Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

Statsforvalteren forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet

Søknadsfrist 01. mars 2020 (utløpt)

Hvem kan søke?

 • Kommuner, Statlige foretak (f.eks. RHF/HF)
 • Kommuner og helseforetak i fellesskap

Beløp 

Det er bevilget 47 mill. til dette tilskuddet i 2020. 

Tilskuddsordningen skal sees i sammenheng med tilskuddsordningen Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov på samme kapittel og post.

Referanse: Kapittel 765 post 60, Helse- og omsorgsdepartementet

Søke om tilskudd

Statsforvalteren forvalter tilskudd på vegne av Helsedirektoratet. Søknad for 2020 sendes Statsforvalteren

 1. Fyll ut søknadsskjema
 2. Send søknadsskjema til ditt statsforvalterembete

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF)

 • Søkere kan velge å utvikle tiltak i interkommunalt samarbeid og i samarbeid med helseforetak.
 • Dersom helseforetaket står som hovedsøker skal søknaden utarbeides i fellesskap mellom deltakende kommuner og helseforetaket.

Rapportere på tilskudd for 2019

For tiltak som videreføres fra tidligere tilskuddsordning Tilbud til mennesker med langvarige og/ eller sammensatte tjenestebehov, skal det det skal rapporteres på tilskudd for 2019 til Statsforvalteren.

Rapporteringsfristen er 1. mars 2020. Rapporteringsskjema skal benyttes ved rapporteringen.

Revisorattestert regnskap skal være sendt til Statsforvalteren innen 31. mars 2020.

Rapporteringsskjema (DOC)

Mål for ordningen

Mål for ordningen er å styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig/sammensatt oppfølging gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer.

Delmål

 • Bidra til etablering og implementering av kunnskapsbaserte metoder, modeller og tiltak rettet mot utsatte barn og unge.
 • Bidra til utvikling/utprøving og evaluering av nye metoder/arbeidsformer og modeller på psykisk helse-, rus-, og voldsfeltet.
 • Bidra til at tjenesteutviklingen skjer på barn og unges arena, med fokus på tidlig innsats, mestring, fungering og sosial inkludering.   

Målgruppe

Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.

Bakgrunn

Tilskuddsordningen til tjenesteutvikling for barn, unge og voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov ble opprettet gjennom at fem ulike tilskuddsordninger ble samlet i 2015.

I 2018 ble tilskuddsordningen revidert for å bidra til økt etablering og implementering av kunnskapsbaserte tjenestemodeller, herunder ACT- og FACT-team, understøtte etablering av prioriterte tiltak i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020), samt bidra til fortsatt utprøving og evaluering av nye metoder/ arbeidsformer og modeller på psykisk helse- rus-, og voldsfeltet. Tilskuddsordningen Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov ble i fjor også tidsavgrenset til maksimum fire år med tilskudd til samme tiltak.

Fra og med 2019 er tilskuddsordningen delt inn i to tilskuddsordninger:

 • Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/ sammensatt oppfølging.
 • Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Endringene i innretningen av tilskuddsordningen i 2018 videreføres for de to nyopprettede ordningene. Tilskuddsordningene skal sees i sammenheng og samlet bevilgning i 2020 er på til sammen 232 millioner kroner. 

Tilskuddsordningen Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging må ses i sammenheng med Helsedirektoratets øvrige tilskuddsordninger innen psykisk helse- og rusfeltet, den varslede opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse, samt knyttes opp til:   

Faglige ressurser

Tildelingskriterier

Det gis tilskudd til etablering av utprøvde og kunnskapsbaserte metoder, modeller og tiltak rettet mot utsatte barn og unge, samt til utvikling, utprøving og evaluering av nye metoder/ arbeidsformer og modeller på psykisk helse- rus- og voldsfeltet.

Tilskuddet kan benyttes til etablering og drift (inkl. lønnsutgifter), opplæring/kompetanseutvikling, evaluering og annen implementeringsstøtte.

Prioriterte tiltak

Etablering av lavterskeltilbud (f.eks. etter modell av Ung Arena), og utvikling og utprøving av modeller for tverrfaglig oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam for barn og unge, vil bli prioritert.

Sentral komponenter i teammodellen vil være:

 • Teamet har ansvar for å gi et helhetlig tilbud (helse-, og sosial-, og barneverntjenester)
 • Oppsøkende virksomhet (høy andel kontaktene skjer hjemme eller på barn/unges arena)
 • Stor grad av fleksibilitet og tilgjengelighet
 • Flerfaglig team (helse-, sosialfaglig-, barnevernsfaglig-, familie- og nettverk-, og bruker/erfaringskompetanse)
 • Psykiater/ psykolog integrert i teamet

Helsedirektoratet vil legge til rette for evaluering av modellutprøving for tverrfaglig oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam for utsatte barn og unge, og vurdere evt. annen implementeringsstøtte.  

Tilskuddsberegning

 • Det gis tilskudd i inntil fire år til nye tiltak/prosjekter. Midlene tildeles skjønnsmessig og med en gradvis årlig reduksjon. 
 • Ut fra en skjønnsmessig vurdering kan det i tillegg gis tilskudd på inntil kroner 600 000 til forprosjekt. Tilskuddsperioden vil da bli maksimalt fem år.

Overgangsregler 

 • For tiltak/ prosjekter som ikke faller inn under regelverket for ordningen kan det gis tilskudd i inntil 1 år. 

Søknadens form og innhold

Søkere skal benytte søknadsskjema som følger i denne kunngjøringen. (Se over)

I søknaden må det beskrives tydelig hvordan tildelingskriteriene under pkt. 4 i regelverket skal oppfylles.

 • Ved søknad om tverrfaglige oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam rettet mot barn og unge og deres familier (f.eks. etter modell av FACT-Ung) og andre organisatoriske forpliktende samhandlingstiltak, skal det utarbeides felles søknad og samarbeidsavtale mellom kommune(r) og helseforetak. Samarbeidsavtalen skal vedlegges søknaden, eventuelt ettersendes.
 • Ledelsesforankring i kommunen og helseforetak må framgå av søknaden som underskrives av partene. 

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Statsforvalteren
 • Innstilling skal godkjennes av: Statsforvalteren
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Statsforvalteren
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: I eget tilskudds- eller avslagsbrev
 • Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Først publisert: 07.01.2020