Historiske pensjonskostnader

Søknadsfrist 31. desember 2020 (utløpt)

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Mål for ordningen

Tilskuddsordningens formål er å gi bedre rammevilkår for private virksomheter som er eller har vært leverandører av lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester, og som har kostnader i offentlige tjenestepensjonsordninger knyttet til tidligere opptjente pensjonsrettigheter. Ordningen skal kompensere for disse kostnadene. Kostnadene er pensjonspremier som forfaller til betaling etter at opptjeningen har skjedd (historiske pensjonskostnader).

Tilskuddsordningen vil gi søkeren bedre rammevilkår i fremtidig konkurranse om tjenesteleveranser.

Tildelingskriterier

Aktuelle tilskuddsmottakere er private virksomheter som betaler årlig pensjonspremie til offentlig tjenestepensjonsordning for opptjeningstid før 1. januar 2019, og som under opptjeningen har levert spesialisthelsetjenester nevnt i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a eller barneverntjenester staten har finansieringsansvaret for etter barnevernloven § 9-4.

Tilskuddsbeløp beregnes med utgangspunkt i pensjonspremie som virksomheten betaler til offentlig tjenestepensjonsordning for opptjeningstid før 1. januar 2019.

Tilskuddet dekker kun pensjonspremie knyttet til tilskuddsberettigede tjenester, og det gjøres fradrag for avkastning og annen oppnådd kompensasjon.

 • Helsedirektoratet gjør fradrag for pensjonsopptjening relatert til andre tjenester enn de tilskuddsberettigede.
 • Tilskuddsbeløpet reduseres i den grad de gjeldene kontraktene som søker har med regionale helseforetak eller staten forutsetter at søker selv skal dekke pensjonskostnader knyttet til avtalen. Bakgrunnen for fradraget er å unngå statlig dobbeltkompensasjon.
 • Helsedirektoratet beregner et fradrag for midler tilført virksomhetens premiefond i forbindelse med årsoppgjøret.

Hvem som kan motta tilskudd og hvordan tilskuddsbeløp beregnes, framgår av lov og forskrift:

Lov om tilskudd til visse private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning

Forskrift om tilskudd til virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som har levert spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester

Førstegangssøknad

For virksomheter som søker for første gang er det en egen søknadspakke. Første søknad skal blant annet inneholde informasjon og dokumentasjon for hele perioden virksomheten har hatt offentlig tjenestepensjon. Opptjeningsperioden innhenter Helsedirektoratet fra pensjonsleverandøren. Er det første gang din virksomhet søker på dette tilskuddet skal du svare ja på spørsmålet om dette i søknadsskjemaet og du blir sendt til riktig søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde:

 • Dokumentasjon på levert tilskuddsberettiget tjeneste
 • Bekreftelse på utskilt offentlig tjenestepensjonsordning
 • Erklæring på frafallelse av rettskrav signert av søkers signaturberettigede
 • Informasjon om søkers omsetning hele perioden søker har hatt pensjonsopptjening i avtale om offentlig tjenestepensjon
 • Fullmakt til Helsedirektoratet til å innhente opplysninger
 • Opplysninger for å vurdere samsvar med reglene om offentlig støtte
 • Opplysninger om gjeldene avtale med stat eller fylkeskommune i 2020
 • Bekreftelse på eventuell annen dekning av pensjonskostnader

Webinar om tilskuddsordningen

Helsedirektoratet inviterte til webinar 1. september 2020 om tilskuddsordning for historiske pensjonskostnader. Hensikten var å gi informasjon om ordningen til de som skal søke på ordningen.

Årlig søknad

Hvis din virksomhet har et vedtak om tilskudd for historiske pensjonskostnader for året 2019 skal søker kun sende inn "årlig søknad" som er en mindre omfattende søknadspakke. Søknad om tilskudd sendes hvert år.

Søknaden skal inneholde:

 • Fullmakt til Helsedirektoratet til å innhente opplysninger
 • Opplysninger for å vurdere samsvar med reglene om offentlig støtte
 • Opplysninger om gjeldene avtale med stat eller fylkeskommune i 2020
 • Bekreftelse på eventuell annen dekning av pensjonskostnader

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Vedtaksbrev

Søknad behandles og tilskudd utbetales etter at størrelsen på årets pensjonspremier er gjort kjent for Helsedirektoratet fra pensjonsleverandøren.

Kontaktperson i Helsedirektoratet

Ingrid Nergård Bratteberg
E-post: Ingrid.nergard.bratteberg@helsedir.no
Telefon: 98 86 77 34

histpensjon@helsedir.no

 

Først publisert: 15.05.2019 Sist faglig oppdatert: 08.09.2020