Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester

Som følge av corona-situasjonen utsetter vi rapporteringsfrist til 1. mai. Rapportering gjelder utgifter påløpt i 2019.

Søknadsfrist 01. mai 2020 (utløpt)

Søke om tilskudd

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene.

Følg veiledningen angitt i rundskrivet IS-4/2020 Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene (pdf) ved søknad om refusjon.

Ved innsending av rapporteringsskjemaet ber vi om at Excel-filen kun lagres med kommunenummer som navn på filen.

Benytt skjemaene nedenfor:

Tildelingskriterier

Beregningsgrunnlaget for refusjonen er faktisk påløpte direkte lønnsutgifter, fratrukket enkelte øremerkede tilskudd, brukerbetaling, samt et innslagspunkt på 1 361 000 kroner.

Tilskuddet utgjør 80 prosent av restbeløpet. De viktigste elementene i ordningen i 2020 er:

 • Refusjonskrav gjelder påløpte, direkte lønnsutgifter i 2019.
 • Innslagspunktet økes til 1 361 000 kroner.
 • Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent.
 • Fratrekket for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over er beregnet til 677 000 kroner.
 • Ved fratrekk for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede regnes barn født 2001 eller tidligere som er over 16 år.
 • Andre statlige, øremerkede tilskudd og inntekter gjennom brukerbetaling skal trekkes fra.
 • Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen. Det kan kun søkes refusjon for utgifter til personer født 1952 eller senere.
 • Det skal foreligge et gyldig enkeltvedtak for at tjenestemottaker kan tas med i søknaden fra kommunen.
 • Det er kun mulig å søke om refusjon for utførte timer. Timer som det foreligger enkeltvedtak på, men som ikke er levert, kan ikke tas med i refusjonsgrunnlaget.
 • Ved sykefravær og permisjon skal kun direkte lønnsutgifter til den som til enhver tid utfører arbeidet medtas.
 • Beskrivelsen av revisjonens kontroll er utdypet og fremkommer i eget brev, som følger vedlagt.

Utbetaling av tilskuddet skjer i uke 27.

Utgifter som skal medtas i refusjonsgrunnlaget

Det er kun direkte lønnsutgifter som er anført på følgende KOSTRA-funksjoner, som kan medtas i refusjonsgrunnlaget:

Helsetjenester:

 • 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
 • 233 Annet forebyggende helsearbeid
 • 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering

Sosialtjenester:

 • 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
 • 243 Tilbud til personer med rusproblemer
 • 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi

Omsorgstjenester:

 • 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser.
 • 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon.
 • 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende.

Frist for innrapportering

Frist for å sende endelig innrapporteringsskjema og revisjonsuttalelse til Helsedirektoratet er 1. mai 2020.

Først publisert: 10.01.2019 Sist faglig oppdatert: 20.03.2020