Registrere omsorgsdata (IPLOS)

Veileder for registrering av omsorgsdata, nyhetsbrev, brosjyrer og kurs (e-læringsmoduler) for deg som trenger opplæring eller selv skal holde kurs i registering og rapportering.

Veileder for registrering

Nyhetsbrev

For tidligere utgaver, ta kontakt med iplos@helsedir.no

Webinar

30.11.2020: Kommunalt Pasient- og brukerregister (KPR – IPLOS). Se informasjon og opptak av hele webinaret.

Brosjyre

I forbindelse med etablering av Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er IPLOS-brosjyren revidert med ny og tilpasset informasjon. Brosjyren skal gis til alle som søker om eller mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.

Den enkelte saksbehandler/tjenesteyter skal informere søker/tjenestemottaker om registeret og hensikten med innhenting av opplysningene. Det er ikke påkrevd særskilt samtykke for registrering av opplysninger i saksbehandling og innsending av IPLOS data til Kommunalt pasient – og brukerregister.

Brosjyren skal deles ut til alle som søker om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Kurs

Hvordan vurdere funksjon og sette riktig skår:

Den gamle e-læringspakken er ikke i bruk lenger og er fjernet fra nettsiden. Årsaken er at  nettlesere ikke støtter teknologien som disse var utviklet i. Ny e-læring er under utvikling og den første modulen, "funksjonskartlegging", er publisert. Neste modul som blir publisert er om nytteverdi og bruk av data fra KPR.

Statsforvalteren og kommunenes roller og oppgaver

Statsforvalteren:

Statsforvalteren skal oppfordre kommuneledelsen til å bruke data fra KPR(IPLOS) for å planlegge og styre helse- og omsorgstjenesten. I tillegg har statsforvalteren ansvar for å arrangere temadager om IPLOS annet hvert år, i samarbeid med Helsedirektoratet.

Kommunen:

I kommunene er det opprettet en kontaktperson som skal være et bindeledd mellom Helsedirektoratet og kommunen. Kontaktpersoner har et ansvar for å: 

  • Veilede ansatte i egen kommune ved spørsmål om KPR(IPLOS)
  • Bidra til å forankre og kvalitetssikre innholdet i KPR(IPLOS) i kommunen
  • Rapportere til Helsedirektoratet ved utfordringer

Kontakt oss

iplos@helsedir.no

Mette Odden Grimeland
948 57 245

Yvonne Solberg
926 46 563

Eirik Jønsberg
994 82 193

Iryna Antonova
404 57 343

Først publisert: 29.04.2019 Sist faglig oppdatert: 27.11.2020