Turnus for fysioterapeuter

Personer som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut.

Turnustjenesten for fysioterapeuter er regulert av forskrift av 9. september 2009 (lovdata.no) om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut.

Retningslinjer for organisering og gjennomføring av praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter.

Studenter som studerer fysioterapi i Norge

Hvis du har studert og bestått 3-årig bachelorgrad i fysioterapi ved en norsk høgskole/universitet vil utdanningsinstitusjonen søke om turnuslisens på dine vegne ved hjelp av Innmeldingslister i Altinn.

Turnuslisensen er gyldig fra turnusstart og 2 måneder etter endt turnustjeneste.

Fysioterapeuter med utdanning fra EU/EØS og utenfor EU/EØS

Hvis du studerer fysioterapi i utlandet må du søke om autorisasjon og få utdanningen din vurdert av Helsedirektoratet før du ev. kan søke om turnuslisens i Norge.

Når søknaden har vært til vurdering og Helsedirektoratet har vedtatt at du må ha praksis før du kan få autorisasjon, kan du søke om å ta turnustjeneste eller finne praksisplass selv.

Dersom du velger å melde deg på turnustjeneste for fysioterapeuter i Norge må du sende inn søknad til Helsedirektoratet innen 1. september. Turnusstart er 15. august året etter.

De som søker om å få gjennomføre norsk turnustjeneste og som ikke har norsk utdanning, må i søknaden dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper til å kunne gjennomføre norsk turnustjeneste. (Språkkrav gjelder ikke for søkere med svensk eller dansk videregående skole)

Språkkravene er som følger:

  • Bestått norskeksamen trinn III ved norsk universitet eller høyskole med karakter B både muntlig og skriftlig
    eller
  • Bestått norsk språktest, høyere nivå (Bergenstesten) med minimum 450 poeng eller sammenlagt bestått både muntlig og skriftlig. 

Søkere som får innvilget søknaden om turnustjeneste, må forplikte seg til å gjennomføre hele turnustjenesten (1 år) som vilkår for godkjenning av turnustjenesten. Bestemmelser som valg og gjennomføring av turnustjenesten er som for turnusfysioterapeuter utdannet i Norge. 

Helsedirektoratet sender en oversikt over søkere som er blitt godkjent for oppmelding til turnustjeneste til Høgskulen på Vestlandet, OsloMet, NTNU og Universitetet i Tromsø. Søker er selv ansvarlig for å kontakte utdanningsinstitusjonen/turnuskomiteen for informasjon om tidspunkt for nummertrekning og valg av turnussteder og for å delta i trekning og valg.

Godkjenning av turnus gjennomført i Norge (bevitnelsesskjema)

1. Gjennomført turnusperiode: Skjemaet Bevitnelse på gjennomført turnustjeneste for fysioterapeuter (DOC) fylles ut og signeres ved hver fullført turnusperiode.

2. Fullført turnustjeneste: Registreres ved bruk av «bevitnelsesskjema» i Altinn. I tillegg må du laste opp ett eller flere ferdig signerte bevitnelser (punkt 1) som vedlegg for å dokumentere informasjonen.

For søkere som har gjennomført turnustjeneste, skal godkjenning av turnus søkes samtidig som man søker om autorisasjon. Se brukerveiledning for hvordan dette gjøres i Altinn (PDF).

Særplass i turnustjenesten – endringer

Ny likestillings- og diskrimineringslov trådte i kraft 1. januar 2018. Omsorgsoppgaver er lovfestet som et nytt diskrimineringsgrunnlag, se lovens § 6.

Vilkårene for å få tildelt turnustjeneste på et bestemt sted fremgår av § 9 i forskrift om turnustjenesten for fysioterapeuter. Bestemmelsen sier også at det kan innvilges særplass ved andre særlige grunner. Endringen i likestillings- og diskrimineringslovens § 6 innebærer at omsorgsansvar for barn kan være en slik grunn som etter en helhetsvurdering tilsier at det tildeles særplass. Det innebærer ikke at alle turnusfysioterapeuter med barn får innvilget særplass. Det forventes at turnusfysioterapeuter selv tilrettelegger for at turnustjenesten kan gjennomføres uten tildeling av særplass. 

På grunn av endringene i likestillings- og diskrimineringsloven vil Helsedirektoratet se nærmere på turnusforskriftens særplasskriterier og eventuelle andre ordninger som kan ivareta hensynet til omsorg for barn.  

Først publisert: 15.01.2015 Sist faglig oppdatert: 24.01.2020