Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Leve hele livet-prisen

En årlig "Leve hele livet-pris" deles ut i november hvert år og skal stimulere til aktivitet og løfte fram kommuner som arbeider godt og systematisk med reformen.

Leve hele livet-prisen

Leve hele livet-prisen er helse- og omsorgsdepartementets pris til en kommune som gjennom kvalitetsforbedringsarbeid kan vise til både planlagte og gjennomførte aktiviteter og gode resultater under Leve hele livets innsatsområder. Kriteriene for prisen varierer fra år til år i tråd med de ulike fasene i reformen. Regionalt støtteapparat har gode forutsetninger for å vurdere kommuners arbeid med Leve hele livet-reformen og kan hvert år nominere en kommune fra sin region.

Leve hele livet-prisen 2022

Prisvinner 2022: Melhus kommune

Den 16. november ble Melhus kommune tildelt Leve hele livet-prisen for det gode arbeidet de har gjort med reformen. Juryen la til grunn at Melhus kommune har involvert og engasjert seniorbefolkningen, og at de har jobbet for samskaping med sivilsamfunnet, det frivillige og næringslivet. 

Det var tre finalister til Leve hele livet-prisen 2022. Sør-Varanger, Melhus og Vennesla kommune ble plukket ut av juryen fra i alt ti nominerte kommuner.

Juryens begrunnelse: 

Årets prisvinner har en langsiktig plan for hvordan deres innbyggere skal oppleve gode og meningsfulle dager.

Kommunen har tidlig startet arbeidet med å tilrettelegge for at eldre kan bo lengst mulig i eget hjem. Målsettingen var at innbyggerne i større grad enn tidligere skulle få tilbud om sammenhengende pleie- og omsorgstjenester.

Kommunen har tatt i bruk en ny modell som setter mennesker i sentrum og ikke systemer. Dette har en etisk dimensjon som juryen tror at andre kommuner kan la seg inspirere av.

Prisvinneren har startet en kulturendringsprosess hvor innbyggerinvolvering er sentralt. Utgangspunktet er at innbyggerne skal sees gjennom hele livsløpet, for å hjelpe dem allerede på et tidlig stadium å mestre livet og øke livskvaliteten over lengre tid.

Juryen fremhever en rekke gode tiltak som målgruppen nyter godt av, blant annet prosjektet Mersmak og det systematiske arbeidet kommunen har innen frivilligheten.

Juryen konkluderer med at det er kvalitet i arbeidet til årets prisvinner. Kommunen viser til en langsiktig plan for hvordan deres innbyggere skal oppleve gode og meningsfulle dager i alderdommen.

På denne siden kan du se konferansen og prisutdelingen i opptak. 

Albert Verhagen, kommunalsjef for helse og velferd, og Siri Busklein, avdelingsleder i hjemmetjenesten, Melhus kommune.

Tidligere prisvinnere

Prisvinner i 2021: Oslo kommune

Oslo kommune ble tildelt «Leve hele livet»-prisen for det gode arbeidet de har gjort med å inkludere eldrebefolkningen i utviklingen av tilbud og tjenester i kommunen.

Prisen ble delt ut av statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ole Henrik Krat Bjørkholt på den digitale Leve hele livet-konferansen 17. november 2021. Byrådsleder Raymond Johansen mottok prisen på vegne av Oslo kommune.

Juryens begrunnelse:

Årets prisvinner har en langsiktig plan for hvordan deres innbyggere skal oppleve gode og meningsfulle dager. Allerede i 2014 ble kommunen en del av WHOs nettverk av aldersvennlige byer. Kommunen er proaktiv og var tidlig ute med både planlegging og å etablere nettverk relevant for innsatsområdene innenfor Leve hele Livet.

Prisvinneren synes å ha godt fokus på langtidsperspektivet frem mot 2040, basert blant annet på innhentede statistikker og grundige analyser av befolkningsutviklingen. Dette gjenspeiles og er forankret i Kommuneplanens samfunnsdel fra 2018.

Det skal satses videre på å utvikle kommunen som aldersvennlig by, og også tiltak som universell utforming, velferdsteknologi og brukerrettede digitale tjenester er prioritert. Det satses på forebyggende arbeid, tidlig innsats og hverdagsrehabilitering, styrking av hjemmetjenestene og flere tilrettelagte botilbud.

Kommunen har kommet langt i sitt arbeide med å implementere ulike tiltak, og herunder sett viktigheten av å involvere seniorene i utformingen av både tiltak, tjenester og tilbud, av forebyggende så vel som aktiviserende karakter.

Prisvinneren har fokus på brukerinvolvering. Målet om å oppfordre flere eldre til å ta del i frivillig arbeid og bedre samhandlingen mellom kommunen, frivillige og de frivillige organisasjonene er eksemplarisk.

Ansatte i kommunen opplever at innbyggerinvolvering "gir større sjanse" for at tilbud og tjenester bedre imøtekommer eldres behov, og at dette i enda større grad vil bli vektlagt fremover. Juryen vurderer kommunens arbeid med innbyggerinvolvering som metode som et stort pluss.

