Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Gratis hjelp til røykeslutt – pilotprosjekt i opptaksområdet til Vestre Viken helseforetak (avsluttet)

Fra september 2020 til desember 2023 pågikk et pilotprosjekt i opptaksområdet til Vestre Viken helseforetak hvor Helsedirektoratet betalte for veiledning og røykesluttlegemidler til personer som røykte daglig. Pilotprosjektet er nå avsluttet.

Mange av de som røyker daglig ønsker å slutte. Den mest effektive metoden for å lykkes er å bruke legemidler i kombinasjon med profesjonell veiledning. Å måtte bruke penger på legemidlene kan være en barriere for å ta i bruk anbefalt metode. I pilotprosjektet i Vestre Viken ble det tilbudt gratis legemidler til røykeslutt.

Offentlig finansiering av legemidler til røykeslutt

Dette var et pilotprosjekt med offentlig finansiering av legemidler til røykeslutt som pågikk i perioden 2020–2023. Prosjektet var omtalt i regjeringens tobakksstrategi i Folkehelsemeldingen Gode liv i eit trygt samfunn (2018-2019) med støtte over statsbudsjettet. Det var inspirert av et lignende prosjekt i Danmark hvor nær halvparten av deltakerne ble røykfrie.

Helsepersonell i regionen (opptaksområdet til Vestre Viken helseforetak) ble oppfordret til å informere om og henvise pasienter til frisklivssentralen i kommunen, hvor de kunne få tilbudet om gratis legemidler og veiledning. Helsedirektoratet markedsførte tilbudet til befolkningen gjennom kampanjer.

Mål med pilotprosjektet

 • Flere personer forsøker å slutte å røyke
 • Flere lykkes med røykeslutt ved å bruke anbefalt metode: profesjonell veiledning i kombinasjon med legemidler.
 • Flere blir henvist til oppfølging i røykeslutt på kommunens frisklivssentral.

Beskrivelse av tilbudet

Personer som røykte daglig og som oppholdt seg i kommuner som tilhørte \ Vestre Viken Helseforetak, fikk tilbud om gratis 12 ukers behandling med valgfritt, godkjent legemiddel for røykeslutt. Det kunne være behandling med vareniklin (Champix) eller nikotinlegemidler (Nicorette, Nicotinell, Zonnic). Champix krever resept fra lege. Samtidig ble man fulgt opp med gratis individuell veiledning eller deltakelse på røykesluttkurs på kommunens frisklivssentral. 

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste som gir kunnskapsbasert hjelp til snus- og røykeslutt, fysisk aktivitet og kosthold. Frisklivssentralen ga ut verdikuponger for røykesluttlegemiddel som kunne brukes på fysiske apotek i pilotregionen (ikke nettbutikker).

Fastlege, annet helsepersonell og NAV kan henvise til frisklivssentralen. Man kan også ta direkte kontakt med sin lokale frisklivssentral selv. Selv om tilbudet om gratis legemidler ikke er tilgjengelig lenger, tilbyr fortsatt frisklivssentralen hjelp til røykeslutt i form av individuell veiledning og røykesluttkurs

Very Brief Advice – kort røykesluttrådgivning

For å gjøre tilbudet kjent og få flere til å benytte seg av det, anbefaler Helsedirektoratet at helsepersonell bruker metoden Very Brief Advice for å ta opp temaet røyking med pasienter.

 1. Spør om røyking – Røyker du?
 2. Gi råd – Visste du at den mest effektive måten å slutte på er å bruke legemidler for røykeslutt og samtidig få veiledning?
 3. Henvis til hjelpetilbud – Frisklivssentralen i kommunen kan følge deg opp med veiledning eller kurs når du slutter. Du får samtidig tilbud om gratis legemidler for røykeslutt i inntil 12 uker. Du kan ta kontakt med dem selv eller jeg kan sende en henvisning.

Som helsepersonell trenger du ikke mye tid eller forkunnskap om røykeslutt for å bruke denne metoden, og du vil møte pasienten på en positiv og anerkjennende måte. Hvis helsepersonell ikke gir råd om røykeslutt, sender det et signal om at det ikke er viktig for helsa.

