Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren

Tvisteløsningsnemnda behandler tvister mellom kontraktspartene (kommunene og helseforetakene) i samarbeidsavtalene.

Hvilke tvister behandler tvisteløsningsnemnda?

Tvisteløsningsnemnda kan:

 • mekle når det oppstår uenighet om inngåelse av samarbeidsavtaler
 • avgi rådgivende uttalelse ved uenighet om inngåtte samarbeidsavtaler
 • avgi rådgivende uttalelser ved tvister om betaling etter forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
 • gi råd om hvem som har ansvaret for «gråsonepasienter» mellom kommuner og sykehus

Innsending av saksdokumenter

Saksdokumentene sendes til tvisteløsningsnemndas sekretariat i Helsedirektoratet, fortrinnsvis på e-post:

E-post

E-post: postmottak@helsedir.no
Emnefelt: Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren

Postadresse

Helsedirektoratet
Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren
Postboks 220 Skøyen
0213 Oslo

Ett eksemplar er tilstrekkelig dersom saksdokumentene sendes på papir.

Kontaktperson i Helsedirektoratet

Rolf Windspoll, tlf. 97698762, e-post: rolf.j.windspoll@helsedir.no 

Krav til dokumentasjon

 • Oppgi navn, e-post og telefonnummer til person tvisteløsningsnemnda kan kontakte ved eventuelle spørsmål.
 • Alle saksdokumenter må anonymiseres før de sendes. Det bør alltid sendes kopi av saksdokumentene til motparten.
 • Inngåelse av avtale: Ingen krav til innhold eller form i dokumentene
 • Eksisterende avtaler: Ingen krav til innhold eller form i dokumentene
 • Betaling etter forskrift om medfinansiering av spesialisthelsetjenesten: Angi hvilket krav som gjøres gjeldende og det faktiske og rettslige grunnlaget for kravet. Kravet skal være angitt på en slik måte at motparten kan ta stilling til kravene og gi et skriftlig tilsvar.

Hvem kan bringe en sak inn for tvisteløsningsnemnda?

Begge kontraktsparter (kommunen og det regionale helseforetaket i helseregionen, eller et helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer) kan bringe en sak inn for tvisteløsningsnemnda.

I praksis gis ofte en eller flere ansatte i kommunen eller helseforetaket denne fullmakten.

Partene må være enige om å bringe en sak inn for tvisteløsningsnemnda

Tvisteløsningsnemnda kan bare mekle dersom partene som skal inngå samarbeidsavtale er enige om det. Tilsvarende vil tvister om allerede inngåtte avtaler bare behandles dersom begge parter samtykker.

Det kreves derimot ikke enighet for at tvisteløsningsnemnda skal behandle og gi rådgivende uttalelse ved tvist om betaling etter forskrift om medfinansiering av spesialisthelsetjenesten kapittel 3.

Saksgang i tvisteløsningsnemnda

Tvisteløsningsnemnda vil som oftest bli satt med leder og/eller nestleder og to av tvisteløsningsnemndas medlemmer. Totalt vil nemnda bestå av fem personer ved behandling av en sak.

Dersom det er nødvendig, vil tvisteløsningsnemnda be partene om å utdype sitt syn på enkelte punkter skriftlig.

Partene vil deretter bli bedt om å finne minimum to omforente møtetidspunkter, og blir så innkalt til et meklingsmøte. Partene kan selv velge hvem de ønsker skal være til stede i møtet.

I meklingsmøtet vil partene bli bedt om å redegjøre muntlig for sitt syn på saken. Deretter vil tvisteløsningsnemnda utfordre partenes standpunkter, enten mens begge er til stede eller i såkalte særmøter.

Det varierer hvor lang tid meklingsmøtet tar, men vi anbefaler at partene setter av én dag.

Det er gratis å bringe en sak inn for tvisteløsningsnemnda. Utgifter knyttet til tidsbruk og reiseutgifter dekker partene selv.

Saksbehandlingstiden er om lag fire måneder, men avhenger bl.a. av partenes svartid og hvor kompleks tvisten er.

