Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester

Søknadsfrist 03. mai 2021

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Søke om tilskudd

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene.

OBS: Fra og med rapporteringen for 2020 skal kommunene fylle ut skjemaet i Altinn, signere og sende det inn gjennom Altinn til signering av revisor. Revisoren kontrollerer, legger ved sin uttalelse, signerer og sender skjemaet inn. Skjemaet sendes dermed til Helsedirektoratet


Følg veiledningen angitt i rundskriv IS-42021 Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester (PDF) ved søknad om refusjon.


Benytt skjemaene nedenfor:
•    Informasjon om tilskuddsordningen 2021 (PDF)
•   Skjema for innrapportering (xlsx)
•    Brev til kommunens revisor (PDF)
•    Oversikt over vertskommunetilskudd (PDF)
•    Vedlegg – Altinn veiledning (PDF)

Tildelingskriterier

Beregningsgrunnlaget for refusjonen er faktisk påløpte direkte lønnsutgifter, fratrukket enkelte øremerkede tilskudd, brukerbetaling, samt et innslagspunkt på 1 430 000 kroner.

Tilskuddet utgjør 80 prosent av restbeløpet. De viktigste elementene i ordningen i 2021 er:

 • Innslagspunktet økes til 1 430 000 kroner.
 • Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent.
 • Fratrekket for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over er beregnet til 744 000 kroner.
 • Ved fratrekk for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede regnes barn født 2002 eller tidligere som over 16 år.
 • Andre statlige, øremerkede tilskudd og inntekter fra brukerbetaling skal trekkes fra.
 • Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen. Det kan kun søkes refusjon for utgifter til personer født 1953 eller senere.
 • Det skal foreligge et gyldig enkeltvedtak for at tjenestemottaker kan tas med i søknaden fra kommunen.
 • Det er kun mulig å søke om refusjon for utførte timer. Timer som det foreligger enkeltvedtak på, men som ikke er levert, kan ikke tas med i refusjonsgrunnlaget.
 • Ved sykefravær og permisjon skal kun direkte lønnsutgifter til den som til enhver tid utfører arbeidet medtas.
 • Beskrivelsen av revisjonens kontroll er utdypet og fremkommer i eget brev, som følger vedlagt.

Utbetaling av tilskuddet skjer i uke 26.

Utgifter som skal medtas i refusjonsgrunnlaget

Det er kun direkte lønnsutgifter som er anført på følgende KOSTRA-funksjoner, som kan medtas i refusjonsgrunnlaget:

Helsetjenester:

 • 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
 • 233 Annet forebyggende helsearbeid
 • 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering

Sosialtjenester:

 • 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
 • 243 Tilbud til personer med rusproblemer
 • 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi

Omsorgstjenester:

 • 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser.
 • 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon.
 • 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende.

Unntaksvis (for 2020) kan tjenesteyting gitt gjennom digitale hjelpemidler/ kommunikasjonsformer i både hjemmebaserte tjenester og bofelleskap, og som erstatter fysisk tjenesteyting pga. covid-19, tas hensyn til i beregningen av direkte lønnsutgifter. 

Frist for innrapportering

Frist for å sende endelig innrapporteringsskjema og revisjonsuttalelse til Helsedirektoratet er 3. mai 2021. 

Skjemaet skal  signeres og oversendes digitalt av kommunens revisor.

Først publisert: 10.01.2019 Sist faglig oppdatert: 21.01.2021 Se tidligere versjoner