Gratis hjelp til røykeslutt – pilotprosjekt i opptaksområdet til Vestre Viken helseforetak

Høsten 2020 starter et pilotprosjekt hvor Helsedirektoratet betaler for veiledning og røykesluttlegemidler til personer som røyker daglig. Tilbudet er for personer som oppholder seg i opptaksområdet til Vestre Viken helseforetak.

60–70 prosent av de som røyker daglig ønsker å slutte. Den mest effektive metoden for å lykkes er å bruke legemidler i kombinasjon med profesjonell veiledning. Personer i pilotregionen som røyker daglig, vil derfor få tilbud om gratis, godkjent legemiddel for røykeslutt i inntil 12 uker. Personene må forplikte seg til å følges opp med kurs eller individuell veiledning i kommunen (primært hos frisklivssentralen, eventuelt hos fastlege).

Offentlig finansiering av legemidler til røykeslutt

Piloten er oppstarten på et treårig prosjekt med offentlig finansiering av legemidler til røykeslutt. Prosjektet er omtalt i regjeringens tobakksstrategi i Folkehelsemeldingen Gode liv i eit trygt samfunn og er innvilget støtte over statsbudsjettet. Det er inspirert av et lignende prosjekt i Danmark hvor nær halvparten av deltakerne ble røykfrie.

Helsepersonell i regionen (opptaksområdet til Vestre Viken helseforetak) oppfordres til å informere om og henvise pasienter til frisklivssentralen i kommunen, hvor de kan få tilbudet om gratis legemidler og veiledning. Helsedirektoratet vil markedsføre tilbudet til befolkningen gjennom røykesluttkampanjen Stopptober og på slutta.no.

Mål med pilotprosjektet

  • Flere lykkes med å slutte å røyke.
  • Flere personer forsøker å slutte å røyke ved bruk av den mest effektive metoden:
  • profesjonell veiledning i kombinasjon med legemidler.
  • Flere personer som røyker henvises til oppfølging i røykeslutt på kommunens frisklivssentral.

Beskrivelse av tilbudet

Personer som røyker daglig og som oppholder seg i opptaksområdet til Vestre Viken Helseforetak (HF), vil få tilbud om gratis 12 ukers behandling med valgfritt legemiddel for røykeslutt. Det kan være behandling med vareniklin (Champix), nikotinlegemidler (Nicorette, Nicotinell, Zonnic) eller bupropion (Zyban). Champix og Zyban krever resept fra lege. Samtidig får de gratis individuell veiledning eller røykesluttkurs ved kommunens frisklivssentral. Hver person kan kun få gratis legemidler én gang.

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste som gir kunnskapsbasert hjelp til snus- og røykeslutt, fysisk aktivitet og kosthold. Frisklivssentralen vil gi ut verdikuponger for røykesluttlegemiddel som kan brukes på fysiske apotek i pilotregionen (ikke nettbutikker).

Fastlege, annet helsepersonell og NAV kan henvise til frisklivssentralen. Røykere kan også ta direkte kontakt selv, med sin lokale frisklivssentral.

Very Brief Advice – Kort røykesluttrådgivning

For å gjøre tilbudet kjent og få flere til å benytte seg av det, anbefaler Helsedirektoratet at helsepersonell bruker metoden Very Brief Advice for å ta opp temaet røyking med pasienter.

  1. Spør om røyking – Røyker du?
  2. Gi råd – Visste du at den mest effektive måten å slutte på er å bruke legemidler for røykeslutt og samtidig få veiledning?
  3. Henvis til hjelpetilbud – Frisklivssentralen i kommunen kan følge deg opp med veiledning eller kurs når du slutter. Du får samtidig tilbud om gratis legemidler for røykeslutt i inntil 12 uker. Du kan ta kontakt med dem selv eller jeg kan sende en henvisning.

Du trenger ikke mye tid eller forkunnskap om røykeslutt for å bruke denne metoden, og du vil møte pasienten på en positiv og anerkjennende måte. Hvis helsepersonell ikke gir råd om røykeslutt, sender det et signal om at det ikke er viktig for helsa.

Deltakende kommuner

Pilotprosjektet utføres i opptaksområdet til Vestre Viken Helseforetak med om lag 500 000 innbyggere.

Tilbudet gjelder i disse kommunene:

Asker, Bærum, Drammen; Flesberg*, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Holmestrand, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker* og Ål.

(*Flesberg og Øvre Eiker har ikke frisklivssentral i egen kommune. Innbyggere i Flesberg kan kontakte frisklivssentralen på Kongsberg, og innbyggere i Øvre Eiker kan kontakte frisklivssentral på Modum for å få tilbudet).

Kontaktinformasjon til deltakende frisklivssentraler (PDF)

Samarbeidet mellom Vestre Viken HF og de tilhørende kommunene er regulert gjennom en overordnet avtale. I samarbeidet inngår både små, mellomstore og store kommuner, og noen nye sammenslåtte.

Effektevaluering

Pilotprosjektet vil bli evaluert av Folkehelseinstituttet. For å måle effekten av tiltaket blir det  opprettet en kontrollgruppe bestående av frisklivssentraler i kommuner fra Agder, Innlandet, Trøndelag, Vestland, Møre og Romsdal, Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark, Rogaland og Nordland. I disse kommunene vil deltakerne på røykesluttkurs i regi av frisklivssentralene ikke motta tilbud om tilskudd til legemidler. Både i intervensjons- og kontrollgruppen vil deltakerne bedt om å svare på spørsmål om sine røykevaner mm. ved oppstart og etter ni måneder.

For spørsmål knyttet til evalueringen, ta kontakt med Dina Heider Hov eller Karl Erik Lund.

Bakgrunn

Prosjektet tar utgangspunkt i erfaringer fra Danmark, som i 2014 etablerte et røykesluttprosjekt rettet mot storrøykere. Rundt halvparten av deltakerne var røykfrie etter seks måneder, noe som er svært gode resultater. Prosjektet kombinerte røykesluttveiledning med tilskudd til legemidler i inntil 12 uker, informasjonskampanje om tilbudet og aktiv rekruttering av storrøykere gjennom samarbeid mellom kommunale røykesluttveiledere, fastleger og spesialisthelsetjenesten.

Les mer i utredningen som ligger til grunn for prosjektet. Denne ble utarbeidet av Helsedirektoratet som svar på en oppgave i tildelingsbrev nr. 24-2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet: «Røykeavvenning etter dansk modell med støtte til vederlagsfri røykesluttmedikasjon».

Øvrig informasjon om røykeslutt

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Maren Jontadatter Deildok, prosjektmedarbeider i Helsedirektoratet.

Informasjonsmateriell til nedlasting

Bilde av materiell til bruk i pilotprosjektet
Materiell til bruk i pilotprosjektet

Bestill gratis materiell til pilotprosjektet

Først publisert: 02.09.2020 Sist faglig oppdatert: 16.09.2020