Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Testing og behandling i karantenehotell

I møte med virusutbruddet har myndighetene innført testing i karantenehotell som et tiltak, og etablert en tilskuddsordning for å dekke kommunenes kostnader til testing og behandling i karantenehotell.

Om tilskuddsordningen

Før du søker om tilskudd, må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Referanse: Prop. 79 S (2020–2021), kap. 762, post 63

Dette er en refusjonsordning.

Mål for ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å dekke kommunenes kostnader til testing og behandling i karantenehotell. Ordningen er en del av den nasjonale strategien for testing, isolering, smittesporing og karantene ved covid-19 i kommunene.

Hvem kan søke?

De som kan søke om tilskudd, er kommuner som utfører testing og behandling i karantenehotell som omfattes av Justis- og beredskapsdepartementets refusjonsordning for karantenehotell (forvaltes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Søknad og attestering

Kommunene søker etterskuddsvis måned for måned eller samlet for flere måneder. Søknader mottatt innen 20. i måneden vil bli behandlet samlet.

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverkets pkt. 3. Utover dette skal kommunen senest innen 1. april neste år levere attest fra revisor, som bekrefter at opplysningene i søknadene var riktige.

Kontakt

Oyvind.Alseth@helsedir.no

Først publisert: 23.02..02.2021 Sist faglig oppdatert: 03.12.2021 Se tidligere versjoner