Historiske pensjonskostnader

Søknadsfrist 31. desember 2019 (utløpt)

MERK:

Tilskuddsordningen vil bli utlyst med nytt søknadsskjema 3. august 2020.

Mål for ordningen

Mål for tilskuddsordningen er å bidra til bedre rammevilkår for visse virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning ved å gi tilskudd til dekning av historiske pensjonskostnader.

Historiske pensjonskostnader er framtidige kostnader (premier) knyttet til tidligere opptjente pensjonsrettigheter i offentlig tjenestepensjonsordning, som forfaller til betaling etter at opptjeningen er avsluttet.

Tildelingskriterier

Aktuelle tilskuddsmottakere er private virksomheter som betaler årlig pensjonspremie til offentlig tjenestepensjonsordning for opptjeningstid før 1. januar 2019, og som under opptjeningen har levert spesialisthelsetjenester nevnt i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a eller barneverntjenester staten har finansieringsansvaret for etter barnevernloven § 9-4.

Tilskuddsbeløp beregnes med utgangspunkt i pensjonspremie som virksomheten betaler til offentlig tjenestepensjonsordning for opptjeningstid før 1. januar 2019. Tilskuddet dekker kun pensjonspremie knyttet til tilskuddsberettigede tjenester, og det gjøres fradrag for avkastning og annen oppnådd kompensasjon. 

Hvem som kan motta tilskudd og hvordan tilskuddsbeløp beregnes, framgår av lov og forskrift:

Lov om tilskudd til visse private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning

Forskrift om tilskudd til virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som har levert spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester

Søknadens form og innhold

For å skrive en fullstendig søknad er det viktig med god kjennskap til forskriften. Ved å benytte søknadsskjema og vedlegg for ordningen sikrer man at forskriftens krav til søknad innfris

Søknaden og alle vedlegg sendes per e-post som zip-fil til postmottak@helsedir.no

Vedlegg til søknaden:

 

Søknadspakken i denne kunngjøringen er oppdatert 24. oktober 2019 etter at forskriftsendringene ble vedtatt. 

Søknadsbehandling

  • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
  • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
  • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
  • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Vedtaksbrev

Har du spørsmål?

histpensjon@helsedir.no

Først publisert: 15.05.2019 Sist faglig oppdatert: 15.05.2019