Filmer om «very brief advice»

Det er laget noen korte filmer hvor lege Kaveh Rashidi viser hvordan du kan ta opp røykeslutt med pasienten. To av dem kan brukes uavhengig av deltakelse i pilotprosjektet.

Deltakende kommuner

Pilotprosjektet ble utført i opptaksområdet til Vestre Viken Helseforetak med om lag 500 000 innbyggere. Tilbudet gjaldt disse kommunene: Asker, Bærum, Drammen; Flesberg*, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Holmestrand, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker* og Ål.

(*Flesberg og Øvre Eiker hadde ikke frisklivssentral i egen kommune. Innbyggere i Flesberg kunne kontakte frisklivssentralen på Kongsberg, og innbyggere i Øvre Eiker kunne kontakte frisklivssentral på Modum for å få tilbudet).

Kontaktinformasjon til deltakende frisklivssentraler (PDF)

Evaluering

Pilotprosjektet er evaluert av Folkehelseinstituttet. Resultatene på røykeslutt var uvanlig gode, i underkant av 30 prosent var røykfrie etter ni måneder. Les mer hos FHI: Røykeslutt ved Frisklivssentraler i Vestre Viken (fhi.no).

Øvrig informasjon om røykeslutt

Bruk legemidler til røykeavvenning (film)

Legemidler øker sjansen for å lykkes med røykeslutt, men mange er likevel skeptiske til å bruke dem. Helsedirektoratet har derfor laget en kort film for å oppmuntre flere til å bruke anbefalt sluttemetode. Man kan få råd og veiledning i riktig legemiddelbruk av fastlege eller apotek.

Helsepersonell og andre kan dele filmen i sine kanaler, også etter at pilotprosjektet er avsluttet. Den er redigert i en lang og en kort versjon.

Praktisk informasjon til apotekansatte

 • Ved avslutning av pilotprosjektet:
  Siste frist for oversendelse av fakturaer til Helsedirektoratet for utleveringer av røykesluttlegemidler var 1. desember 2023.
 • Faktura som sendes til Helsedirektoratet skal inneholde dato, ordrenumre, handelsnavn på utleverte legemidler og beløp. Det er ikke ønskelig med personopplysninger. Fakturaer hvor det ikke fremgår hva som er levert ut av legemidler, vil ikke bli betalt.
 • Benytt e-faktura: EHF-format, se EHF-format, se informasjon hos DFØ (dfo.no). Organisasjonsnummer: 983 544 622. Faktura merkes med: «1220mna. Prosjekt for røykeslutt, P182-1».
 • Røykesluttprosjektet ble avsluttet 30. november 2023. Det betyr at verdikupongene på røykesluttlegemidler fra frisklivssentralene ikke lenger er gyldige.
 • Originale verdikuponger som er benyttet ved utleveringer av røykesluttlegemidler skal sendes til Helsedirektoratet ved avslutningen av pilotprosjektet. Adresse for verdikuponger: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo. Merk sendingen «Avdeling folkesykdommer, røykesluttprosjekt».
 • Ved spørsmål: Kontakt Helsedirektoratet v/Harald Lislevand, Tel: 47472020, E-post: harald.lislevand@helsedir.no

Veien videre

I regjeringens tobakksstrategi i folkehelsemeldinga Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar (2022–2023) er et av tiltakene å innføre et nasjonalt program for røykeslutt basert på erfaringene fra pilotprosjektet i Vestre Viken. Tidspunkt for iverksetting vil være avhengig av budsjettdekning.

I EU-prosjektet «Joint Action on Cancer and other NCDs prevention – action on health determinants» skal Helsedirektoratet bidra til å utarbeide en «best practice» på røykeslutt basert på modell og erfaringer fra pilotprosjektet. Målet er å tilgjengeliggjøre den erfaringen og kunnskapen Norge har opparbeidet seg gjennom pilotprosjektet, slik at andre land kan dra nytte av dette i sitt arbeid med røykeslutt.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Anna Naume Solem, avdeling folkesykdommer i Helsedirektoratet.

Først publisert: 02.09.2020 Siste faglige endring: 19.12.2023 Se tidligere versjoner