Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Registrering av tal på personar med psykisk utviklingshemming i kommunane (rundskriv IS-3 2024)

Tal på registrerte personar med psykisk utviklingshemming er med på å danne grunnlag for utrekning av rammetildelinga i inntektssystemet for 2025. Som grunnlag skal kommunane sende inn tal pr. 1. januar 2024.

Dette rundskrivet erstattar rundskriv IS-3/2023.

Kva skal registrerast?

Kommunane bes registrere og sende tal på personar som:

 1. a) har diagnostisert psykisk utviklingshemming, eller
  b) har ein diagnostisert sjeldan tilstand/kromosomliding som medfører psykisk utviklingshemming, eller
  c) har skriftleg stadfesting frå lege eller psykolog på at tilstanden til vedkommande oppfyller diagnosekriteriene for psykisk utviklingshemming, slik desse går fram av diagnosekode F70-F79 i ICD-10 eller diagnosekode P85 i IPCP-2. Det er ein føresetnad for slik stadfesting at det ikkje ligg føre tvil om at personen oppfyller kriteria.
 2. og er fylt 16 år pr. 1. januar 2024.
 3. og pr. 1. januar 2024 har vedtak om tenester etter helse- og omsorgstenestelova § 3-2 første ledd nr. 6, medrekna BPA etter § 3-8, eller får omsorg av ein person som har vedtak om omsorgsstønad og/eller avlastning etter helse- og omsorgstenestelova § 3-6 nr. 2 og 3.

Unntak

Kommunen skal ikkje registrere personar som:

 • bur i ein av Landsbystiftelsen sine bukollektiv eller landsbyar
 • personar som det vert gitt vertskommunetilskot for; sjå vedlegg 1 for oversikt over

  Kommunar som får vertskommunetilskot i 2024:

  • Kommune
  • Askøy
  • Sogndal 
  • Brønnøy
  • Bærum
  • Egersund
  • Kinn
  • Gran
  • Halden
  • Hamar
  • Holmestrand
  • Kvam
  • Kvæfjord
  • Indre Fosen
  • Orkland
  • Moss
  • Nome
  • Nord-Aurdal
  • Ringerike
  • Ringsaker
  • Saltdal
  • Sortland
  • Stange
  • Stjørdal
  • Sandefjord/Stokke
  • Søndre Land
  • Vestnes
  • Østre Toten
  • Ålesund
  • Ås
  .

Rettleiing til registreringa

Der det er mistanke om at ein person har psykisk utviklingshemming, bør personen greiast ut av spesialisthelsetenesta. Dette gjeld spesielt personar med lett grad av utviklingshemming, ettersom rett diagnose kan ha store konsekvensar for personen. Dette er ikkje eit krav, men ei tilråding frå Helsedirektoratet.

For å hjelpe med registreringa i kommunen, har Helsedirektoratet arbeidd ut ein oversikt over 
Liste over diagnosar som medfører utviklingshemming (ikkje utfyllande)
NamnICD-10 KodeICPC-2 KodeKommentar
Psykisk utviklingshemming P85Omtales også som utviklingshemming. Ble omtalt som mental retardasjon eller Oligofreni i ICD-9.
Lett psykisk utviklingshemmingF70P85ICD-9 kode 317.
Moderat psykisk utviklingshemmingF71P85ICD-9 kode 318.0.
Alvorlig psykisk utviklingshemmingF72P85ICD-9 kode 318.1.
Djup psykisk utviklingshemmingF73P85ICD-9 kode 318.2.
Annan psykisk utviklingshemmingF78P85 
Uspesifisert psykisk utviklingshemmingF79P85 
Downs syndromQ90A90Omtales også som Trisomi 21. Kan i nokre sjeldne tilfelle førekomme utan utviklingshemming. Ble også omtalt som Mongolisme i ICD-9.
Rett syndromF84.2P99 
Angelmans syndromQ93.5A90 
Cri du Chat syndromQ93.4A90 
Cornelia de Langes syndromQ87.1A90 
Liste over diagnosar kor utviklingshemming også kan førekome, men der det er behov for ei utredning eller skriftleg stadfesting frå lege eller psykolog (jf. 1c) som stadfestar at personen også har utviklingshemming (ikkje utfyllande)
NamnICD-10 KodeICPC-2 KodeKommentar
Atypisk autismeF84.1P99 
Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndromQ87.8A90 
Bardet-Biedl syndromQ87.8A90 
BarneautismeF84.0P99Omtales også som autistisk forstyrring i barndommen, infantil autisme, Kanners syndrom.
Cerebral pareseG80N99 
Cohen syndromQ87.8A90Omtales også som Norios syndrom eller Peppers syndrom.
DiGeorge syndromD82.1B99Omtales også som Velocardiofacialt syndrom eller 22q11.2 delesjonssyndrom.
Edwards syndromQ91.3A90Omtales også som Trisomi 18.
Fenylketonuri (PKU)E70.0T99Omtales også som Føllings sjukdom. Medfødt tilstand som krev spesialdiett. Ubehandla gir tilstanden utviklingshemming.
Fragilt-X syndromQ99.2A90 
Kleefstras syndromQ93.5A909q34.3 delesjonssyndrom.
Klinefelter syndromQ98.4A90 
Lech-Nyhan syndromE79.1T99 
Mowat-Wilson syndromQ43.1D81 
Noonan syndromQ87.1A90 
Pataus syndromQ91.7A90Omtales også som Trisomi 13.
Phelan-McDermid syndromQ93.5A90Monosomi 22q13.3.
Prader-Willi syndromQ87.1A90 
Pitt-Hopkins syndromQ87.0A90 
Rubinstein-Taybi syndromQ87.2A90 
Smith-Lemi-Opitz syndromQ87.1A90 
Smith-Magenis syndromQ93.8A90 
Soto syndromQ87.3A90 
Williams syndromQ93.82A90 
Wolf-Hirschhorns syndromQ93.3A90Omtales også som 4p-syndrom.
Zellweger syndromQ87.8A90 
(vedlegg 4). Diagnoselista er berre rettleiande og inneber ikkje at det er endring i krav for rapportering.

