Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Du har søkt eller mottatt et vedtak – saksbehandlingstid og klage

Saksbehandlingstid, bekreftelse på mottatt søknad, vedtak og ev. klage.

  Saksbehandlingstid

  Søkere med utdanning fra: 

  • Norge: Inntil 3 måneder (v/innmeldingsliste svar automatisk og umiddelbart)
  • EU/EØS: Inntil 3 måneder (dersom søknaden ikke er komplett må noe lenger saksbehandlingstid påberegnes)
  • Utenfor EU/EØS: Inntil 9 måneder

  Søknad om:

  • Fagområdelisens: Inntil 4 måneder
  • CCPS: Inntil 6 uker (Søkere må for tiden påregne lengre saksbehandlingstid for CCPS enn normalt)
  • Helsepersonell over 80 år: Inntil 8 uker
  • Autorisasjon etter gjennomført kvalifiseringstiltak: Inntil 3 måneder
  • Studentlisens: Inntil 3 måneder
  • Gjenopprette godkjenning i HPR: Inntil 8 uker
  • Tilleggskompetanse fysioterapeut: Inntil 8 uker

  Bekreftelse på mottatt søknad

  Når din søknad er sendt, skal du ha fått tilsendt en automatisk bekreftelse på mottatt søknad.

  Helsedirektoratet foretar all saksbehandling skriftlig. Henvendelser til oss per telefon eller e-post vil ikke føre til at din søknad blir raskere ferdigbehandlet. E-poster som sendes i den hensikt å følge opp saken uten å gi nye opplysninger før saksbehandlingstiden er gått ut, vil ikke bli besvart.

  Dersom din søknad er mangelfull, vil tiden som går fra vi varsler om dette og etterspør mer dokumentasjon, ikke regnes med i den totale saksbehandlingstiden.

  Fullmaktskjema - Primærkildeverifisering

  I tillegg til samtykke om fullmakt i søknadskjema krever i noen tilfeller utdanningsinstitusjonen en signert fullmakt fra søker for verifisering av utdanningsdokumenter. Søker blir da kontaktet og bes fylle ut Fullmaktskjema - Primærkildeverifisering

  Du har mottatt et vedtak

  Innvilget autorisasjon

  Autorisasjon gir fulle rettigheter til å utføre yrket frem til du fyller 80 år. Ingen får autorisasjonsdokument på papir lenger.

  Sjekk i Helsepersonellregisteret (HPR) om du er registrert. Her finner du også HPR-nummeret og du kan ta en utskrift av din oppføring.

  Søknad via innmeldingsliste

  Dersom ditt utdanningssted har meldt inn søknad om autorisasjon på dine vegne, vil du kun motta melding om at du må betale.

  Du vil ikke motta flere meldinger i Altinn.

  Du må selv søke deg opp i Helsepersonellregisteret for å sjekke om søknad om autorisasjon er innvilget.

  Dersom alt er ok, vil din oppføring være søkbar i helsepersonellregisteret kort tid etter at saksbehandlingsgebyr er innbetalt.

  Innvilget lisens

  Lisens kan etter helsepersonelloven § 49 også innvilges til helsepersonell som ikke har rett til autorisasjon etter § 48 a. Om lisens kan innvilges, vurderes først etter at søknad er vurdert opp mot helsepersonelloven § 48 om autorisasjon.

  Lisens kan for eksempel gis til

  • helsepersonell over 80 år.
  • leger eller farmasøyter som er under utdanning (studentlisens).
  • Leger som er omfattet av overgangsordningen om rett til å gjennomføre spesialistutdanningens del 1 (LIS1) som erstatning for manglende obligatorisk praktisk tjeneste i utdanningslandet


  Har du tidligere mottatt en avgjørelse med informasjon om at du må gjennomføre tilleggskrav innen tre år før du kan innvilges norsk autorisasjon? 

  Dersom du ikke har gjennomført tilleggskravene innen treårsfristen, må du søke om autorisasjon på nytt. Det betyr at det ikke er anledning til å søke om å fornye lisensen. I behandlingen av ny søknad vil Helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av din utdanning og yrkeskvalifikasjoner. Dette fordi vurderingskriteriene kan endre seg som følge av endringer i innholdet i den norske utdanningen samt endringer i regelverk og forvaltningspraksis. Vi vil samtidig vurdere om du fyller vilkårene for lisens. I ny søknad om autorisasjon må du legge ved dokumentasjon på hvilke tilleggskrav som er gjennomført, samt om du har forsøkt å gjennomføre noen av tilleggskravene uten å bestå. Du må også gjøre deg kjent med oppdatert dokumentasjonskrav og legge ved dokumentasjon som du ikke har dokumentert tidligere. Du finner oppdatert dokumentasjonskrav på nettsidene våre under aktuell personellgruppe. 

  Ved ny søknad om autorisasjon må du betale nytt gebyr. Ny søknad om autorisasjon vil ikke bli behandlet før tidligere utstedt avgjørelse er utløpt.

  Avslag på søknad

  Konklusjon

  Helsedirektoratet har avslått søknad om autorisasjon da du ikke oppfyller vilkårene for autorisasjon i henhold til lov om helsepersonell § 48

  Informasjon

  Vedtaket skal være begrunnet og dersom det er avdekket mangler som kan kompenseres, skal det oppgis hvilke kompletterende tiltak som bør gjennomføres før du søker om autorisasjon på nytt.

  Klage på vedtak 

  Fristen for å klage er tre uker fra du mottar vedtaket fra oss. Du skal ikke betale gebyr for behandling av klagen.

  Send klagen skriftlig til Helsedirektoratet, fortrinnsvis pr. e-post: godkjenning@helsedir.no


  Husk å:

  • Beskrive hva du klager på
  • Beskrive hvorfor du klager
  • Dokumentere eventuelle nye opplysninger i saken

  Du kan la en annen person representere deg. Hvis dette ikke er en advokat eller advokatfullmektig, må du skrive fullmakt til den som skal representere deg.

  Hvis du klager på et av våre vedtak, vurderer vi saken på nytt. Saksbehandlingstiden er for tiden inntil 4 måneder.

  Hvis vi opprettholder vedtaket vårt etter å ha vurdert saken på nytt, vil vi sende klagen til behandling hos Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten eller Likestillings- og diskrimineringsnemnda

  Først publisert: 14.01.2019 Sist faglig oppdatert: 21.06.2021 Se tidligere versjoner