Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bruk av gebyr for timebestilling på sms og andre internett-tjenester

Pasienter skal ikke betale noe annet enn fastsatte egenandeler/egenbetalinger når de skal til lege eller andre behandlere i den offentlige helsetjenesten.

Bruk av gebyr/pasientbetaling

Det er fortsatt enkelte fastleger og avtalespesialister som tar gebyr for tilleggstjenester utover den finansieringen de får fra det offentlige. Dette gjelder for eksempel gebyr for timebestilling per sms eller via internett, og pasientbetaling for andre typer tjenester som ikke er regulert i avtale med det offentlige. Egenandelene/egenbetalingene fremkommer av forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Prinsippet om at pasientbetaling utover fastsatte egenandeler/egenbetaling ikke skal forekomme, gjelder både eksisterende tjenester (som sms og internett-tjenester) og eventuelle nye tjenester som ennå ikke er påtenkt eller innført.

Vilkårene er regulert i Statsavtalen

De økonomiske vilkårene for fastleger og for avtalespesialister reguleres i Statsavtalen, som er inngått mellom staten, KS og regionale helseforetak (RHF) på den ene siden, og Den norske legeforening på den andre siden. 

Statsavtalen omfatter tre typer finansiering av fastleger og avtalespesialister: Driftstilskudd, refusjoner (takster) fra folketrygden, og satser for pasientbetaling (egenandeler/egenbetalinger). Dette utgjør til sammen fastlegers og avtalespesialisters omsetning og inntekter som næringsdrivende i egen praksis.

Finansieringen skal dekke det tjenestetilbudet legene og avtalespesialistene gir til pasientene.

Når fastleger eller andre behandlere har avtale med den offentlige helsetjenesten er de del av denne, og kan ikke opptre i strid med reglene og prinsippene den bygger på. 

Lik tilgang til helsetjenester

Et av disse prinsippene er at befolkningen skal ha tilgang til helsetjenester uavhengig av hva slags privatøkonomi de har, og regelverket reflekterer dette. 

Pasientens egenandeler og egenbetaling er regulert av blant annet Folketrygdloven § 5-4 med tilhørende forskrifter og av andre regler. En offentlig behandler kan ikke pålegge pasienten andre utgifter enn det som følger av regelverket.

Behandleren kan heller ikke pålegge pasienten å kommunisere på bestemte måter (f.eks. kun via digitale kanaler). 

Helsedirektoratet har orientert Legeforeningen, kommunene, de regionale helseforetakene og de enkelte avtalespesialistene og fastlegene om de juridiske vurderingene som er gjort. 

Først publisert: 08.05.2019 Siste faglige endring: 06.03.2023 Se tidligere versjoner