Kommunen har engasjert seg i nettverket av aldersvennlige byer og inntatt en mentorrolle hvor de bidrar med sine erfaringer, også internasjonalt. I tillegg blir de kontaktet av – og deler sine erfaringer med – andre kommuner. De bidrar også med sine erfaringer på ulike konferanser, i tillegg til at de selv har arrangert webinarer og fag- og inspirasjonskonferanser med Leve hele livet som tema.

Kommunen har satset på gode møteplasser for eldre, som seniorsentre eller andre treffsteder i bydelene, hvor det også er tilbud om å spise med andre.

Prisvinneren er en bykommune og har en kompleks styringsstruktur der det er mye å koordinere. Kommunen tar hensyn til seniorer i mange fasetter og juryen anser det som et stort pluss at kommunen jobber med å involvere bredt i en så mangfoldig by. Arbeidet med å involvere mennesker med demens i aldersvennlig byutvikling anses som et stort pluss.

På denne siden kan du se hele konferansen og utdelingen i opptak. 

F.v. Heidi Karsrud Nordal, seksjonssjef i bydel Nordre Aker, Raymond Johansen, Byrådsleder i Oslo, Monica Enge Eriksen, spesialrådgiver i byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester, Valgerd Svarstad Haugland, Statsforvalter i Oslo og Viken.

Prisvinner i 2020: Kinn kommune  

Pandemisituasjonen har påvirket reformarbeidet i år og derfor ble det tenkt 
litt annerledes rundt kriteriene for årets pris. I 2020 ønsket vi å premiere en 
kommune som har igangsatt tiltak for at eldre får opprettholdt sine aktive og meningsfulle dager.

Det er de regionale støtteapparatene som har nominert aktuelle kommuner og juryen har bestått av deltakerne i den nasjonale referansegruppen for reformen. I sin vurdering har juryen vært opptatt av å se om kommunene som søker prisen har planlagt og iverksatt innovative tiltak for å at seniorene får opprettholdt sin aktivitet og sosial kontakt i denne krevende tiden. Videre har de sett på om kommuner som har iverksatt nytenkende tiltak har identifisert og verdsatt seniorressurser i lokalsamfunnet på nye måter i en krisetid der seniorbefolkningen har vært spesielt utsatt. 

Årets prisvinner er Kinn kommune i Vestland fylke.

Under konferansen ble prisen overrakt digitalt av statsråd Bent Høie og fysisk av Fylkesmannen i Vestland Lars Sponheim. 

Ordfører i Kinn kommune Ola Teigen takket for prisen og fremhevet at dette var en 
kvalitetspris som gir en stor anerkjennelse av det som ledere og ansatte på alle nivå i kommunen har bidratt til å få til, selv om den nye kommunen har eksistert i bare 11 
måneder. Kommunalsjef Norunn Stavø og Jorunn Bakke Nydal fortalte videre mer om det gode arbeidet som gjøres i Kinn kommune.

Gå til denne siden for å se video fra prisoverrekkelsen på den heldigitale konferansen 18. november 2020.

Borch, hoie, kinn vinner av årets pris.PNG
Digital prisoverrekkelse til vinnerkommune Kinn

Prisvinner i 2019: Karmøy kommune

Onsdag 13. november delte eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug ut Leve hele livet-prisen for 2019.

Prisen ble delt ut som en del av kvalitetsreformen for eldre Leve hele livet og årets pris skulle gå til en kommune som gjennom kvalitetsforbedringsarbeid kan vise til både planlagte og gjennomførte aktiviteter og gode resultater på reformens områder.

Karmøy kommune ble nominert av det regionale støtteapparatet i Rogaland, bestående av fylkesmannen, KS regionalt og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. De årlige nominasjonskriteriene ses i sammenheng med reformens faser og tilhørende forventninger. 2019 er reformens første fase hvor det er lagt opp til at kommuner jobber med oppstarts-, kartleggings- og planleggingsaktiviteter.

Karmøy kommune har jobbet godt med forankring av reformen i politisk og administrativ ledelse, også på tvers av enheter. Stortingsmeldingen har blitt behandlet i kommunestyret og det har blitt utpekt en styringsgruppe for reformarbeidet. Rådmannen har opprettet tverretatlig grupper, en for hvert innsatsområde, som skal samarbeide og jobbe med reformen. Videre har kommunen hatt fokus på medvirkning i arbeidet og involvert ansatte, frivillige, organisasjoner og andre som representerer innbyggerperspektivet. De viser til en bred og tverrfaglig forankring hos ansatte i kommunen, samt til en god plan for involvering av brukerrepresentanter og brukere.

levehelelivet-1033135.jpg
Statsråden og årets vinnere av Leve hele livet-prisen

 

Først publisert: 30.04.2019 Siste faglige endring: 17.06.2021 Se tidligere versjoner