Oppdatering av retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus – informasjon om prosjektet

Helsedirektoratet samarbeider med helsetjenesten om å revidere retningslinjen. Prosjektet startet i 2019, og var planlagt å vare til høsten 2021. Prosjektet har blitt forsinket på grunn av situasjonen med covid-19.

Kontakt

Send oss gjerne innspill på: antibiotikaisykehus@helsedir.no

Prosjektgruppe og redaksjon

Revisjonen gjøres av Helsedirektoratet i tett samarbeid med helsetjenesten. Helsedirektoratets metodikk for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer legges til grunn for arbeidet.  Hege Wang, Helsedirektoratet, er prosjektleder. Anne Birgit Aga, Børge Myrlund Larsen, og Lene Linnerud er med i prosjektgruppa. Per Espen Akselsen er ansatt i prosjektet i 50 prosent stilling. Han er infeksjonsmedisiner og arbeider ellers ved nasjonal kompetansetjeneste for bruk av antibiotika i spesialisthelsetjenesten. Hans rolle i prosjektet er redaktør (faglig ansvarlig).

Det er etablert en redaksjon med infeksjonsmedisinere, rekruttert via RHF-ene: 

  • Bjørn Waagsbø (Helse Midt)
  • Dag Seeger Halvorsen (Helse Nord) (juni-desember 2019)
  • Eirik Mueller Indrebø (Helse Sør-øst) (fra mars 2020)
  • Stina Jordal (Helse Vest)
  • Torgun Wæhre (Helse Sør-øst)

Sammen med prosjektgruppen i Helsedirektoratet, vil redaksjonen stå for søk og kunnskapsinnhenting, og utarbeiding av utkast til anbefalinger.

Fagnettverk

Prosjektet ønsker å knytte til seg et fagnettverk med interesserte fagpersoner for kvalitetssikring av anbefalingene og forankring i fagmiljøene. Medlemmer i disse vil bli lagt ut på denne siden etter hvert. Oppgaven til fagnettverkene er først å vurdere dagens anbefalinger og deretter gi innspill på reviderte anbefalinger.

Fagnettverk invasive soppinfeksjoner

Navn Kompetanse Arbeidsgiver
Tor Henrik Tvedt Blodsykdommer Haukeland universitetssykehus
Yngvar Fløisand Blodsykdommer Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Alexander Leiva Infeksjonsmedisin Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
Gro Grimnes Infeksjonsmedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF, UNN Tromsø
Jørn-Åge Longva Infeksjonsmedisin Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sykehus
Liv Hesstvedt Infeksjonsmedisin Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus
Ingvild Nordøy Infeksjonsmedisin og mikrobiologi Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Raisa Hannula Infeksjonsmedisin og mikrobiologi St. Olavs hospital HF
Linn Brandt  Kodeverk og indremedisin Direktoratet for e-helse
Cecilie Torp Andersen  Mikrobiologi og barnesykdommer Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Fagnettverk nedre luftveier

Navn Kompetanse Arbeidsgiver
Anne Berit Guttormsen Anestesiologi Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
Hans Erling Simonsen Infeksjonsmedisin Nordlandssykehuset HF, Nordlandssykehuset Bodø
Jan Erik Berdal Infeksjonsmedisin Akershus universitetssykehus HF 
Jon Sundal Infeksjonsmedisin Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssykehus
Lars Heggelund Infeksjonsmedisin Vestre Viken HF, Drammen sykehus
Oddvar Oppegård Infeksjonsmedisin Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
Linn Brandt Kodeverk og indremedisin Direktoratet for e-helse
Durdica Kulosman Lungemedisin St. Olavs hospital HF
Andreas Christensen Mikrobiologi St. Olavs hospital HF

Fagnettverk øvre luftveier – hode hals

Navn Kompetanse Arbeidsgiver
Sigbjørn Løes Kjevekirurgi Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
Morten Enersen Odontologi Universitetet i Oslo
Bodil Lund Odontologi Universitetet i Bergen
Terje Andreas Osnes Øre-nese-hals Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Kristin Liyanarachi Infeksjon St. Olavs hospital HF
Gunnbjørg Tysvær Øre-nese-hals Nordlandssykehuset HF, Nordlandssykehuset Bodø
Dagfinn Skaare Mikrobiologi Sykehuset i Vestfold HF
Hogne Vaagland Øre-nese-hals Privatpraktiserende

