Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Om HPR og oppdatere fødselsnummer og manglende oppføringer i HPR

Helsepersonellregisteret (HPR) er et offentlig register hvor alle offentlige godkjenninger gitt til helsepersonell og dyrehelsepersonell i Norge er registrert.

I Helsepersonellregisteret kan du finne HPR-nummer/ID-nummer og søke etter helsepersonell.

Om Helsepersonellregisteret

Helsepersonellregisteret (HPR) er et offentlig register hvor alle offentlige godkjenninger gitt til helsepersonell og dyrehelsepersonell i Norge er registrert. Formålet med HPR er å gi en oppdatert status på helsepersonell og hvilke rettigheter de innehar for å yte forsvarlig helsehjelp.

Den offentlige visningen av HPR er designet for å gi status for helsepersonell i dag. Derfor vil ikke tidligere og utgåtte godkjenninger være synlig, som for eksempel utløpte lisenser. Det samme gjelder ved vedtak fra Statens helsetilsyn. Dersom en autorisasjon har vært trukket tilbake for en periode, vil HPR bare vise den siste datoen autorisasjonen ble gitt tilbake.

Oppdatere fødselsnummer i HPR

HPR er koblet opp mot Folkeregisteret. Navneendringer og omgjøring fra D-nummer til fødselsnummer vil derfor skje automatisk i de fleste tilfeller.

En betydelig andel autorisert helsepersonell er imidlertid registrert i HPR helt uten fullt fødselsnummer (11 sifre) eller D-nummer (midlertidig norsk ID). Disse personene vil ikke omfattes av automatisk oppdatering fra Folkeregisteret, men krever oppdatering via Altinn. Dette gjøres slik:

 • Søk opp deg selv i Helsepersonellregisteret (HPR).
 • Dersom det ikke vises noen rød tekst i HPR er alt OK.
 • Dersom du ser rød skrift med teksten «Mangler norsk identifikator i register (fødselsnummer)», må du følge lenken til Altinn med teksten «Registrer fødselsnummer i Altinn.»

Dersom det har skjedd flere endringer samtidig i tillegg til fødselsnummer eller D-nummer, f.eks. endring av navn, slik at oppdateringen via Altinn ikke fungerer, må du sende en e-post og dokumentasjon til godkjenning@helsedir.no og be om manuell oppdatering av informasjonen. Behandlingstid på dette kan ta inntil en uke.

Helsepersonell oppfordres til å aktivt sørge for oppdatering av fødselsnummer eller D-nummer og andre personopplysninger i HPR. Opplysninger i HPR utgjør grunnlaget for all e-Helse og det er derfor viktig at opplysningene i HPR er korrekte. Mangler og feil i HPR medfører uheldige konsekvenser for bruk av e-resept, kjernejournal og for statistiske formål.​​

Manglende oppføring i HPR

Helsepersonell over 80 år

Ved fylte 80 år utgår autorisasjonen automatisk. De som får innvilget lisens får denne registrert samtidig som autorisasjonen utgår. Hvis man har søkt om slik lisens for sent, kan det bli en periode uten registrerte rettigheter i HPR.

Rekvireringsrett for tannpleier

Tannpleier med autorisasjon eller lisens skal være oppført med rekvireringsrett i HPR. Dersom du ikke er oppført med rekvireringsrett, kan du sende en anmodning om registrering på e-post til godkjenning@helsedir.no

Helsepersonell med autorisasjon/offentlig godkjenning

Hvis du ikke står i HPR selv om du har autorisasjon kan du sende en anmodning om registrering via Altinn, der velger du alternativet «Gjenopprett autorisasjon i HPR» under godkjenningstype (altinn.no). Anmodningen må inneholde:

 • Kopi av godkjenningsdokumentet/autorisasjonsdokumentet
 • Kopi av eksamensbevis

Hvis du ikke har disse dokumentene (og det gjelder en autorisasjon som er utstedt før 2001) må du kontakte en av institusjonene nedenfor, avhengig av hvem som utstedte den aktuelle autorisasjonen:

 • Dersom dokumentet er utstedt av Sosialdepartementet, Helsedirektoratet eller Statens helsetilsyn må du kontakte Statens helsetilsyn.
 • Dersom dokumentet er utstedt av en fylkeslege må du kontakte Statsforvalterens helseavdeling i dette fylket.
 • Dersom dokumentet er utstedt av Stadsfysikus i Oslo eller Fylkeslegen i Oslo må du kontakte helseavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Akershus.

«Godkjent turnus»-status i HPR

Det er kun leger som har gjennomført og fått godkjent norsk turnustjeneste, som har status «Godkjent turnus» i HPR. Hensikten med denne registreringen er å synliggjøre for arbeidsgivere at turnustjeneste er gjennomført i Norge.

Frem til 1. mars 2019 var det krav til godkjent norsk turnus for tiltredelse i stilling for lege i spesialisering (LIS). Autoriserte leger utdannet i annet EU/EØS-land var unntatt fra kravet.

Etter 1. mars 2019 er turnus erstattet med del 1 og utgjør første del av spesialistutdanningen. Dette registreres som tilleggskompetanse i HPR. Del 1 er obligatorisk for alle leger i spesialisering. Unntaket er leger som har startet spesialiseringen før 1. mars 2019. Se (§ 36)  s. 92-93 i spesialistforskriften med kommentarer (PDF).

Uttrekk fra og tilgang til HPR

Forespørsel om uttrekk fra HPR eller tilgang til HPR må sendes til godkjenning@helsedir.no

Forespørselen må inneholde en beskrivelse av formål og ønsket datasett.

Det vil ikke gis tilgang for gjennomføring av følgende behandlingsaktiviteter:

 • Bruk av Personopplysninger i HPR til markedsføring mot helsepersonell
 • Bruk av Personopplysninger i HPR til rekruttering av helsepersonell til kommersielle formål
 • Oppbevaring av HPR-data uten direkte kobling til formål
 • Søk eller oppslag i registeret uten et rettslig grunnlag for dette
 • Videreformidling av HPR-data uten rettslig behandlingsgrunnlag
 • Kommersielle formål som ikke er i samsvar med Gjeldende Personvernlovgivning

Behandlingstid for forespørsel om tilgang er 4-6 uker. 

Først publisert: 31.12.2015 Siste faglige endring: 27.05.2024 Se tidligere versjoner