Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

KUHR-databasen

KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) er et system som håndterer refusjonskrav fra behandlere og helseinstitusjoner til staten (Helfo). Systemet eies av Helsedirektoratet.

KUHR-databasen 

En del helsetjenester blir finansiert av staten. For at pasienten skal slippe å betale for helsetjenesten og senere få beløpet refundert, sendes regningen til Helfo, som er et organ underlagt Helsedirektoratet. Disse regningene er grunnlaget for informasjonen som lagres i KUHR. 

Formålet med KUHR er å sikre god kontroll og korrekt saksbehandling av helserefusjonskrav, og sikre god datakvalitet. 

KUHR kan benyttes til å hente ut statistikk/rapportering av saksbehandlere og andre til styrings og finansieringsformål. 

Hvem sender informasjon til KUHR? 

 • fastleger 
 • legevakt 
 • spesialistleger 
 • poliklinisk virksomhet (laboratorier, radiologi og psykiatri) 
 • private laboratorier 
 • private røntgeninstitutter 
 • psykologspesialist 
 • fysioterapeut 
 • kiropraktor 
 • tannlege 
 • tannpleier 
 • helsestasjon 
 • rehabiliteringsinstitusjoner (bare egenandeler) 
 • behandlingsreiser i utlandet (bare egenandeler) 
 • logoped 
 • audiopedagog 
 • ortoptister 
 • Pasientreiser HF 
 • fritt behandlingsvalg 

Opplysninger som lagres i KUHR 

For hver kontakt en pasient har med en behandler, sendes det en regning til Helfo. I KUHR lagres informasjon om 

 • behandlere (praksistype, spesialitet og praksiskommune) 
 • pasienter (fødselsnummer, bostedskommune, kjønn, alder og diagnose) 
 • dato og klokkeslett 
 • takster 
 • fritaksgrunn for egenandel 
 • egenandel betalt av pasienten 
 • refusjon (fra staten til behandleren) 
 • saksbehandling og resultat i Helfo, for eksempel om en regning er avvist eller godkjent 

Kontroll av data i KUHR 

Alle regninger som mottas i KUHR, kontrolleres av en regelmotor med ca. 2000 regler. Regninger som ikke er i henhold til gjeldende lover og regler, blir avvist. Saksbehandlere i Helfo har mulighet for å overstyre regelmotoren. 

Skal du bruke KUHR eller KPR? 

KUHR er et administrativt system som inneholder data fra så langt tilbake som 2006. Fra og med juli 2016 har data fra KUHR blitt innrapportert til KPR (Kommunalt pasient- og brukerregister). 

KUHR og KPR har ulike formål og ulikt regelverk. Et av formålene til KPR er forskning. Hvis alle dataene du trenger finnes i KPR, skal du benytte KPR. Dette gjelder også oppdateringer av datasett. Opplysninger om for eksempel bruk av fastlege og legevakt fra og med juli 2016 er tilgjengelig i KPR. 

Bruk av data fra KUHR 

Statistikk fra KUHR benyttes blant annet i budsjettøyemed for å forutsi utgiftene på ulike stønadsområder. KUHR har 

 • automatisk utlevering til Folkehelseinstituttet for overvåkning av sykdomsutbrudd (Sykdomspulsen) 
 • faste leveranser til Statistisk sentralbyrå, Norsk senter for forskningsdata, Helsedirektoratet og Helfo 
 • utlevering av data til ulike forskningsprosjekter med hjemmel i forvaltningsloven og personopplysningsloven  

Åpne data fra KUHR – lag egne rapporter 

Anonyme data fra KUHR er tilgjengelig for nedlasting til ulike filformat. 

Du kan hente ut data om antall takster og utbetalt refusjon per fagområde og praksistype for ulike tidsperioder. Data finnes for hele landet, fylkesvis eller per kommune.  

Hent rådata fra KUHR - lag egne rapporter  

Søk om data fra KUHR 

Du kan søke om å få både anonyme/aggregerte data og personidentifiserbare data fra KUHR. Opplysninger fra KUHR kan sammenstilles med opplysninger fra andre registre. 

KUHR-data kan unntaksvis benyttes der prosjektet har særskilt behov for historiske data før 2016 og/eller det er behov for data om følgende: 

 • spesialistleger 
 • poliklinisk virksomhet (laboratorier, radiologi og psykiatri) 
 • private laboratorier 
 • private røntgeninstitutter 
 • psykologspesialist 
 • rehabiliteringsinstitusjoner (bare egenandeler) 
 • behandlingsreiser i utlandet (bare egenandeler) 
 • Pasientreiser HF 
 • fritt behandlingsvalg 

Se variabelliste i Excel for hvilke data som ligger i KUHR. 

Søknadsskjema  

Dersom du ikke kan benytte data fra KPR kan du sende en ny søknad, søknad om prosjektendringer og søknad om opplysninger for ny periode til Helsedirektoratet: 

Søknadsskjema for opplysninger fra KUHR (altinn.no) 

 

Vi minner om at følgende opplysninger alltid må legges ved søknaden: 

 • alle relevante REK-søknader 
 • alle REK-vedtak 
 • oppdatert og godkjent DPIA (personvernkonsekvensvurdering) hvor behandlingsgrunnlaget tydelig fremkommer 
 • begrunnelse for de omsøkte variablene, med vurderinger knyttet til dataminimering 

 

 

Først publisert: 08.04.2019 Sist faglig oppdatert: 03.07.2023 Se tidligere versjoner