Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Strategier og tiltak for å øke fysisk aktivitet i samfunnet

Det må bli enklere å være aktiv i hverdagen. Dette er det overordnede målet i regjeringens nye handlingsplan for fysisk aktivitet for 2020-2029.

Mange er for lite fysisk aktive og vi bruker en stor del av våken tid i ro. Aktivitetsnivået varierer gjennom livsløpet, mellom kjønn og sosiale grupper. Personer med høy utdanning er i gjennomsnitt mer fysisk aktive enn personer med lavere utdanning.

Forskning på fysisk aktivitet gjennom hele livet viser at fysisk aktive vil ha langt bedre fysisk og psykisk helse enn fysisk inaktive. Bare noen få minutters daglig fysisk aktivitet, tilsvarende rask gange, har stor helsegevinst1.

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020–29

Nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet ble lansert i 2020, Sammen om aktive liv. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020–2029 (regjeringen.no). Handlingsplanen er regjeringens plan og varer i ti år. Planen er tverrsektoriell, og tolv departementer har ansvar for å følge opp tiltak på sine områder.

Visjon og hovedmål

Visjon: Bevegelse og fysisk aktivitet er et naturlig valg for alle gjennom hele livet.

Hovedmål 1: Et mer aktivitetsvennlig samfunn der alle uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå og sosial bakgrunn gis mulighet til bevegelse og fysisk aktivitet.

Hovedmål 2: Andelen i befolkningen som oppfyller helsemessige anbefalinger om fysisk aktivitet er økt med 15 prosentpoeng innen 2030.

Målene er forankret i FNs bærekraftmål nr. 3 God helse og livskvalitet.

Målgrupper for handlingsplanen

Primærmålgruppen er statlige sektorer med ansvar og virkemidler for å utvikle et aktivitetsvennlig samfunn. Sentrale aktører i arbeidet med å nå målene er kommuner, fylkeskommuner og statsforvalter, samt sivilsamfunnet og privat sektor.

Planen skal blant annet understøtte kommunesektorens ansvar og oppgaver som samfunnsutvikler, planmyndighet, virksomhetseier, tjenesteyter og arbeidsgiver i arbeid for et mer aktivitetsvennlig og bærekraftig samfunn.

Innsatsområder og tiltak

Hovedstrategien i handlingsplanen er å påvirke folks muligheter til å være fysisk aktive. Dette innebærer universelle tiltak rettet mot hele befolkningen med tidlig innsats. Samtidig legges det til rette for målrettet innsats mot ulike grupper i befolkningen som trenger tilpasset oppfølging.

Planen har fem hovedinnsatsområder.

Tabell: Hovedinnsatsområder
HovedinnsatsområderInnsatsområder
Gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer

Helhetlig planlegging

Tilrettelegge for gåing og sykling

Utvikle flere nærnaturområder

Mer aldersvennlige omgivelser

Fritidsarenaer

Friluftsliv for alle

Idrettsaktivitet for flere

Treningssentre er viktig for mange

Hverdagsarenaer

Barnehage

Skole, SFO

Bedre utemiljøer i barnehager og skoler

Mer aktivt arbeidsliv

Helse- og omsorgstjenester

Fysisk aktivitet integrert i praksis

Økt kompetanse om fysisk aktivitet

Kunnskapsutvikling og innovasjon

Kunnskapsutvikling

Digitalisering

Det arbeides med å finne et egnet sted for formidling av tiltak og status for disse.

Overordnet ansvar og organisering

Regjeringen har overordnet ansvar for handlingsplanen. Departementene som har utarbeidet planen er:

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)
 • Barne- og familiedepartementet (BFD)
 • Forsvarsdepartementet (FD)
 • Justis- og beredskapsdepartementet (JD)
 • Klima- og miljødepartementet (KLD)
 • Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
 • Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD)
 • Kunnskapsdepartementet (KD)
 • Landbruks- og matdepartementet (LMD)
 • Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
 • Samferdselsdepartementet (SD)
 • Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Departementsgruppe

Departementene er prosjekteiere av handlingsplanen. Sektoransvarsprinsippet ligger til grunn for planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak. Det er etablert en departementsgruppe med alle departementer som har ansvar og oppgaver i planen. HOD leder arbeidet med koordinering av departementsgruppen og Helsedirektoratet bistår HOD. Departementsgruppen møtes minst én gang i året.

Tverrdepartementale grupper

Departementene har faste tverrdepartementale grupper der det kan være aktuelt å ta opp Handlingsplan fysisk aktivitet, for eksempel er det tverrdepartementale grupper om folkehelsearbeid og om planlegging etter plan- og bygningsloven.

Referansegruppe

HOD har ansvar for at det etableres en referansegruppe som skal bidra med innsikt og erfaringer og gi råd om videreutviklingen av arbeidet i handlingsplanperioden. Referansegruppen består av kommunale etater, fylkeskommuner, statsforvaltere, frivillige og private aktører, faginstanser, statlige etater mm. Helsedirektoratet har ansvar for drift og koordinering av referansegruppen. Referansegruppen møtes minst én gang i året.

Regional oppfølging

Statsforvalter, i samarbeid med fylkeskommunene, oppfordres til å ta et særlig ansvar for å følge opp arbeidet regionalt, herunder arrangere regionale fagsamlinger om fysisk aktivitet.

Ressursgrupper

Ressursgrupper kan etableres innen etater, og mellom etater, etter ønsker og behov for bl.a. å sikre god koordinering. Etater tar selv initiativ til og etablerer aktuelle ressursgrupper.

Hovedindikatorer

Indikatorene om fysisk aktivitet for oppfølging av nasjonal og global strategi for ikke-smittsomme sykdommer (NCD), er eksempler på indikatorer i oppfølging av handlingsplanen. Det er i tillegg viktig å følge utviklingen med grunnlag i sentrale sektorvise indikatorer.

Folkehelseinstituttet publiserer indikatorer knyttet til NCD-målene:

Institutt for landskapsarkitektur ved NMBU har som oppfølging av handlingsplanen kartlagt indikatorer av relevans for gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer, samt vurdert behovet for eventuelt nye og utvikle disse.

Last ned verktøy for presentasjon av handlingsplan og tiltak

Det er utviklet en presentasjon og illustrasjoner som relevante aktører kan bruke i arbeidet med implementeringen av handlingsplanen:

Kontaktperson

Heidi Fadum, Helsedirektoratet.

English information on the National Action Plan for Physical Activity

Together for Active Lifes National Action Plan for Physical Activity 2020–2029 is the government's plan. Twelve ministries collaborate on the plan and are responsible for actions within own sector.

Main goals:

 1. Making the society more activity friendly
 2. Increase the level of physical activity in the population

The plan has five priority areas:

 1. Walk and activity friendly communities
 2. Leasure time
 3. Daily life
 4. Health and Care Services
 5. Developing knowledge and Innovation

The main target groups are the ministries. However, dedicated efforts from municipalities, regions, voluntary and private sector are crucial in reaching the goals.

 

Fotnoter

(1) Ekelund U, Tarp J, Steene-Johannessen J, Hansen BH, Jefferis B, Fagerland MW, Whincup P, Dose-response associations between accelerometry measured physical activity and sedentary time and all cause mortality: systematic review and harmonised meta-analysis. BMJ. 2019 Aug 21;366:l4570. doi: 10.1136/bmj.l4570.

Først publisert: 15.11.2018 Siste faglige endring: 14.10.2022 Se tidligere versjoner