Kostnadsvekter

Kostnadsvekter benyttes som grunnlag for ISF. Kostnadsvektene beregnes med basis i kostnad per pasient (KPP-beregninger) fra alle helseforetakene.

Kostnadsvekter

​Gjeldende kostnadsvekter er publisert på siden for ISF 2018. Se vedleggene med DRG-lister og STG-liste.

Kostnadsvekter benyttes som:

  • basis for beregning av refusjoner i innsatsstyrt finansiering til de regionale helseforetakene
  • verktøy til måling av aktivitet og produktivitet i somatiske sykehus

En kostnadsvekt er en relativ størrelse som uttrykker hva opphold i en diagnoserelatert gruppe (DRG) i gjennomsnitt koster i forhold til gjennomsnittspasienten.

Kostnadsvektene oppdateres årlig i forhold til endringer i medisinsk praksis og endringer i driftsforhold ved foretakene.

De norske kostnadsvektene for somatikk beregnes med utgangspunkt i data om kostnad per pasient (KPP) fra alle helseforetak i Norge. Se nasjonal spesifikasjon for KPP-modellering (PDF).  

KPP-modeller innen psykisk helsevern og TSB skal nå implementeres i alle helseforetak. Nasjonal spesifikasjon for KPP-modellering innen psykisk helsevern og TSB er revidert og vil danne grunnlag for helseforetakenes beregningsmodeller. Se nasjonal spesifikasjon for KPP-modellering innen PHV og TSB (PDF).

INNSATSSTYRT FINANSIERING (ISF)

Gjeldende og tidligere regelverk for ISF-ordningen

Først publisert: 19.02.2019 Sist endret: 17.12.2018