Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Gratis hjelp til røykeslutt – pilotprosjekt i opptaksområdet til Vestre Viken helseforetak

Høsten 2020 startet et pilotprosjekt hvor Helsedirektoratet betaler for veiledning og røykesluttlegemidler til personer som røyker daglig. Tilbudet er for personer som oppholder seg i opptaksområdet til Vestre Viken helseforetak.

Mange av de som røyker daglig ønsker å slutte. Den mest effektive metoden for å lykkes er å bruke legemidler i kombinasjon med profesjonell veiledning. Personer i pilotregionen som røyker daglig får derfor tilbud om gratis, godkjent legemiddel for røykeslutt i inntil 12 uker. Personene må forplikte seg til å følges opp med kurs eller individuell veiledning i kommunen (primært hos frisklivssentralen, eventuelt hos fastlege).

Offentlig finansiering av legemidler til røykeslutt

Dette er et pilotprosjekt med offentlig finansiering av legemidler til røykeslutt i 2020–2023. Prosjektet er omtalt i regjeringens tobakksstrategi i Folkehelsemeldingen Gode liv i eit trygt samfunn og er innvilget støtte over statsbudsjettet. Det er inspirert av et lignende prosjekt i Danmark hvor nær halvparten av deltakerne ble røykfrie.

Helsepersonell i regionen (opptaksområdet til Vestre Viken helseforetak) oppfordres til å informere om og henvise pasienter til frisklivssentralen i kommunen, hvor de kan få tilbudet om gratis legemidler og veiledning. Helsedirektoratet vil markedsføre tilbudet til befolkningen gjennom røykesluttkampanjen Stopptober og på slutta.no.

Mål med pilotprosjektet

 • Flere lykkes med å slutte å røyke.
 • Flere personer forsøker å slutte å røyke ved bruk av den mest effektive metoden:
 • profesjonell veiledning i kombinasjon med legemidler.
 • Flere personer som røyker henvises til oppfølging i røykeslutt på kommunens frisklivssentral.

Beskrivelse av tilbudet

Personer som røyker daglig og som oppholder seg i opptaksområdet til Vestre Viken Helseforetak (HF), vil få tilbud om gratis 12 ukers behandling med valgfritt legemiddel for røykeslutt. Det kan være behandling med vareniklin (Champix) eller nikotinlegemidler (Nicorette, Nicotinell, Zonnic). Champix krever resept fra lege. Samtidig får de gratis individuell veiledning eller røykesluttkurs ved kommunens frisklivssentral. Hver person kan kun få gratis legemidler én gang.

Det er tidvis manglende levering av Champix, sjekk Felleskatalogen for informasjon.

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste som gir kunnskapsbasert hjelp til snus- og røykeslutt, fysisk aktivitet og kosthold. Frisklivssentralen vil gi ut verdikuponger for røykesluttlegemiddel som kan brukes på fysiske apotek i pilotregionen (ikke nettbutikker).

Fastlege, annet helsepersonell og NAV kan henvise til frisklivssentralen. Røykere kan også ta direkte kontakt selv, med sin lokale frisklivssentral.

Very Brief Advice – Kort røykesluttrådgivning

For å gjøre tilbudet kjent og få flere til å benytte seg av det, anbefaler Helsedirektoratet at helsepersonell bruker metoden Very Brief Advice for å ta opp temaet røyking med pasienter.

 1. Spør om røyking – Røyker du?
 2. Gi råd – Visste du at den mest effektive måten å slutte på er å bruke legemidler for røykeslutt og samtidig få veiledning?
 3. Henvis til hjelpetilbud – Frisklivssentralen i kommunen kan følge deg opp med veiledning eller kurs når du slutter. Du får samtidig tilbud om gratis legemidler for røykeslutt i inntil 12 uker. Du kan ta kontakt med dem selv eller jeg kan sende en henvisning.

Du trenger ikke mye tid eller forkunnskap om røykeslutt for å bruke denne metoden, og du vil møte pasienten på en positiv og anerkjennende måte. Hvis helsepersonell ikke gir råd om røykeslutt, sender det et signal om at det ikke er viktig for helsa.

Filmer om "very brief advice"

Det er laget noen korte filmer hvor lege Kaveh Rashidi viser hvordan du kan ta opp røykeslutt med pasienten.

Deltakende kommuner

Pilotprosjektet utføres i opptaksområdet til Vestre Viken Helseforetak med om lag 500 000 innbyggere.

Tilbudet gjelder i disse kommunene:

Asker, Bærum, Drammen; Flesberg*, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Holmestrand, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker* og Ål.

(*Flesberg og Øvre Eiker har ikke frisklivssentral i egen kommune. Innbyggere i Flesberg kan kontakte frisklivssentralen på Kongsberg, og innbyggere i Øvre Eiker kan kontakte frisklivssentral på Modum for å få tilbudet).

