Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren

Tvisteløsningsnemnda behandler tvister mellom kontraktspartene (kommunene og helseforetakene) i samarbeidsavtalene.

Hvilke tvister behandler tvisteløsningsnemnda?

Tvisteløsningsnemnda kan:

 • mekle når det oppstår uenighet om inngåelse av samarbeidsavtaler
 • avgi rådgivende uttalelse ved uenighet om inngåtte samarbeidsavtaler
 • avgi rådgivende uttalelser ved tvister om betaling etter forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
 • gi råd om hvem som har ansvaret for «gråsonepasienter» mellom kommuner og sykehus

Innsending av saksdokumenter

Saksdokumentene sendes til tvisteløsningsnemndas sekretariat i Helsedirektoratet, fortrinnsvis på e-post:

E-post

E-post: postmottak@helsedir.no
Emnefelt: Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren

Postadresse

Helsedirektoratet
Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren
Postboks 220 Skøyen
0213 Oslo

Ett eksemplar er tilstrekkelig dersom saksdokumentene sendes på papir.

Kontaktpersoner i Helsedirektoratet

Nina Elisabeth Wilborn, tlf. 91 14 16 37, nina.elisabeth.wilborn@helsedir.no.

Krav til dokumentasjon

 • Oppgi navn, e-post og telefonnummer til person tvisteløsningsnemnda kan kontakte ved eventuelle spørsmål.
 • Alle saksdokumenter må anonymiseres før de sendes. Det bør alltid sendes kopi av saksdokumentene til motparten.
 • Inngåelse av avtale: Ingen krav til innhold eller form i dokumentene
 • Eksisterende avtaler: Ingen krav til innhold eller form i dokumentene
 • Betaling etter forskrift om medfinansiering av spesialisthelsetjenesten: Angi hvilket krav som gjøres gjeldende og det faktiske og rettslige grunnlaget for kravet. Kravet skal være angitt på en slik måte at motparten kan ta stilling til kravene og gi et skriftlig tilsvar.

Hvem kan bringe en sak inn for tvisteløsningsnemnda?

Begge kontraktsparter (kommunen og det regionale helseforetaket i helseregionen, eller et helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer) kan bringe en sak inn for tvisteløsningsnemnda.

I praksis gis ofte en eller flere ansatte i kommunen eller helseforetaket denne fullmakten.

Partene må være enige om å bringe en sak inn for tvisteløsningsnemnda

Tvisteløsningsnemnda kan bare mekle dersom partene som skal inngå samarbeidsavtale er enige om det. Tilsvarende vil tvister om allerede inngåtte avtaler bare behandles dersom begge parter samtykker.

Det kreves derimot ikke enighet for at tvisteløsningsnemnda skal behandle og gi rådgivende uttalelse ved tvist om betaling etter forskrift om medfinansiering av spesialisthelsetjenesten kapittel 3.

Saksgang i tvisteløsningsnemnda

Tvisteløsningsnemnda vil som oftest bli satt med leder og/eller nestleder og to av tvisteløsningsnemndas medlemmer. Totalt vil nemnda bestå av fem personer ved behandling av en sak.

Dersom det er nødvendig, vil tvisteløsningsnemnda be partene om å utdype sitt syn på enkelte punkter skriftlig.

Partene vil deretter bli bedt om å finne minimum to omforente møtetidspunkter, og blir så innkalt til et meklingsmøte. Partene kan selv velge hvem de ønsker skal være til stede i møtet.

I meklingsmøtet vil partene bli bedt om å redegjøre muntlig for sitt syn på saken. Deretter vil tvisteløsningsnemnda utfordre partenes standpunkter, enten mens begge er til stede eller i såkalte særmøter.

Det varierer hvor lang tid meklingsmøtet tar, men vi anbefaler at partene setter av én dag.

Det er gratis å bringe en sak inn for tvisteløsningsnemnda. Utgifter knyttet til tidsbruk og reiseutgifter dekker partene selv.

Saksbehandlingstiden er om lag fire måneder, men avhenger bl.a. av partenes svartid og hvor kompleks tvisten er.

