Registrere omsorgsdata (IPLOS)

Veileder for registrering av omsorgsdata, nyhetsbrev, brosjyrer og kurs (e-læringsmoduler) for deg som trenger opplæring eller selv skal holde kurs i registering og rapportering.

Veileder for registrering

Veileder for registrering av IPLOS-data i kommunen (IS1112)

Nyhetsbrev

For tidligere utgaver, ta kontakt med iplos@helsedir.no

Brosjyre

I forbindelse med etablering av Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er IPLOS-brosjyren revidert med ny og tilpasset informasjon. Brosjyren skal gis til alle som søker om eller mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.

Den enkelte saksbehandler/tjenesteyter skal informere søker/tjenestemottaker om registeret og hensikten med innhenting av opplysningene. Det er ikke påkrevd særskilt samtykke for registrering av opplysninger i saksbehandling og innsending av IPLOS data til Kommunalt pasient – og brukerregister.

Brosjyren skal deles ut til alle som søker om kommunale helse- og omsorgstjenester.

IPLOS-brosjyre (bokmål)

IPLOS-brosjyre (nynorsk)

IPLOS-brosjyre (engelsk)

IPLOS-brosjyre (samisk)

IPLOS-brosjyre (urdu)

Kurs - introduksjon til IPLOS

Kurset gir deg grunnleggende forståelse av formålet med IPLOS-registeret, og IPLOS som verktøy i saksbehandlingen.

Start introduksjonskurs (Må benytte Internet Explorer)​

Kurs - videregående IPLOS

Kurset gir deg en introduksjon til de ulike IPLOS-opplysningene, innføring i bruk av IPLOS som dokumentasjonsmetode og bruk av veileder for registrering (IS- 1112). Det er lagt inn to caser for å øve på skårmetodikken.

Start videregående kurs med case (Må benytte Internet Explorer)​

Kurs i IPLOS - Case Mats (11 år)

I kurset blir du kjent med Mats, en elleve år gammel gutt med barneautisme.

Start IPLOS-kurs - Case Mats (Må benytte Internet Explorer)

Etter å ha gjennomgått caset skal du gjøre en vurdering av Mats sine behov for bistand/assistanse og helsehjelp (åpner ny side). Når du har vurdert Mats sine behov kan du sammenlikne med anbefalt skår fra Helsedirektoratet.

Kurs i IPLOS sumrapporter

Sumrapporter er utviklet for at kommunene skal kunne ta ut statistikk til styring og utvikling av helse- og omsorgstjenester i kommunen. 

  • Rapportene viser hvem brukerne er (alder, diagnoser etc.), hvilke tjenester kommunen tilbyr og hvordan tjenestene brukes.
  • Bruk rapportene til å sammenlikne tjenestene innad i kommunen og på tvers av kommunegrensene.
  • Det er utviklet 14 sumrapporter, som er implementert i kommunenes journalsystem. Du kan ta ut rapporter etter eget ønske og behov.
  • God kvalitet på sumrapportene forutsetter oppdatert og god kvalitet på grunnlagsdata.

Kurset gir veiledning i bruk av IPLOS sumrapporter. Du lærer også om personvern og informasjonssikkerhet.

Start kurs i IPLOS-sumrapporter (Må benytte Internet Explorer)

Last ned veileder i bruk av IPLOS-sumrapporter (PDF)

Kurs for IPLOS-instruktører

Kurset lærer deg hvordan du kan planlegge og gjennomføre god undervisning.

Start kurs for IPLOS-instruktører (Må benytte Internet Explorer)

Fylkesmannens og kommunenes roller og oppgaver

Fylkesmannen:

Fylkesmannen skal oppfordre kommuneledelsen til å bruke IPLOS-data for å planlegge og styre helse og omsorgstjenesten. Fylkesmannen har i samarbeid med Helsedirektoratet ansvar for å arrangere temadager om IPLOS annet hvert år.

Kommunen:

  • Være et bindeledd mellom Helsedirektoratet og kommunen
  • Rapportere til Helsedirektoratet ved utfordringer
  • Følge med på IPLOS-registerets nettsider
  • Veilede ansatte i egen kommune ved spørsmål om IPLOS
  • Bidra til å forankre og kvalitetssikre IPLOS-opplysningene i kommunen

Kontakt oss

iplos@helsedir.no

mette.odden.grimeland@helsedir.no
948 57 245

yvonne.solberg@helsedir.no
926 46 563

eirik.jonsberg@helsedir.no
994 82 193

iryna.antonova@helsedir.no
404 57 343

Først publisert: 29.04.2019 Sist faglig oppdatert: 22.03.2019