Kontaktinformasjon til deltakende frisklivssentraler (PDF)

Samarbeidet mellom Vestre Viken HF og de tilhørende kommunene er regulert gjennom en overordnet avtale. I samarbeidet inngår både små, mellomstore og store kommuner, og noen nye sammenslåtte.

Evaluering

Pilotprosjektet er evaluert av Folkehelseinstituttet. 756 deltakere er inkludert i en kvantitativ studie. Deltakerne har fått tilsendt et spørreskjema ved oppstart og deretter etter ni måneder (seks måneder etter avsluttet oppfølging på frisklivssentralen).

Resultatene på røykeslutt er uvanlig gode, i underkant av 30 prosent var røykfrie etter ni måneder. Les mer hos FHI: Røykeslutt ved Frisklivssentraler i Vestre Viken (fhi.no).

For spørsmål knyttet til evalueringen, ta kontakt med Daniel Bergsvik eller Karl Erik Lund.

Bakgrunn

Prosjektet tar utgangspunkt i erfaringer fra Danmark, som i 2014 etablerte et røykesluttprosjekt rettet mot storrøykere. Rundt halvparten av deltakerne var røykfrie etter seks måneder, noe som er svært gode resultater. Prosjektet kombinerte røykesluttveiledning med tilskudd til legemidler i inntil 12 uker, informasjonskampanje om tilbudet og aktiv rekruttering av storrøykere gjennom samarbeid mellom kommunale røykesluttveiledere, fastleger og spesialisthelsetjenesten.

Les mer i utredningen som ligger til grunn for prosjektet. Denne ble utarbeidet av Helsedirektoratet som svar på en oppgave i tildelingsbrev nr. 24-2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet: «Røykeavvenning etter dansk modell med støtte til vederlagsfri røykesluttmedikasjon».

Øvrig informasjon om røykeslutt

Bruk legemidler til røykeavvenning (film)

Legemidler øker sjansen for å lykkes med røykeslutt, men mange er likevel skeptiske til å bruke dem. Helsedirektoratet har derfor laget en kort film for å oppmuntre flere til å bruke anbefalt sluttemetode. Man kan få råd og veiledning i riktig legemiddelbruk av fastlege eller apotek.

Helsepersonell og andre kan gjerne dele filmen i sine kanaler. Den er redigert i en lang og en kort versjon, med og uten henvisning til pilotprosjektet med tilbud om gratis legemidler.

Praktisk informasjon til apotekansatte

 • Brosjyre for ansatte på apotek med brukerveiledning for utdeling av gratis legemidler til røykeslutt i opptaksområdet til Vestre Viken Helseforetak (PDF – kun nedlasting)
 • Verdikupongen er revidert januar 2021. Både ny og gammel verdikupong er gyldig.
 • Faktura som sendes til Helsedirektoratet skal inneholde dato, ordrenumre, handelsnavn på utleverte legemidler og beløp. Det er ikke ønskelig med personopplysninger. Fakturaer hvor det ikke fremgår hva som er levert ut av legemidler, vil ikke bli betalt.
 • Månedlig fakturering er ønskelig, men frekvensen for innsending av faktura kan tilpasses apotekets rutiner for øvrig. Eventuelt fakturagebyr dekkes av Helsedirektoratet.
 • Benytt e-faktura: EHF-format, se EHF-format, se informasjon hos DFØ (dfo.no). Organisasjonsnummer: 983 544 622. Faktura merkes med: «1220mna. Prosjekt for røykeslutt, P182-1».
 • Originale verdikuponger som er benyttet ved utleveringer av røykesluttlegemidler oppbevares i apoteket. De sendes deretter til Helsedirektoratet ved utløpet av hvert kvartal av kalenderåret. Adresse for verdikuponger: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo. Merk sendingen «Avdeling folkesykdommer, røykesluttprosjekt».
 • Røykesluttprosjektet fortsetter frem til 30. november 2023. Det betyr at verdikupongene på røykesluttlegemidler fra frisklivssentralene ikke er gyldige etter den datoen.
 • Siste frist for oversendelse av fakturaer til Helsedirektoratet for utleveringer av røykesluttlegemidler er 1. desember 2023.
 • Ved spørsmål: Kontakt Helsedirektoratet v/Harald Lislevand, Tel: 47472020, E-post: harald.lislevand@helsedir.no

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Silje Sondell Berg, avdeling folkesykdommer i Helsedirektoratet.

Informasjonsmateriell til nedlasting

Flere språk – flyer rettet mot brukere: «Tenker du på å slutte å røyke?»

Bestill gratis materiell til pilotprosjektet

Vi har fått ny bestillingsløsning. Bestill materiell og verdikuponger direkte fra vår nye nettbutikk:

Ved første innlogging må man opprette en konto. 

Bilde av materiell til bruk i pilotprosjektet
Materiell til bruk i pilotprosjektet

 

Først publisert: 02.09.2020 Sist faglig oppdatert: 28.08.2023 Se tidligere versjoner