Testing ved grenseoverganger

I møte med virusutbruddet har myndighetene innført testing ved grenseoverganger som et tiltak, og etablert en tilskuddsordning for å dekke kommunenes kostnader.

Søknadsfrist 11. desember 2020

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd, må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 210 millioner kroner i 2020

Referanse: Prop. 142 S (2019–2020), kap. 762, post 63

Tilskuddsordningen foreslås videreført i statsbudsjettet for 2021.

Mål for ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å dekke kommunenes kostnader til etablering og drift av teststasjoner ved relevante grenseoverganger. Ordningen er en del av den nasjonale strategien for testing, isolering, smittesporing og karantene ved covid-19 i kommunene.

Hvem kan søke?

Kommuner med teststasjoner som omfattes av den nasjonale ordningen for teststasjoner kan søke om tilskudd. Hvilke kommuner som omfattes, framgår av vedlagte oversikt:

Kommuner med teststasjoner (PDF)

Søknad og attestering

Kommunene søker etterskuddsvis måned for måned. Det betyr at søknader fram til november måned behandles i 2020. Siste søknadsfrist er 11. desember 2020.

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverkets pkt. 3. Utover dette skal kommunen innen 1. april neste år levere attest fra revisor, som bekrefter at opplysningene i søknadene var riktige.

Først publisert: 18.11.2020 Sist faglig oppdatert: 19.11.2020

Kontakt

Oyvind.Alseth@helsedir.no