Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Veikart mot en bærekraftig, lavutslipps helse- og omsorgstjeneste er ute på høring

Veikartet er nå ute på høring, og du kan gi innspill.

Høringsutkast og -innspill

Se høringsutkast og hvordan du kan gi innspill.

Bakgrunn

Bakgrunnen for veikartet er at Norge, under FNs klimakonferanse i Glasgow i 2021 (COP26), sluttet seg til klimakonferansens helseprogram, som over 80 land nå deltar i. Den politiske beslutningen om at Norge skulle delta i helseprogrammet, bygget blant annet på faglige vurderinger fra Helsedirektoratet.

Leveranser og forpliktelser

Med dette forpliktet Norge seg til tre konkrete leveranser:

  1. En nasjonal analyse av sårbarhet og tilpasningsbehov relatert til klimaendringer og helse
  2. En utvidet evaluering av status for klimagassutslipp fra helse- og omsorgssektoren
  3. Et veikart som gir retning mot en bærekraftig lavutslipps helse- og omsorgssektor

Den første del-leveransen knyttet til helseprogrammet var en gjennomgang av status for klimagassutslipp i den norske helse- og omsorgssektoren. Rapporten anslo at utslippene i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten utgjør 2,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter (CO2e) årlig. Det ble konkludert med at helsesektorens bidrag til utslipp er vesentlig og at det er et stort potensial i å jobbe systematisk for å redusere utslippene. Globalt antas det at helsesektoren utgjør omkring 5 % av utslippene. Regjeringen har som mål at Norge skal redusere sine utslipp med 50 til 55 % innen 2030, sammenlignet med 1990. Ifølge SSB var utslippsreduksjonen i Norge på 4,6 % i 2022.

Siden 2021 har Norge forsterket sine forpliktelser på klima og helse-området ved å slutte seg til ministererklæringen Accelerating action for healthier people, a thriving planet, a sustainable future (who.int) i Budapest, 2023. Videre sluttet Norge seg ved klimatoppmøtet i Dubai (COP28) til erklæringen om klima og helse, som nå er signert av omkring 150 land. Ved dette møtet holdt utenriksminister Barth Eide et innlegg hvor han blant annet vektla norsk helsesektors egenansvar for å redusere klimagassutslipp.

Helsetjenesten kan for eksempel prioritere forebygging og helsefremmende arbeid, velge mindre utslippsgenererende løsninger og redusere overdiagnostikk og overbehandling. Innkjøp, byggeprosjekter, energibruk, transport og reiser, og digitalisering er andre viktige innsatsområder for å begrense utslipp. En definisjon på bærekraftige helsetjenester kan være å tilby behandling som er trygg og har god kvalitet uten å frata fremtidige generasjoner muligheten til god helsehjelp.

Målet med veikartet

Målet er at veikartet skal fremme helse- og omsorgstjenestens arbeid med utslippsreduksjon. Veikartet skal også få fram gevinster ved tiltak utover utslippsreduksjon, som bedre helse og livskvalitet i befolkningen, økonomisk gevinst i tjenestene, eller avlasting av helsepersonell.

Først publisert: 08.05.2024 Siste faglige endring: 08.05.2024 Se tidligere versjoner