Medlemmer av nemnda for perioden 2023-2024:

 • Lars Marius Heggberget, kommuneadvokat i Trondheim (leder)
 • Dordi Flormælen, advokat – Helse Midt-Norge RHF (nestleder)
 • Hanne Margrethe Slotsvik, kommuneadvokat - Øvre Eiker kommune
 • Jostein Aanestad, rådmann – Øystre Slidre kommune
 • Olav Aarø, kommuneadvokat – Ålesund kommune
 • Kari Sletnes, kommuneoverlege – Oslo kommune
 • Wenche Folberg, rådmann – Indre Østfold kommune
 • Kjersti Gjøsund, kommuneoverlege - Halden kommune
 • Liv Lunde, advokat, Kommuneadvokaten i Oslo
 • Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør Sykehuset Innlandet – Helse Sør-Øst RHF
 • Sunniva Rognerud, seniorrådgiver Helse Midt-Norge RHF
 • Randi-Luise Møgster, viseadmin. direktør, Haukeland universitetssjukehus – Helse Vest RHF
 • Geir Tollåli, fagdirektør, Helse-Nord RHF

I vedlegget til avtalen (se under) fremgår det hva partene i en tvist skal sende inn til nemnda:

Fråsegner og avgjerder frå tvisteløysingsnemnda

Finn fråsegner og avgjerder frå usemjer og tvister som har vorte handsama i tvisteløysningsnemnda for helse- og omsorgssektoren. Du finn óg oversyn over saker som er til handsaming i nemnda.

Fråsegner frå meklingar

Avgjerder i tvistar om utskrivingsklare pasientar

Nemnd-sakHdir-sakAvgjerder
31/202322/5564Tvist om kommunal betaling for utskrivningsklar pasient der pasienten ikke ble skrevet ut av helseforetaket fordi helseforetaket anså det kommunale tilbudet som uforsvarlig (PDF)
30/202323/12462Tvist om kommunal betaling for utskrivningsklar pasient og om kommunen hadde krav på 24 timers varsel fra pasient ble meldt utskrivningsklar før betalingsplikten inntrådte (PDF)
29/202222/55031Tvist om kommunal betaling for utskrivningsklar pasient som var dømt til tvungent psykisk helsevern (PDF) 
28/202223/2806Tvist om kommunal betaling for utskrivningsklar pasient innen tvungen psykisk helsevern (PDF)
23/201918/32333Tvist om kommunen hadde ytt tjenester til pasient innenfor psykisk helsevern som lå utenfor kommunens ansvarsområde (PDF)
27/202121/7149

Tvist om kommunen var pliktig til å betale for pasient underlagt tvungent psykisk helsevern og som ble værende på sykehus etter at sykehuset meldte pasienten som utskrivningsklar (PDF)

26/202021/3894

Tvist om kommunen var pliktig til å betale for pasient som var innlagt på sykehus etter å ha blitt dømt til tvungent psykisk helsevern og som ble meldt utskrivningsklar av sykehuset (PDF)

24/201919/12573 Tvist om kommunen hadde krav på betaling for ein pasient som vart skriven ut frå sjukehuset til kommune (PDF)
21/201818/8243Tromsø kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tvist om tolking av samarbeidsavtale om utskrivningsklare pasienter (PDF)
22/201818/22970Bergen kommune og Helse Bergen HF, Haukeland sykehus: Tvist om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter mellom (PDF)
18/201515/13750Gloppen kommune og Helse Førde HF: Tvist om helseforetakets plikt til å utbetale tilskudd til kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp (PDF)
16/201515/5983Helse Møre HF og Romsdal og kommunene i Møre og Romsdal: Tvist om revidering av samarbeidsavtale om utskrivningsklare pasientar (PDF)
15/201515/2364Tvist om kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar (PDF)
14/201514/11880Tvist om kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar (PDF)
11/201313/5574Tvist om kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar (PDF)
10/201313/5043Tvist om kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar (PDF)
9/201313-3139Tvist om kommunal betaling for utskrivingsklare pasienta (PDF)
8/201313/4934Tvist om kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar (PDF)
7/201313/4936Tvist om kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar (PDF)
6/201313/3165Tvist om kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar (PDF)
5/201313/2830Tvist om kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar (PDF)
4/201313/2822Tvist om kommunal betaling for utskrivingsklare pasientar (PDF)

Andre avgjerder i nemnda

Sak som vart trekt frå nemnda

Sak som vart avvist av nemnda 

Først publisert: 16.12.2014 Siste faglige endring: 20.03.2024 Se tidligere versjoner