Historiske pensjonskostnader

Søknadsfrist 31. desember 2019

Mål for ordningen

Mål for tilskuddsordningen er å bidra til bedre rammevilkår for visse virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning ved å gi tilskudd til dekning av historiske pensjonskostnader.

Med historiske pensjonskostnader menes kostnader i offentlig tjenestepensjonsordning til tidligere opptjente pensjonsrettigheter som forfaller til betaling etter at opptjeningen er avsluttet

Tildelingskriterier

Aktuelle tilskuddsmottakere er private virksomheter som betaler årlig pensjonspremie til offentlig tjenestepensjonsordning for opptjeningstid før 1. januar 2019, og som under opptjeningen har levert spesialisthelsetjenester nevnt i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a eller barneverntjenester staten har finansieringsansvaret for etter barnevernloven § 9-4.

Tilskuddsbeløp beregnes med utgangspunkt i pensjonspremie som virksomheten betaler til offentlig tjenestepensjonsordning for opptjeningstid før 01.01.2019. Tilskuddet dekker kun pensjonspremie knyttet til tilskuddsberettigede tjenester, og det gjøres fradrag for avkastning og annen oppnådd kompensasjon. 

Hvem som kan motta tilskudd og hvordan tilskuddsbeløp beregnes, framgår av lov og forskrift:

Lov om tilskudd til visse private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning

Forskrift om tilskudd til virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som har levert spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester

Vi viser også til endringsforskrift sendt på høring med frist 21.05.2019 (regjeringen.no)

Helsedirektoratet tar forbehold om at endringer i forskriften etter at høringen er avsluttet, kan få betydning for søknadsbehandlingen og tilskuddsberegningen.

Søknadens form og innhold

For å skrive en fullstendig søknad er det viktig med god kjennskap til forskriften. Ved å benytte søknadsskjema og vedlegg for ordningen sikrer man at forskriftens krav til søknad innfris:

Søknaden og alle vedlegg sendes per e-post som zip-fil til postmottak@helsedir.no

Vedlegg til søknaden:

Søknadsbehandling

  • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
  • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
  • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
  • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Vedtaksbrev