Det er berre anledning til å registrere personar som har gyldig vedtak pr. 1. januar 2024. Tilbakedaterte vedtak vil ikkje godkjennast, sjølv om det ytes tenester før vedtaket er gyldig.

Kommunen der personen bur og får tenester (heimkommunen), og som pr. 1. januar 2024 har det økonomiske ansvaret for tenestene til personen, skal registrere personen. Også der heimkommunen kjøper tenester til vedkommande i ein annan kommune eller frå private aktørar, skal heimkommunen registrere personen. Sjå

Det gjerast oppmerksam på at frå og med 1.1.2024 er tidlegare 1507 Ålesund kommune delt i to nye kommunar: 1508 Ålesund kommune og 1580 Haram kommune. I tillegg er det fleire kommunar som har fått nye kommunenummer som følgje av ny fylkesinndeling frå 1. januar 2024. Endringar i kommunestruktur får konsekvensar for inntektssystemet. Vi ynskjer at kriteriedata som blir levert følgjer kommunestruktur gjeldande frå og med 1. januar 2025, noko som vil vere same kommunestruktur som i 2024.

Det er per i dag ikkje vedtatt nokon kommunesamanslåingar, -delingar eller nokon grensejusteringar gjeldande frå 1. januar 2025.

Verken Helsedirektoratet eller Kommunal- og distriktsdepartementet har oversikt over om personar med psykisk utviklingshemming i den enkelte kommune er rørt av grensejusteringane. Det er heller ikkje opplagt at en person med psykisk utviklingshemming som blir rørt av en grensejustering vil ha vedtak om tenester i den nye bustadkommunen, kva kommune som ev. skal tilby tenester og korleis ev. tenester skal finansierast.

Bustadkommunen per 1.1.2024 vil derfor legg til grunn for kriteriet Tal på personar med psykisk utviklingshemming i inntektssystemet for 2025, uavhengig av om personar med psykisk utviklingshemming blir rørt av en grensejustering eller ikkje.

Det vises i den forbindelse til dagens praksis når en person med psykisk utviklingshemming flytter til en ny bustadkommune. Det er vanlig at tilflyttingskommunen og fråflyttingskommunen samarbeider og har et økonomisk oppgjer i forbindelse med denne prosessen.

Dersom en person med psykisk utviklingshemming får ny bostedskommune som følge av en grensejustering, anses det å være tilsvarende situasjon. Det forventast derfor at den gamle og den nye bustadkommunen vurderer behov for et ev. oppgjer og gjer opp seg imellom dersom en person med psykisk utviklingshemming blir rørt av en grensejustering.

For nærmare informasjon om dagens praksis når en person med psykisk utviklingshemming flytter til ny bustadkommune, viser vi til følgande dokumenter:

Ny bustadkommune for personar med psykisk utviklingshemming som følgje av en grensejustering vil fanges opp i inntektssystemet frå 2025.

