Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rehabiliteringsregisteret

Rehabiliteringsregisteret er et kvalitetsregister som Helsedirektoratet prøver ut i samarbeid med aktører i spesialisthelsetjenesten. Registeret henter inn og samler opplysninger om rehabiliteringspasienter. Innsamlingen av opplysninger startet i 2020, som del av pilot av registeret. Pasienter som skal inngå i registeret må gi sitt samtykke til dette.

Formålet med registeret

Rehabiliteringsregisterets formål er å bedre kvaliteten på rehabiliteringstjenestene. For å kunne bedre kvaliteten er det behov for kunnskap om effekten av tjenestene som ytes. Registeret skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag ved å hente inn og samle opplysninger.

Formålet med registeret er å:

  • medvirke til kvalitetsforbedring av rehabiliteringstjenestene lokalt og nasjonalt
  • være et verktøy for den enkelte institusjon for vurdering av kvalitetsforbedringstiltak
  • danne grunnlag for nasjonale kvalitetsindikatorer

Om registeret

Rehabiliteringsregisteret består av lokale registre der hvert foretak eller institusjon henter inn opplysninger om sine pasienter, og et sentralt register som samler opplysningene fra alle de lokale registrene.

Helsedirektoratet er dataansvarlig for det sentrale registeret, og de lokale foretakene eller institusjon er dataansvarlig for sitt lokale register.

Registrene opprettes i samsvar med personvernforordningen, lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) og forskrift om medisinske kvalitetsregistre med hjemmel i helseregisterloven.

Hva måles i registeret?

Pasientenes opplevelse av egen helsetilstand er verdifull informasjon i arbeidet med å bedre kvaliteten på tjenestene. For å hente inn informasjon om dette, blir rehabiliteringspasienter bedt om å svare på et spørreskjema EQ-5D-5L (fhi.no) under sitt rehabiliteringsopphold. Spørsmålene i skjemaet omhandler gange, personlig stell, vanlige gjøremål, smerter/ubehag og angst/depresjon, og en generell vurdering av hvordan de opplever egen helse. 3 og 9 måneder etter endt opphold vil pasienten i tillegg til EQ-5D-5L-skjemaet, få mulighet til å svare på spørsmål om helsetjenestenes oppfølging, opplevd utbytte av rehabiliteringen og egen livssituasjon.

Pasienter

Registeret har som mål å inkludere alle rehabiliteringspasienter over 18 år som skal inn til et rehabiliteringsopphold hos et foretak eller en privat rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten.

Pasienter som skal inngå i Rehabiliteringsregisteret må gi sitt samtykke til dette. Samtykke gis ved å signere en samtykkeerklæring. Pasienter kan når som helst trekke sitt samtykke. 

Norsk samtykkeerklæring. Engelsk samtykkeerklæring.

Sykehus

Rehabiliteringsregisteret er i en piloteringsfase i samarbeid med Sunnaas Sykehus, Sykehuset i Vestfold, Ålesund sjukehus, Sykehuset i Levanger, Kastvollen rehabiliteringssenter og Stavanger universitetssykehus. Målet er at registeret skal inkludere alle voksne rehabiliteringspasienter som skal inn til et rehabiliteringsopphold hos et foretak eller en privat rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten.

Behandling av opplysninger

Opplysningene i registeret er kun tilgjengelige for de som er tildelt tilgang. Alle som arbeider med Rehabiliteringsregisteret har taushetsplikt, og alle publiserte opplysninger fra registeret vil være i anonymisert form, slik at den enkelte pasient ikke kan identifiseres. Pasienter i registeret har rett til innsyn i alle opplysninger som er registrert om seg. De har også rett til å trekke sitt samtykke og få opplysninger om seg rettet eller slettet.

Behandlingen av personopplysningene er begrenset til det formål pasienten har gitt sitt samtykke til. Personopplysninger som behandles i registeret er pasientens navn, fødselsnummer, adresse og pasientens svar på spørreskjema om egen helse. I tillegg hentes relevante opplysninger fra pasientens journal som f.eks. diagnose, bakgrunnsinformasjon som bosted, yrkesstatus o.l., administrative opplysninger som når pasienten ble innlagt/utskrevet mm., informasjon om behandling mottatt og resultater fra undersøkelser.

Opplysningene i det lokale registeret vil bli brukt til å forbedre kvaliteten på rehabiliteringstjenestene i institusjonen/helseforetaket.

Opplysningene i det sentrale registeret vil bli brukt til nasjonalt arbeid med å forbedre kvaliteten på rehabiliteringstjenestene, herunder utvikling av nasjonale indikatorer som kan belyse kvaliteten i tjenestene, samt utarbeidelse og publisering av statistikker mv. Som ledd i dette arbeidet kan opplysningene bli utlevert til og sammenstilt med opplysninger i Folkeregisteret og helseregistre som er etablert med hjemmel i helseregisterloven §§ 8 til 11, og sammenstilt med sosioøkonomiske opplysninger i andre offentlige registre.

Opplysningene kan bli brukt til forskning på rehabiliteringsfeltet, i overensstemmelse med reglene i helseforskningsloven. Opplysningene i registeret kan også bli benyttet i pasientbehandling.

Innsyn i egne opplysninger og trekk av samtykke

Pasienter har rett til innsyn i alle opplysninger som er registrert om seg. Innsyn bestilles via https://tjenester.helsenorge.no/helseregistre eller skjema på altinn.no: Innsyn etter personopplysningsloven (altinn.no). På helsenorge.no kan man også trekke sitt samtykke ved å gå inn på personverninnstillinger.

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra rehabiliteringsregisteret? Send en e-post til rehabiliteringsregister@helsedir.no

Kontakt

Lokalt register

Det lokale foretaket eller institusjon er dataansvarlig for sitt lokale register. Ved spørsmål om hvordan lokalt register behandler opplysninger eller ved henvendelse om trekk av samtykke, kan ansvarlig foretak eller institusjon kontaktes.

Sentralt register

Helsedirektoratet er dataansvarlig for det sentrale registeret, som samler opplysningene fra alle de lokale registrene.

Ved spørsmål om hvordan det sentrale registeret behandler opplysninger eller ved henvendelse om trekk av samtykke, kan Helsedirektoratet kontaktes på rehabiliteringsregister@helsedir.no.

Husk å ikke skriv sensitive opplysninger i henvendelser i e-post.

Forespørsel kan også sendes til: Rehabiliteringsregisteret, avd. KFVR, Helsedirektoratet, Postboks 220, Skøyen, 0213 Oslo

Først publisert: 19.02.2020 Siste faglige endring: 13.01.2023 Se tidligere versjoner