Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Turnus for fysioterapeuter

Personer som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut.

Turnustjenesten for fysioterapeuter er regulert av forskrift av 9. september 2009 (lovdata.no) om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut.

Retningslinjer for organisering og gjennomføring av praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter.

Studenter som studerer fysioterapi i Norge

Hvis du har studert og bestått 3-årig bachelorgrad i fysioterapi ved en norsk høgskole/universitet vil utdanningsinstitusjonen søke om turnuslisens på dine vegne ved hjelp av Innmeldingslister i Altinn.

Turnus uten lisens er ikke tellende ved søknad om autorisasjon som fysioterapeut.
Dersom du har fått innvilget turnuslisens fra etter oppstart av din turnustjeneste, må du orientere din arbeidsgiver tidlig slik at en forlengelse av turnusperioden kan planlegges i god tid. 

Turnuslisensen er gyldig fra turnusstart og 2 måneder etter endt turnustjeneste.

Fysioterapeuter med utdanning fra EU/EØS og utenfor EU/EØS

Hvis du studerer fysioterapi i utlandet må du søke om autorisasjon og få utdanningen din vurdert av Helsedirektoratet før du ev. kan søke om turnuslisens i Norge.

Når søknaden har vært til vurdering og Helsedirektoratet har vedtatt at du må ha praksis før du kan få autorisasjon, kan du søke om å ta turnustjeneste eller finne praksisplass selv.

Dersom du velger å melde deg på turnustjeneste for fysioterapeuter i Norge må du sende inn søknad til Helsedirektoratet innen 1. september. Turnusstart er 15. august året etter.

De som søker om å få gjennomføre norsk turnustjeneste og som ikke har norsk utdanning, må i søknaden dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper til å kunne gjennomføre norsk turnustjeneste. (Språkkrav gjelder ikke for søkere med svensk eller dansk videregående skole)

Språkkravene er som følger:

Du må bestå en godkjent norsk språkprøve på B2-nivå på Europarådets nivåskala for språk (CEFR) for å oppnå autorisasjon i Norge. Godkjente språkprøver som kan måle språkferdigheter på B2-nivå er «Test i norsk – høyere nivå», også kalt Bergenstesten (bestått både muntlig og skriftlig), og norskprøven til Kompetanse Norge (tidligere VOX) med B2 på alle delprøver.

Du kan alternativt dokumentere kunnskap og ferdighet i norsk, svensk eller dansk på tilsvarende nivå. Dokumentasjon på det følgende vil tilsvare norskprøve på B2-nivå:

  • Eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på VG3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole med karakteren 4 eller bedre.
  • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene med karakteren C eller bedre på både den muntlige og skriftlige delen.
  • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, med karakteren C eller bedre.
  • Gjennomført alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole.
  • Gjennomført norsk A eller norsk B på minst lavere nivå (standard level) fra International Baccalaureate (IB) med karakteren 3 eller bedre.

Søkere som får innvilget søknaden om turnustjeneste, må forplikte seg til å gjennomføre hele turnustjenesten (1 år) som vilkår for godkjenning av turnustjenesten. Bestemmelser som valg og gjennomføring av turnustjenesten er som for turnusfysioterapeuter utdannet i Norge. 

Søkere som har blitt oppmeldt til turnustjenesten skal bli meldt inn på innmeldingsliste av utdanningsinstitusjonen for å få utstedt turnuslisens av Helsedirektoratet automatisk. Søker er selv ansvarlig for å sjekke at lisens er registrert i Helsepersonellregisteret før oppstart av turnustjenesten. 
Dersom søker av ulike grunner ikke har en gyldig lisens, må søker selv søke Helsedirektoratet om turnuslisens via Altinn.  

Godkjenning av turnus gjennomført i Norge (bevitnelsesskjema)

1. Gjennomført turnusperiode: Skjemaet Bevitnelse på gjennomført turnustjeneste for fysioterapeuter (DOC) fylles ut og signeres ved hver fullført turnusperiode.

