Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Screeningprogram for kreft

I Norge er det tre nasjonale kreftscreeningprogram: for brystkreft, livmorhalskreft og tarmkreft. Alle programmene driftes av Kreftregisteret. Det er etablert en felles styringsstruktur for de kreftscreeningprogrammene der Helsedirektoratet har en sentral rolle.

Screening for brystkreft

Kvinner mellom 50 og 69 år inviteres til mammografiscreening hvert annet år. Les mer om Mammografiprogrammet (screening for brystkreft) på Kreftregisterets nettsider (kreftregisteret.no)

Screening for livmorhalskreft

Livmorhalsprogrammet er et screeningprogram som inkluderer alle kvinner mellom 25 og 69 år. Formålet med Livmorhalsprogrammet er å avdekke forstadier til livmorhalskreft. Fra 1. juli 2023 vil alle kvinner som deltar i Livmorhalsprogrammet tilbys HPV-test hvert 5. år. En HPV-test avdekker infeksjon med humant papilloma virus (HPV) som er en forutsetning for å utvikle livmorhalskreft.

Les mer om Livmorhalsprogrammet på Kreftregisterets nettsider (kreftregisteret.no)

Screening for tarmkreft

Fra 2022 er det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft i gang. I løpet av de neste par årene vil alle 55 åringer få invitasjon til screening.

Les mer om Tarmscreeningprogrammet på Kreftregisterets nettsider (kreftregisteret.no)

Helsedirektoratets rapport fra 2017: Nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft – Status og anbefalinger

Andre informasjonskilder

Kreftforeningen har også informasjon om screening på sine nettsider, se Kreftforeningen (kreftforeningen.no)

Styringsgruppe for nasjonale kreftscreeningprogram

Følg arbeidet i Styringsgruppe for nasjonale kreftscreeningprogram 

Rådgivningsgrupper

Helsedirektoratet har etablert rådgivningsgrupper for hvert screeningprogram (mandat mammografiscreeningprogrammet, mandat livmorhalsprogrammet). Rådgivingsgruppene driftes av Kreftregisteret, og skal være et faglig forum hvor ulike syn og perspektiver skal kunne drøftes bredt.

Forslag til endringer i etablerte eller forslag om nye screeningprogram 

Forslag om utredning av et nytt screeningprogram eller endringer i et eksisterende kan komme fra ulike aktører som fagmiljø, helsetjenesten, brukerorganisasjoner, Helsedirektoratet eller Helse- og omsorgsdepartementet.

Forslag om nye screeningprogrammer saksbehandles i Helsedirektoratet før politisk beslutning i Helse- og omsorgsdepartementet.  Forslag om større endringer i eksisterende program saksbehandles i Helsedirektoratet og i styringsgruppe for nasjonale kreftscreeningprogram før politisk beslutning i Helse- og omsorgsdepartementet. Forslag om mindre endringer i eksisterende programmer, kan etter saksbehandling i Helsedirektoratet besluttes i styringsgruppen.

Figur med prosessflyt (png)

Forslag fremmes ved å fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor.

Skjema for å foreslå endringer i etablerte eller opprettelse av nye kreftscreeningprogram

Forslag til andre saker som ønskes behandlet i styringsgruppen meldes til styringsgruppens sekretariatet v/ Kaja Fjell Jørgensen
E-post: kaja.fjell.jorgensen@helsedir.no

Screeningkriterier

Tilstand

1. Tilstanden skal være et viktig helseproblem
2. Tilstandens naturlige forløp skal være tilstrekkelig kjent
3. Tilstanden skal ha en symptomfri fase som kan detekteres

Test

4. Det må finnes en sikker, presis og validert test
5. Kriterier og prosedyrer for videre oppfølging av testpositive må være definert
6. Testmetoden skal være akseptabel for målgruppen

Behandling

7. Det må finnes tiltak eller behandling som gir bedre effekt i tidlig stadium enn ved klinisk diagnostikk
8. Tiltak/behandling må være etablert og godt dokumentert
9. Tiltak/behandling skal være akseptabel for målgruppen

Screeningprogrammet

10. Screeningprogrammet skal redusere sykdomsspesifikk dødelighet eller sykelighet av tilstanden
11. Helsegevinstene må være større enn de negative effektene
12. Personvern og juridiske aspekter må være ivaretatt.
13. Screeningprogrammet skal være akseptabelt fra et etisk perspektiv
14. Informasjon om deltagelse i screeningprogrammet må være kunnskapsbasert og bidra til informerte valg.

Kostnader, økonomiske konsekvenser

15. Screeningprogrammet skal tilfredsstille kravene til kostnadseffektivitet.
16. Det må foreligge en plan for ledelse, kvalitetssikring og evaluering av programmet.

Mindre saker om endring i eksisterende programmer, kan etter saksbehandling i Helsedirektoratet vurderes besluttet i nasjonal styringsgruppe for kreftscreeningprogram som ledes av Helsedirektoratet leder. 

    Vurdering av nye HPV-tester

    Det er besluttet nasjonal innføring av utvidet HPV-genotyping for bedre risikostratifisering av kvinner som deltar i Livmorhalsprogrammet (Styringsgruppe for nasjonale kreftscreeningprogram). De regionale helseforetakene er i prosess for utarbeidelse av plan for implementeringen av utvidet genotyping. Som en konsekvens av endringene, er kravene til HPV-tester til bruk i Livmorhalsprogrammet under revisjon. Nye krav forventes publisert før sommeren 2024.

    Først publisert: 11.11.2022 Siste faglige endring: 20.03.2024 Se tidligere versjoner