Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (tiltakspakke for sårbare eldre)

MERK: Ikke løpende søknadsfrist! Søknadsfrist hos Statsforvalteren er utløpt for 2020.

Søknadsfrist 15. september 2020 (utløpt)

Om tilskuddsordningen

Tilskuddordningen har oppstått gjennom en ekstrabevilling i revidert nasjonalbudsjett, som en tiltakspakke for sårbare eldre. Mange eldre har blitt hardt rammet under koronapandemien og det har de siste månedene vært en ensom tid med begrensinger på sosialt fellesskap, aktiviteter og stengte møteplasser.

Tilskuddsordningen er etablert som en engangsbevilgning for raskt å legge til rette for mer aktivitet for målgruppen i den pågående koronasituasjonen.

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF).

Beløp: 149 millioner kroner i 2020

Referanse: kapittel 0761 post 21 Prop. 127 S


Mål for ordningen

Formålet er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

Målgruppen er seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig.

Hvem kan søke?

  • Kommuner
  • Fylkeskommuner
  • Interkommunale selskaper
  • Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser)

For sammenslåtte kommuner: Nye kommuner per 1.1.2020 søker om tilskudd med nytt organisasjonsnummer fra 2020.

Søknadens form og innhold

Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket og på fylkesmannens sider. Hvert enkelt fylkesmannsembete forvalter tilskuddet. Kontakt fylkesmannen lokalt for mer informasjon om tilskuddet og for å søke.

Tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse. Det gis tilskudd til prosjekter med tiltak som skaper aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser gjennom utvikling/videreutvikling av egne tilbud til målgruppen. 

Tildelingskriteriene er beskrevet i regelverket.

Fylkesmannen vil tildele tilskudd etter enkle kriterier, som er beskrevet i regelverket.  

Søknadsbehandling

Tilskuddsordningen forvaltes av fylkesmannen på vegne av Helsedirektoratet. Både søknad og faglige spørsmål skal sendes til fylkesmannen.

Rapportering

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Først publisert: 28.07.2020 Sist faglig oppdatert: 28.07.2020