Medlemmer av nemnda for perioden 2020-2022:

 • Lars Marius Heggberget, kommuneadvokat i Trondheim (leder av nemnda)
 • Andreas Nordby, advokat (nestleder av nemnda)
 • Hanne Margrethe Slotsvik, kommuneadvokat - Øvre Eiker kommune
 • Henrik Sandbu, fagdirektør - Helse Midt-Norge RHF
 • Jostein Aanestad, rådmann – Øystre Slidre kommune
 • Olav Aarø, kommuneadvokat – Ålesund kommune
 • Kari Sletnes, kommuneoverlege – Oslo kommune
 • Wenche Folberg, rådmann – Nesodden kommune
 • Kjersti Gjøsund, kommuneoverlege - Sarpsborg kommune
 • Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør Sykehuset Innlandet – Helse Sør-Øst RHF
 • Randi-Luise Møgster, viseadmin. direktør, Haukeland universitetssjukehus – Helse Vest RHF
 • Oddvar Larsen, samhandlingsleder – Helse Nord RHF
 • Dordi Flormælen, advokat – Helse Midt-Norge RHF
 • Liv Lunde, underdirektør – Nærings- og fiskeridepartementet

I vedlegget til avtalen (se under) fremgår det hva partene i en tvist skal sende inn til nemnda:

Fråsegner og avgjerder frå tvisteløysingsnemnda

Finn fråsegner og avgjerder frå usemjer og tvister som har vorte handsama i tvisteløysningsnemnda for helse- og omsorgssektoren. Du finn óg oversyn over saker som er til handsaming i nemnda.

Fråsegner frå meklingar

Avgjerder i tvistar om utskrivingsklare pasientar

Nemnd-sak Hdir-sak Avgjerder
23/2019 18/32333 Tvist om kommunen hadde ytt tjenester til pasient innenfor psykisk helsevern som lå utenfor kommunens ansvarsområde (PDF)
27/2021 21/7149

Tvist om kommunen var pliktig til å betale for pasient underlagt tvungent psykisk helsevern og som ble værende på sykehus etter at sykehuset meldte pasienten som utskrivningsklar (PDF)

26/2020 21/3894

Tvist om kommunen var pliktig til å betale for pasient som var innlagt på sykehus etter å ha blitt dømt til tvungent psykisk helsevern og som ble meldt utskrivningsklar av sykehuset (PDF)

24/2019 19/12573    Tvist om kommunen hadde krav på betaling for ein pasient som vart skriven ut frå sjukehuset til kommune (PDF)
21/2018 18/8243 Tromsø kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tvist om tolking av samarbeidsavtale om utskrivningsklare pasienter (PDF)
22/2018 18/22970 Bergen kommune og Helse Bergen HF, Haukeland sykehus: Tvist om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter mellom (PDF)
18/2015 15/13750 Gloppen kommune og Helse Førde HF: Tvist om helseforetakets plikt til å utbetale tilskudd til kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp (PDF)
16/2015 15/5983 Helse Møre HF og Romsdal og kommunene i Møre og Romsdal: Tvist om revidering av samarbeidsavtale om utskrivningsklare pasientar (PDF)
15/2015 15/2364 Tvist om kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar (PDF)
14/2015 14/11880 Tvist om kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar (PDF)
11/2013 13/5574 Tvist om kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar (PDF)
10/2013 13/5043 Tvist om kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar (PDF)
9/2013 13-3139 Tvist om kommunal betaling for utskrivingsklare pasienta (PDF)
8/2013 13/4934 Tvist om kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar (PDF)
7/2013 13/4936 Tvist om kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar (PDF)
6/2013 13/3165 Tvist om kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar (PDF)
5/2013 13/2830 Tvist om kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar (PDF)
4/2013 13/2822 Tvist om kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar (PDF)

Andre avgjerder i nemnda

Sak som vart trekt frå nemnda

Sak som vart avvist av nemnda 

Først publisert: 16.12.2014 Sist faglig oppdatert: 04.01.2022 Se tidligere versjoner