(vedlegg 3).

Dersom ein person oppheld seg og får tenester i to ulike kommunar, og begge kommunane pr. 1. januar 2024 har fatta vedtak om tenester til personen, skal det føreligge ein avtale mellom kommunane om kva for ein kommune som registrerer personen.

Elektronisk registrering via Altinn

Registreringa skjer i Altinn. Det elektroniske skjemaet i Altinn krev signatur frå både kommunen og revisoren. Kommunen (den personen som har fullmakt) skal fylla ut skjemaet i Altinn, signera og sende det inn til signering av revisor. Den ansvarlege revisoren kontrollerer, signerer og sender inn skjemaet til Helsedirektoratet.

Tidsfrist: Frist for registrering og innsending i Altinn er 2. mai 2024.

Altinn-problemer? Se veiledning for

Signering på skjemaet i Altinn

For deg som skal rapportere:

 • Du må skaffa deg MinID eller ein av dei andre innloggingsalternativene til Altinn (obligatorisk)
 • Du må be om å få delegert rolla «Helsa, sosial og velferdstenester» i verksemda di (obligatorisk)
 • Den enkelte revisor som skal signera på skjemaet må inneha rolle enten som "ansvarleg revisor" eller "revisormedarbeidar" (obligatorisk)
 • Ved innlogging må ein velja å representera kommunen (verksemda), og ikkje seg sjølv. Dette gjeld både den som skal fylla ut skjemaet på vegne av kommunen og den ansvarlege revisoren (obligatorisk)
 • Skjemaet blir utfylt og signert av kommunen. Skjemaet blir dermed frigjort og sendt til den ansvarlege revisoren
 • Skjemaet blir kontrollert, signert og sendt inn av revisoren. Skjemaet blir dermed sendt til Helsedirektoratet

Registrering av revisor i Einingsregisteret

Revisor må vera registrert som revisor for verksemda i Einingsregisteret for å kunna signere på skjemaet. Verksemda må nytta Samordnet registermelding for offentleg forvaltning på Altinn til å melda revisor. Kommunestyret kan sjølv avgjera om kommunen skal tilsetja eigne revisorar, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annan revisor. Det er lagt til rette for å melda revisor uansett korleis kommunen organiserer revisjon, enkelt og elektronisk ved bruk av Samordnet registermelding for offentleg forvaltning. Dersom skjema blir sendt inn av eit underlagt organisasjonsledd i kommunen (til dømes helse- og sosialetaten i ein kommune), må revisor vera registrert for denne verksemda.

Når revisorrolla er registrert på verksemda i Einingsregisteret, vil revisor automatisk få Altinn-rollen "ansvarleg revisor" og revisor kan signera på det aktuelle skjemaet for kommunen. I tilfelle der eit revisorfirma er registrert på kommunen i Einingsregisteret er det dagleg leiar av revisorfirmaet som skal få Altinn-rollen "ansvarleg revisor". Dagleg leiar kan sjølv delegera rollene "Ansvarlig revisor" og "Revisormedarbeider" vidare til tilsette i firmaet.

.

Kontroll av registrering

Kommunen har sjølv ansvaret for at registreringa er korrekt. Kommunens revisor skal kontrollere at registreringa er gjort slik det står i rundskrivet, inkludert dokumentasjon for diagnoseregistreringa for nye registrerte personar. Kontrolloppdraget skal utførast i samsvar med ISRS 4400 «Avtalte kontrollhandlingar». Som ei overgangsordning skal skjema for revisorattestasjon (PDF) (vedlegg 2), der revisorane, saman med rådmann, underskriv på eit dokument, framleis fyllast ut og bli tatt vare på i kommunen.

I tillegg skal revisoren signera elektronisk, knytet til kommunens innrapporterte tall. Det elektroniske
skjemaet ved Altinn krev signatur frå både kommunen og revisoren.

Kommunar som får eit økonomisk tap i inntektssystem som følgje av feil i registreringa som er oppdaga etter fristen, kan ikkje rekna med å få dette dekt. Moglegheit for kompensasjon i løpet av budsjettåret vil bli vurdert frå sak til sak av Kommunal- og distriktsdepartement. Det vil då mellom anna bli vurdert om kommunen sjølv burde oppdaga feilen før rammetilskotet vart berekna.

Kontakt

Merk e-posten med saksnummer 15/1524.

Først publisert: 17.01.2020 Siste faglige endring: 16.01.2024 Se tidligere versjoner