkortforskriftens vedlegg 1, der de rettsreglene som skal anvendes finnes. Disse reglene er gjort lett tilgjengelig.

Det er i avsnittet om «Veiledning» (tidligere «Praktisk») gitt:

  • medisinskfaglige råd til den som skal utstede helseattest om hva som må undersøkes og vurderes hos førerkortsøker før helseattest utstedes.
  • juridiske råd om hvordan vedlegg 1 til førerkortforskriften skal forstås og anvendes i praksis.

Rådgiving

Med de nye helsekravene er vurderingen av om helsekrav er oppfylt i større grad lagt til fastlegen. Fastlegen er den som sitter med informasjon om en førerkortsøkers totale helsetilstand. Ved sin vurdering har fastlegen den nærmeste rådgiver hos saksbehandlere på førerkortfeltet hos fylkesmannen i søkers hjemfylke.

Endringslogg

06.01.2020: Ny tekst i kapittel 1 Definisjoner, om øvingskjøring og helsekrav. 

14.10.2019: Figurene for synsfeltutfall i synskapittelet er justert. Dette er gjort for at helsekravet skal bli likt vurdert, uavhengig av type apparat som benyttes ved undersøkelsen.

27.09.2019: Oppdatering vedr. § 45 for førerkortinnehavere med syn på bare ett øye. 

17.09.2019: Informasjon vedr. § 45 for førerkortinnehavere med syn på bare ett øye.

20.06.2019: Aldersgrense for krav til helseattest hevet fra 75 år til 80 år flere steder i veilederen grunnet forskriftsendring fra 19.06.2019. 

09.05.2019: Der hvor det henvises til "Praktisk" har det blitt rettet til "Veiledning". Dette for å sikre samsvar mellom tekst og navn på fane/overskrift i malen på ny nettside. 

27.09.2018: Oppdatert kapittel 12 Diabetes, vedrørende utsatt iverksettelse av forskriftsendring for førerkortgruppe 1 (§ 31). Oppdatert kapittel 8 om Epilepsi og epilepsilignende anfall, § 20 annet ledd nr. 5 om anfall bare under søvn.

10.07.2018: Oppdatert eksterne lenker til skjemaer/tester med manual under kapittel 6. (kognitiv svikt) grunnet ekstern revidering. Lenker til Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring & Helse.

23.05.2018: To presiseringer i veiledningsteksten knyttet til dispensasjonsadgang ved bruk av klonazepam eller klobazam, uthevet med kursiv: "legemiddelet brukes i lavest mulig dose, som ikke bør overstige 0,5 mg klonazepam eller 20 mg klobazam per døgn"

14.04.2018: Veiledning knyttet til dispensasjonsadgang ved bruk av klonazepam eller klobazam lagt til under Praktisk i kapittelet om Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler.

13.04.2018: Underkapittel om personer dømt til tvungent psykisk helsevern slettet. Kommentar om dette lagt inn under Generelt helsekrav til førerkort for alle typer psykiske lidelser og svekkelser.

22.12.2017: Endringer utført som følge av at § 36 nr. 8 ble tatt ut av førerkortforskriftens vedlegg 1. Tekst som omhandlet denne bestemmelsen er erstattet med nye anbefalinger i kapitlene Epilepsi og epilepsilignende anfall, Psykiske lidelser og svekkelser og Midler (alkohol, rusmidler og legemidler) som kan påvirke kjøreevnen. En korreksjon i Hjerte- og karsykdommer under Bradykardi uten synkope med indikasjon for pacemaker, samt noen mindre korreksjoner under Praktisk i Hjertesvikt, klaffesykdommer og kardiomyopatier.

02.06.2017: I hovedsak endringer for å øke presisjon, korrigere feil og hindre misforståelser: Tekstendringer i kap. 3 (under Helseattest – praktisk), kap. 6 (under Kognitiv svikt – helseattest), kap. 7 (under Morbus Meniere), kap. 9 (under Flere anfall med synkope under hoste eller svelging), kap. 14 (under Antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva – Førerkortgruppe 1, 2 og 3 og Samtidig bruk av antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva eller i kombinasjon med andre legemidler og under Bruk av flere legemidler opplistet i § 36 (§37)).

05.05.2017: Kapitlene 4 (syn), 12 (diabetes) og 14 (legemidler) ble revidert, samtidig ble det gjort enkelte endringer i kapitlene 17 (svekket førlighet), 10 (søvnsykdommer), 7 (nevrologiske sykdommer, under MS og TIA), 8 (epilepsi, under anfall bare under søvn) og 9 (bevissthetsforstyrrelser, under synkope ved hoste eller svelging), samt i kapittel 1 (endringer under kjørevurdering)

13.10.2016: Flere rent redaksjonelle endringer ble gjennomført, som korrigeringer av henvisninger til forskriftsparagrafer og fungerende lenker til Lovdata.

30.09.2016: Kap 3.2.Helseattester (helsekrav til førerkort) ble endret med gyldighet fra 1.10.2016. Kapitlet ble utvidet med konkrete anvisninger om bruken av de to helseattestene for å sikre god saksgang.

Sist faglig oppdatert: 06. januar 2020