Fagnettverk sepsis

Navn Kompetanse Arbeidsgiver
Jan Kristian Damås Infeksjonsmedisin St. Olavs hospital HF og NTNU
Bjørn Blomberg Infeksjonsmedisin Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
Hans Flaatten Intensivmedisin Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus
Erik Solligård Intensivmedisin St. Olavs hospital HF og NTNU
Jon Henrik Laake Intensivmedisin Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Ingvild Nordøy Infeksjonsmedisin Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Bjørn Egil Johansen Intensivmedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hilde Skudal Infeksjonsmedisin Sykehuset Telemark HF
Børge Gjøse Infeksjonsmedisin Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssykehus
Hans Erling Simonsen Infeksjonsmedisin Nordlandssykehuset HF, Nordlandssykehuset Bodø
Aleksander Rygh Holten Infeksjonsmedisin Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus
Hilde Sporsem Farmasøyt Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus
Pascal Brügger-Synnes Infeksjonsmedisin Helse Møre og Romsdal HF
Kristin Hauss Intensivmedisin Sykehuset Telemark HF
Kristin Sandal Berg Intensivmedisin Nordlandssykehuset HF, Nordlandssykehuset Bodø
Linn Brandt Kodeverk Direktoratet for e-helse
Elin Helseth Intensivmedisin Sørlandet sykehus HF, Kristiansand 
Karina Olsen  Mikrobiologi og infeksjon Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Plan for revisjonen

Prosjektet følger planen lagt i forprosjektet, se rapport (PDF). De første kapitlene som blir revidert er disse:

Kapittel Ansvarlig Planlagt publisering
Generelle kapitler Per Espen Akselsen 1. september 2020
Invasive soppinfeksjoner Stina Jordal 1. september 2020
Nedre luftveier Torgun Wæhre 1. september 2020
Øvre luftveier – hode hals Per Espen Akselsen og Kristine Lillebø  15. november
Sepsis Bjørn Waagsbø  

Vi vil oppdatere denne tabellen utover i prosjektet.

Styringsgruppe

Johan Georg Torgersen - prosjekteier Helsedirektoratet
Morten Græsli Helsedirektoratet
Svein Lie Helsedirektoratet
Janne Kutschera HM RHF
Jon Birger Haug HSØ RHF
June Utnes Høgli HN RHF
Panchakulasingam Kandiah HV RHF

Referansegruppe

Line H. Johansen Helsedirektoratet
Torunn Janbu Helsedirektoratet
Svein Høegh Henrichsen Helsedirektoratet
Kirsten Hjelle Helsedirektoratet
Arnfinn Sundfjord AFA
Maja Flønes Monsen Sykehusinnkjøp
Canan Bayar Statens legemiddelverk
Steinar Madsen Statens legemiddelverk
Linn Brandt Direktoratet for e-helse
Astrid Louise Wester FHI
Hilde M.Sporsem Norske sykehusfarmasøyters forening
Arnold Måsøval-Jensen Norsk sykepleierforbund
Silje Bakken Jørgensen Norsk forening for medisinsk mikrobiologi
Gry Klouman Bekken Norsk forening for infeksjonsmedisin
Lill Thorsen Kreftforeningen
Heine Århus FFO
Joar Tapper Brobakk Brukerutvalg HM RHF
Oddrun Strand Rangenes Brukerutvalg HV RHF
Elisabeth Sundkvist Brukerutvalg HN RHF
Heidi Skaara Brorson Brukerutvalg HSØ RHF

Bakgrunn for prosjektet

Retningslinjen er et viktig bidrag til reduksjon i bruk av unødvendig bredspektret og resistensdrivende antibiotika. Denne retningslinjen er av de mest brukte, med rundt 60 000 sidehenvisninger hver måned. Målgruppen er hovedsakelig LIS leger og sykehusleger med ulike spesialiteter, men også andre helseprofesjoner bruker retningslinjen. Den ble utgitt i 2013. Det har kommet mye ny kunnskap siden da, og det er nå behov for å gå nøye gjennom alle kapitlene.

Helsedirektoratet etablerte en ny plattform for sitt digitale innhold våren 2019. Vi ønsker at retningslinjer i enda større grad er standardiserte og strukturerte i sin oppbygging, og bruker ulike kodeverk. Den nye retningslinjen skal være forenklet og brukervennlig. Målet er at helsepersonell på sikt skal kunne hente opp innholdet i sine digitale arbeidsverktøy.

Det er også viktig at den reviderte retningslinjen er godt harmonert med retningslinjen for bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten. Prosjektet har også som mål å etablere en prosess for videre forvaltning av retningslinjen, som samarbeid mellom helsetjeneste og direktorat.

Se også: Informasjon om prosjektet på antibiotika.no/KAS

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 27.05.2020