Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Du har søkt eller mottatt et vedtak – saksbehandlingstid og klage

Saksbehandlingstid, bekreftelse på mottatt søknad, vedtak og ev. klage.

  Saksbehandlingstid

  På grunn av et stort antall innkomne søknader, samt utfordringer med kontroll av dokumenter, bruker vi noe lenger tid på å behandle søknader der det er fremlagt dokumentasjon utstedt i Pakistan.

  NB: Merk at saksbehandlingstid ikke regnes fra dato til dato. Frist beregnes ut fra hvor mange dager det er i de ulike månedene. 

  Din søknad vil ikke kunne gis prioritet på bakgrunn av visumsøknad under behandling hos UDI. Behandling av søknad om autorisasjon vurderes uavhengig av søknad om visum.

  Søkere med utdanning fra: 

  • Norge: 3 måneder (v/innmeldingsliste svar automatisk og umiddelbart)
  • EU/EØS: 3 måneder (dersom søknaden ikke er komplett må noe lenger saksbehandlingstid påregnes)
  • Utenfor EU/EØS: 11 måneder
  • Storbritannia: 3 måneder

   Saksbehandlingstid settes ut fra hvilket land du har din hovedutdanning fra.
   Dersom du har arbeidet i et annet EØS land med full yrkesrett i minst 3 år, ber vi om du sender informasjon om dette til godkjenning@helsedir.no

  Søknad om:

  • Fagområdelisens: 4 måneder
  • CCPS: 6 uker
  • Helsepersonell over 80 år: 8 uker
  • Autorisasjon etter gjennomført kvalifiseringstiltak: 3 måneder
  • Studentlisens: 3 måneder
  • Gjenopprette godkjenning i HPR: 8 uker
  • Tilleggskompetanse fysioterapeut: 8 uker
  • Ny lisensperiode: 3 måneder
  • Fritak fra tilleggskrav: 6 måneder
  • Søkere som har fått informasjon om å gjennomføre tilleggskrav for å oppnå autorisasjon, og som dokumenterer å ha gjennomført disse innen 3 års fristen: Gis prioritet og behandles forløpende og inntil 3 måneder.

  Bekreftelse på mottatt søknad

  Når din søknad er sendt, skal du ha fått tilsendt en automatisk bekreftelse på mottatt søknad.

  Helsedirektoratet foretar all saksbehandling skriftlig. Henvendelser til oss per telefon eller e-post vil ikke føre til at din søknad blir raskere ferdigbehandlet. E-poster som sendes i den hensikt å følge opp saken uten å gi nye opplysninger før saksbehandlingstiden er gått ut, vil ikke bli besvart.

  Dersom din søknad er mangelfull, vil saksbehandlingstiden forlenges med den tiden som går fra vi varsler om dette til vi har mottatt nødvendig dokumentasjon.

  Fullmaktskjema - Primærkildeverifisering

  I tillegg til samtykke om fullmakt i søknadskjema krever i noen tilfeller utdanningsinstitusjonen en signert fullmakt fra søker for verifisering av utdanningsdokumenter. Søker blir da kontaktet og bes fylle ut Fullmaktskjema - Primærkildeverifisering

  Du har mottatt et vedtak

  Innvilget autorisasjon

  Autorisasjon gir fulle rettigheter til å utføre yrket frem til du fyller 80 år. Ingen får autorisasjonsdokument på papir lenger.

  Sjekk i Helsepersonellregisteret (HPR) om du er registrert. Her finner du også HPR-nummeret og du kan ta en utskrift av din oppføring.

  Autorisasjon/lisens via innmeldingsliste

  Din oppføring vil være søkbar i helsepersonellregisteret kort tid etter at saksbehandlingsgebyr er innbetalt.

  Du må selv søke deg opp i Helsepersonellregisteret for å sjekke om søknad er innvilget.

  Innvilget lisens

  Lisens kan etter helsepersonelloven § 49 også innvilges til helsepersonell som ikke har rett til autorisasjon etter § 48 a. Om lisens kan innvilges, vurderes først etter at søknad er vurdert opp mot helsepersonelloven § 48 om autorisasjon.

  Lisens kan for eksempel gis til

  • helsepersonell over 80 år.
  • leger eller farmasøyter som er under utdanning (studentlisens).
  • Leger som er omfattet av overgangsordningen om rett til å gjennomføre spesialistutdanningens del 1 (LIS1) som erstatning for manglende obligatorisk praktisk tjeneste i utdanningslandet


  Har du tidligere mottatt en avgjørelse med informasjon om at du må gjennomføre tilleggskrav innen tre år før du kan innvilges norsk autorisasjon?

  Avslag på søknad

  Konklusjon

  Helsedirektoratet har avslått søknad om autorisasjon da du ikke oppfyller vilkårene for autorisasjon i henhold til lov om helsepersonell § 48

  Informasjon

  Vedtaket skal være begrunnet og dersom det er avdekket mangler som kan kompenseres, skal det oppgis hvilke kompletterende tiltak som bør gjennomføres før du søker om autorisasjon på nytt.

  Klage på vedtak 

  Fristen for å klage er tre uker fra du mottar vedtaket fra oss. Du skal ikke betale gebyr for behandling av klagen.

  Du klager i Altinn

  Du finner informasjon om klagemulighet og lenke til klageskjema i ditt vedtak.

  NB! Dersom du har mottatt et vedtak som ikke inneholder lenke til klageskjema, ber vi om at du henvender deg til godkjenning@helsedir.no

  Husk å:

  • Klagen må referere til saksnummer på vedtaket du klager på
  • Beskrive hva du klager på
  • Beskrive hvorfor du klager
  • Dokumentere eventuelle nye opplysninger i saken

  Du kan la en annen person representere deg. Hvis dette ikke er en advokat eller advokatfullmektig, må du skrive fullmakt til den som skal representere deg.

  Hvis du klager på et av våre vedtak, vurderer vi saken på nytt. Saksbehandlingstiden er for tiden inntil 4 måneder.

  Dersom du har ytterligere opplysninger og/eller kommentar til klagen du har sendt, skal du ikke opprette nytt klageskjema, men ettersende dette på e-post til godkjenning@helsedir.no. Saksnummer til klagen må fremgå i henvendelsen. 


  Hvis vi opprettholder vedtaket vårt etter å ha vurdert saken på nytt, vil vi sende klagen til behandling hos Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten eller Likestillings- og diskrimineringsnemnda

  Først publisert: 14.01.2019 Siste faglige endring: 13.02.2024 Se tidligere versjoner