Oppdatering av retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus – informasjon om prosjektet

Helsedirektoratet skal i samarbeid med helsetjenesten revidere retningslinjen. Prosjektet startet i 2019, og vil vare til høsten 2021. De første reviderte anbefalingene vil bli publisert våren 2020.

Kontakt

Send oss gjerne innspill på: antibiotikaisykehus@helsedir.no

Prosjektgruppe og redaksjon

Revisjonen gjøres av Helsedirektoratet i tett samarbeid med helsetjenesten. Helsedirektoratets metodikk for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer legges til grunn for arbeidet.  Hege Wang, Helsedirektoratet, er prosjektleder. Anne B Aga, Børge Myrlund Larsen, og Lene Linnerud er med i prosjektgruppa. Per Espen Akselsen er ansatt i prosjektet i 50 % stilling. Han er infeksjonsmedisiner og arbeider ellers ved nasjonal kompetansetjeneste for bruk av antibiotika i spesialisthelsetjenesten. Hans rolle i prosjektet er redaktør (faglig ansvarlig). Det er etablert en redaksjon med infeksjonsmedisinere, som er rekruttert via RHF'ene. Disse er: Bjørn Waagsbø (Helse Midt), Dag Seeger Halvorsen (Helse Nord), Stina Jordal (Helse Vest) og Torgun Wæhre (Helse Sør-øst).

Sammen med prosjektgruppen i Helsedirektoratet, vil redaksjonen stå for søk og kunnskaps-innhenting, og utarbeiding av utkast til anbefalinger.

Fagnettverk

Prosjektet ønsker å knytte til seg et fagnettverk med interesserte fagpersoner for kvalitetssikring av anbefalingene og forankring i fagmiljøene. Medlemmer i disse vil bli lagt ut på denne siden etter hvert. Oppgaven til fagnettverkene er først å vurdere dagens anbefalinger og deretter gi innspill på reviderte anbefalinger.

Plan for revisjonen

Prosjektet følger planen lagt i forprosjektet (se rapport nederst i artikkelen). De første kapitlene som blir revidert er disse:

Kapittel

Ansvarlig

Planlagt publisering

Generelle kapitler

Per Espen Akselsen

  1. mars 2020

Invasive soppinfeksjoner

Stina Jordal

  1. mars 2020

Nedre luftveier

Torgun Wæhre

  1. mars 2020

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi

Dag Seeger Halvorsen

 

Sepsis

Bjørn Waagsbø

 

Vi vil oppdatere denne tabellen utover i prosjektet.

Styringsgruppe

Johan Georg Torgersen - prosjekteier

Helsedirektoratet

Morten Græsli

Helsedirektoratet

Svein Lie

Helsedirektoratet

Janne Kutschera

HM RHF

Jon Birger Haug

HSØ RHF

June Utnes Høgli

HN RHF

Panchakulasingam Kandiah

HV RHF

Referansegruppe

Line H Johansen

Helsedirektoratet

Torunn Janbu

Helsedirektoratet

Svein Høgh Henrichsen

Helsedirektoratet

Kirsten Hjelle

Helsedirektoratet

Arnfinn Sundfjord

AFA

Maja Flønes Monsen

Sykehusinnkjøp

Canan Bayar

Statens legemiddelverk

Steinar Madsen

Statens legemiddelverk

Linn Brandt

Direktoratet for e-helse

Astrid Louise Wester

FHI

Hilde M.Sporsem

Norske sykehusfarmasøyters forening

Arnold Måsøval-Jensen

Norsk sykepleierforbund

Silje Bakken Jørgensen

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Gry Klouman Bekken

Norsk forening for infeksjonsmedisin

Lill Thorsen

Kreftforeningen

Heine Århus

FFO

Joar Tapper Brobakk

Brukerutvalg HM RHF

Oddrun Strand Rangenes

Brukerutvalg HV RHF

Elisabeth Sundkvist

Brukerutvalg HN RHF

Heidi Skaara Brorson

Brukerutvalg HSØ RHF

Bakgrunn for prosjektet

Retningslinjen er et viktig bidrag til reduksjon i bruk av unødvendig bredspektret og resistensdrivende antibiotika. Denne retningslinjen er av de mest brukte, med rundt 60 000 sidehenvisninger hver måned. Målgruppen er hovedsakelig LIS leger og sykehusleger med ulike spesialiteter, men også andre helseprofesjoner bruker retningslinjen. Den ble utgitt i 2013. Det har kommet mye ny kunnskap siden da, og det er nå behov for å gå nøye gjennom alle kapitlene.

Helsedirektoratet etablerte en ny plattform for sitt digitale innhold våren 2019. Vi ønsker at retningslinjer i enda større grad er standardiserte og strukturerte i sin oppbygging, og bruker ulike kodeverk. Den nye retningslinjen skal være forenklet og brukervennlig. Målet er at helsepersonell på sikt skal kunne hente opp innholdet i sine digitale arbeidsverktøy.

Det er også viktig at den reviderte retningslinjen er godt harmonert med retningslinjen for bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten. Prosjektet har også som mål å etablere en prosess for videre forvaltning av retningslinjen, som samarbeid mellom helsetjeneste og direktorat.

Først publisert: 02.05.2019 Sist endret: 02.05.2019