Antall personer på venteliste for langtidsplass på sykehjem

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører Helsedirektoratet tre ganger i året en kartlegging av antall personer i kommunene som står på venteliste til langtidsplass/plass i bolig særlig tilrettelagt for heldøgnstjenester. De kommunene som har tilgjengelig informasjon om antall personer som eventuelt står på venteliste til korttidsopphold blir bedt om å rapportere inn antall.

Se oversikt over ventelister i kommunene (XLS)

Lovverket åpner for at kommunene selv skal kunne gi forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsopphold. Dette åpner for kommunale forskjeller. Kommunene opererer med forskjellige kriterier. Det vil derfor kunne være ulik terskel mellom kommuner for når søkere settes på venteliste. En kommune med få søkere på venteliste kan derfor ha en streng praksis for tildeling av langtidsopphold. En kommune med romsligere kriterier kan vice versa ha mange på venteliste selv om behovet for tjenester er det samme i de to kommunene. 

Kommunene har også ulik profil på tjenestetilbudet. Det vil derfor kunne være gode grunner og fullt ut forsvarlig å tilby tjenester i eget hjem i kommuner med gode hjemmetjenester i påvente av ledig langtidsplass. Mange kommuner arbeider godt faglig for å sikre at personer skal kunne bo hjemme i eget hjem så lenge som mulig. Hvilket tilbud personer som venter hjemme mottar fremgår ikke av statistikken. Videre sier heller ikke statistikken noe om hvor lenge personene har ventet.
 

Først publisert: 26.06.2019 Sist faglig oppdatert: 31.01.2020