Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Om støtteapparatene

For å støtte kommunenes arbeid med planlegging og gjennomføring er det etablert et nasjonalt og et regionalt støtteapparat.

Det nasjonale støtteapparatet

Det nasjonale støtteapparatet består av Helsedirektoratet, KS og Senter for omsorgsforskning.

Oppgavene til støtteapparatet er å drive informasjons- og kommunikasjonsarbeid, tilrettelegge og spre faglig kunnskap, tilrettelegge og tilby veiledning i arbeidsmetodikk, støtte og bistå regionalt støtteapparat, dele ut Leve hele livet-prisen samt sørge for følgeevaluering av reformen.

Du kan lese mer om arbeidet i det nasjonale støtteapparatet i nasjonal gjennomføringsplan (PDF)

Ønsker du å lese mer om status for arbeidet med reformen så langt, finner du det i Helsedirektoratets årsrapport for Leve hele livet 2021 (PDF)

Her kan du lese Leve hele livets årsrapport for 2020 (PDF)

 

Kontaktinformasjon: 

Helsedirektoratet: 

KS: 

SOF:

 

Det regionale støtteapparatet

Det regionale støtteapparatet består av statsforvalterne, KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

Oppgavene til støtteapparatet er å mobilisere og engasjere alle kommunene i eget fylke, spre kunnskap om reformen, innhold og virkemidler, gi tilbud om støtte og veiledning i lokalt planarbeid og invitere til læringsnettverk og erfaringsdeling mellom kommunene. På regionalt nivå er det også en forventning om at det etableres samarbeid med fylkeskommunen, fylkeseldreråd, helseforetak, regionale utdanningsinstitusjoner og andre aktuelle organisasjoner.

For å få mer informasjon om status for arbeidet med reformen i regionalt støtteapparat, kan du lese en oppsummering av regionalt støtteapparats statusrapportering per 15. mai 2022 i dette notatet

Oppsummeringen per 1. november 2021 finner du her (PDF).

Du kan lese mer om hvert enkelt støtteapparats arbeid i de regionale gjennomføringsplanene her (PDF):

 

Kontaktinformasjon til embetene som koordinerer regionale støtteapparat:

 

Kontaktpersoner USHT

For kontaktpersoner ved alle utviklingssentrene og deres vertskommune, se her.

 

Kontaktpersoner KS

Kontaktinformasjon til de som jobber med Leve hele livet i KS finner du her

 

Støtteapparatets kommunikasjonsgruppe

I arbeidet med Leve hele livet har det nasjonale støtteapparatet ved Helsedirektoratet etablert et nettverk for kommunikasjonsressurser, kalt "støtteapparatets kommunikasjonsgruppe".

Gruppa skal bistå støtteapparatene i Leve hele livet-reformen og består av kommunikasjonsmedarbeidere fra både det regionale og det nasjonale støtteapparatet.

Kommunikasjonsgruppa skal samle og tenke helhetlig rundt kommunikasjonsarbeidet. Formålet med gruppa er å ha en felles arena for diskusjon, informasjon og sparring for kommunikasjonsspørsmål. Gruppa kan også rådgi og legge til rette for støtteapparatets kommunikasjonsbehov i reformen.

Om du som regionalt støtteapparat har ønsker og behov til hva kommunikasjonsgruppa kan bistå med, kan du sende inn forslag via nasjonalt støtteapparat til denne e-postadressen: levehelelivet@helsedir.no. Merk gjerne emnefeltet med "kommunikasjon".

 

Representanter (per januar 2022):

Ingrid Høstbjør (leder gruppa), Helsedirektoratet, ved prosjektgruppa.

Ingvil Gaasland, Helsedirektoratet, ved prosjektgruppa. 

Tina Kjensli Dyrseth, Helsedirektoratet, ved Senteret for et aldersvennlig Norge.

Jørgen Dahlslett Ratvik, KS

Elin Wetås de Jara, KS Rogaland

Bjørn Kvaal, Senter for omsorgsforskning             

Kari Øyen Gay, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Elin Røshol, Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Anne-Carine Rogstad Florhaug, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester   

Marianne Haugo, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester   

Først publisert: 23.06.2021 Sist faglig oppdatert: 08.04.2022 Se tidligere versjoner