Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utjevning av sosial ulikhet i kommunene

Kommunen har mange muligheter

Hvilke muligheter har kommunen for å redusere sosiale ulikheter i helse? Kommunen rår over vesentlige virkemidler av betydning for en jevn fordeling av befolkningens helse, i kraft av å være planmyndighet etter plan- og bygningsloven, samfunnsutvikler og eier av skoler, barnehager mv., og som ansvarlig for kommunale helse- og omsorgstjenester. I tabellene under er det satt opp eksempler på tiltak og strategier med to ulike tilnærminger, universelle og målrettede:

Universelle strategier og tiltak (hele befolkningen)

Forhindre sosiale ulikheter i helse
 • Planlegge for gode og trygge bomiljøer med god sosial miks
 • Sørge for at barnehager og skoler har god kvalitet
 • Utvikle trygge nærmiljøer som gir mulighet for aktivitet, deltakelse, inkludering, sosial støtte og medvirkning
Redusere risiko for sosiale ulikheter i helse
 • Redusere omfang av støy, luftforurensning og annen forurensning
 • Legge til rette for sunn mat i barnehager og skoler
 • Føre en ansvarlig alkoholpolitikk
 • Motvirke mobbing i barnehager og skoler
Redusere sosiale ulikheter i helse
 • Sørge for likeverdige tilbud i de kommunale helse-, og omsorgstjenestene

Målrettede strategier og tiltak (utsatte grupper)

Forhindre sosiale ulikheter i helse
 • Sørge for boliger til utsatte grupper
 • Tilby gratis kjernetid i barnehager / inntektsgradert foreldrebetaling for barnehageplass
 • Bidra til inkludering i arbeidslivet (stimulere til praksis-/ og arbeidsplasser)
 • Sørge for at tilbud om fritidsaktiviteter til barn og ungdom omfatter familier med svak økonomi
Redusere risiko for sosiale ulikheter i helse
 • Sørge for et godt råd- og veilednings tilbud til personer med økonomiske problemer
 • Tilby gratis (subsidierte) tjenester for endring av levevaner og mestring av helseutfordringer (frisklivs- og mestringstilbud)
 • Utvikle områder med levekårsutfordringer
Redusere sosiale ulikheter i helse
 • Sørge for gode tilbud til de som har helserelaterte eller sosiale problemer Eks. PP-tjenester, psykologtjenester, lærings- og mestringssentre og lavterskel helsetjenester for utsatte grupper

Prinsipper bak inndeling av tiltak

Inndelingen i kategoriene er gjort for å systematisere, det er ikke nødvendigvis skarpe skiller mellom kategoriene. Inndelingen bygger på følgende to prinsipper:

 1. Brede, befolkningsrettede strategier og tiltak som når alle må kombineres med strategier og tiltak spesifikt rettet mot høyrisikogrupper. Høyrisikostrategier alene vil ikke være tilstrekkelig (jf. forebyggingsparadokset).
 2. Tiltak må rettes inn mot alle ledd i årsakskjeden som fører til sosial ulikhet i helse. Ikke minst er det viktig med innsats mot de grunnleggende, sosiale årsakene til helseforskjeller – mot årsakene til årsakene eller selve ulikhetsstrukturen. Fordi årsakene til sosiale helseforskjeller er sammensatte må disse møtes med sammensatte strategier og tiltak.

Bruk veivisere i lokale folkehelsetiltak

Helsedirektoratets Veivisere i lokale folkehelsetiltak inneholder mer informasjon om strategier og tiltak kommunene kan vurdere. Veiviserne er (til en viss grad) inndelt etter ulike politikkområder.

Det finnes også mye informasjon, inndelt etter tema, på temasidene under Folkehelse, ernæring og fysisk aktivitet.

Film fra FHI

Se Folkehelseinstituttets film om hvordan ulike forutsetninger hos forskjellige mennesker kan påvirke helsen, direkte og indirekte.

Først publisert: 01.07.2019 Siste faglige endring: 01.07.2019 Se tidligere versjoner