Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Veikart mot en bærekraftig lavutslipps helse- og omsorgstjeneste

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 30. juni 2024

Når det er publisert av Helse- og omsorgsdepartementet skal veikart mot en bærekraftig lavutslipps helse- og omsorgstjeneste informere og inspirere ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten, og det skal styrke og akselerere virksomhetenes arbeid med å redusere klimautslipp.

Utkastet beskriver over 100 tiltak som kan bidra til utslippsreduksjon eller støtte dette arbeidet. Tiltakene for utslippsreduksjon består i eksisterende lover, føringer, strategier, rapporter, handlingsplaner og støtteordninger. Det er også mange eksempler på god praksis som kan brukes til inspirasjon. Veikartet gir ikke nye oppdrag, men viser tiltak som virksomhetene kan vurdere å ta i bruk.

Høringsutkast

Se høringsutkast: Veikart mot en bærekraftig lavutslipps- helse og omsorgstjeneste (pdf)

Høringsinnspill

Innspill til utkast til veikart mot en bærekraftig lavutslipps helse- og omsorgstjeneste kan gis via dette Forms-skjemaet.

Ytterligere høringsinnspill kan sendes til postmottak@helsedir.no, med kopi til veikart@helsedir.no. I emnefeltet skriver du “Innspill til Veikart mot en bærekraftig lavutslipps helse- og omsorgstjeneste" ref: 24/13343

Vi ønsker innspill på: 

 • Mål og tiltak i høringsutkastet.
 • Ordlyd og eksempler i høringsutkastet.
 • Gode eksempler fra tjenestene som ikke står i veikartet.

Alle høringsinnspill er offentlige etter offentleglova og kan bli publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon. Vennligst ikke send taushetsbelagt informasjon.

Høringsbrev

Ifølge Verdens helseorganisasjon er klimaendringer den største trusselen mot folkehelsen globalt, og klimaendringer er også en nasjonal trussel. Derfor er klimakrisen også en helsekrise.

Det anslås at helsesektoren utgjør 4-5% av globale klimagassutslipp via kjøp og bruk av legemidler og utstyr, bygging og drift av bygninger, transport og reiser, informasjonsteknologi, og annet som trengs for å yte helsetjenester. Helsedirektoratet anslo i 2023 at utslippene i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten utgjør 2,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter (CO2e) årlig. Nyere estimater tyder på at tallene er enda høyere.

Under FNs klimatoppmøte i 2021 sluttet Norge seg til COP26 sitt helseprogram. Deltakelsen i helseprogrammet innebærer et tydelig signal om at vår sektor også skal ta ansvar for å redusere klimautslipp. Norge forpliktet seg til å lage et nasjonalt veikart som gir retning mot en bærekraftig, lavutslipps helse- og omsorgssektor. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å bistå i dette arbeidet. Helsedirektoratet har derfor utviklet høringsutkastet, i dialog med blant annet sykehus og kommuner.

Høringsinstanser

Stat og kommune  

 • Landets fylkeskommuner 
 • Landets kommuner 
 • Landets regionale helseforetak 
 • Landets pasient- og brukerombud 
 • Landets statsforvaltere 
 • Pasientreiser HF
 • Sykehusapotekene
 • Sykehusbygg
 • Sykehusinnkjøp HF
 • Statens helsetilsyn 
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) 
 • Direktoratet for medisinske produkter
 • Miljødirektoratet 
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet 
 • Samferdselsdepartementet
 • Folkehelseinstituttet 
 • KS

Yrkes, fag- og forskningsmiljøer

 • Akademikerforbundet 
 • Akademikerne 
 • Den norske legeforening 
 • Den norske psykologforening 
 • Den norske tannlegeforening 
 • Fagforbundet
 • Farmasiforbundet
 • Forskerforbundet
 • Fysioterapeutforbundet 
 • Include
 • Legemiddelindustrien 
 • Norges farmaceutiske forening
 • Norsk allmennlegeforening 
 • Norsk ergoterapeutforbund 
 • Norsk helsenett 
 • Norsk kiropraktorforening 
 • Norsk sykepleierforbund 
 • NTL 
 • RELIS
 • Unio 

Pasientorganisasjoner, andre organisasjoner og stiftelser  

 • Avfall Norge
 • CICERO
 • Grønn kongress
 • Grønt punkt Norge
 • LHL
 • Miljøfyrtårnstiftelsen
 • Miljømerking i Norge
 • Norges astma- og allergiforbund
 • Norsk kommunalteknisk forbund
 • Oslo Economics
 • Pasient- og brukerombudet
 • Røde Kors 
 • Sintef
 • Standard Norge
 • Transportøkonomisk institutt

Kontakt

veikart@helsedir.no

Først publisert: 18.04.2024 Siste faglige endring: 18.04.2024 Se tidligere versjoner