2. Fullført turnustjeneste: Registreres ved bruk av «bevitnelsesskjema» i Altinn. I tillegg må du laste opp ett eller flere ferdig signerte bevitnelser (punkt 1) som vedlegg for å dokumentere informasjonen.

For søkere som har gjennomført turnustjeneste, skal godkjenning av turnus søkes samtidig som man søker om autorisasjon. Se brukerveiledning for hvordan dette gjøres i Altinn (PDF).

Særplass i turnustjenesten – endringer

Ny likestillings- og diskrimineringslov trådte i kraft 1. januar 2018. Omsorgsoppgaver er lovfestet som et nytt diskrimineringsgrunnlag, se lovens § 6.

Vilkårene for å få tildelt turnustjeneste på et bestemt sted fremgår av § 9 i forskrift om turnustjenesten for fysioterapeuter. Bestemmelsen sier også at det kan innvilges særplass ved andre særlige grunner. Endringen i likestillings- og diskrimineringslovens § 6 innebærer at omsorgsansvar for barn kan være en slik grunn som etter en helhetsvurdering tilsier at det tildeles særplass. Det innebærer ikke at alle turnusfysioterapeuter med barn får innvilget særplass. Det forventes at turnusfysioterapeuter selv tilrettelegger for at turnustjenesten kan gjennomføres uten tildeling av særplass. 

På grunn av endringene i likestillings- og diskrimineringsloven vil Helsedirektoratet se nærmere på turnusforskriftens særplasskriterier og eventuelle andre ordninger som kan ivareta hensynet til omsorg for barn. 

Endret praksis for dansk utdannede søkere

Etter opphevelsen av Nordisk overenskomst (Arjeplogavtalen) 01.02.2020 har det vært Helsedirektoratets praksis å pålegge fysioterapikandidater med utdanning fra Danmark å fullføre en prøveperiode i form av  den norske turnustjenesten eller ett år veiledet praksis for å oppnå autorisasjon i Norge. Bakgrunnen for dette er at vi har vurdert den norske turnusordningen som avgjørende for å tilegne seg ferdigheter for å kunne arbeide selvstendig som fysioterapeut.

Det ble tidligere i år innhentet oppdatert faglig råd fra OsloMet for danskutdannede fysioterapikandidater. Det faglige rådet er tydelig i sin konklusjon om at de danske fysioterapiutdanningene med en varighet på 3,5 år er å anse som jevngode med de norske fysioterapiutdanningene inkludert turnustjeneste. Som en følge av det faglige rådet har direktoratet nå endret godkjenningspraksis for denne gruppen. Dette innebærer at direktoratet vil gi søkere med dansk fysioterapiutdanning autorisasjon uten krav om at de først må gjennomføre en prøveperiode i Norge.

Kandidater som er i turnus eller veiledet praksis med lisens kan avslutte turnustjenesten og søke om autorisasjon før tjenesten er gjennomført. Se informasjon her Fysioterapeut - EU/EØS

Danskutdannede kandidater som er i ordinær turnustjeneste og som har søkt om, eller allerede har fått norsk autorisasjon, kan fullføre tjenesten ved tjenestedet de er i frem til turnusperioden avsluttes 14.02.23. Kandidatene skal ikke gjennomføre turnustjeneste fra 15.02.23 – 14. 08.23 da det ikke lenger er grunnlag for å gjennomføre slik tjeneste. De ledige turnusplassene for denne turnusperioden vil bli benyttet til kandidater som står på venteliste for turnusplass eller andre turnuskandidater som skal tildeles turnusplass. Etter at disse plassene er fordelt vil det være opp til de aktuelle arbeidsgiverne om de vil ansette vikar eller holde turnusplassen ledig for den aktuelle turnusperioden på 6 måneder. Turnusplassene vil deretter bli benyttet som turnusplasser for neste års turnuskull med oppstart 15.08.23. 

Først publisert: 15.01.2015 Siste faglige endring: 18.06.2024 Se tidligere versjoner