Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Antall personer på venteliste for langtidsplass på sykehjem

Helsedirektoratet gjennomfører tre ganger i året en kartlegging av antall personer i kommunene som står på venteliste til langtidsplass/plass i bolig særlig tilrettelagt for heldøgnstjenester. Kommunene som har tilgjengelig informasjon om antall personer som står på venteliste til korttidsopphold blir bedt om å rapportere inn antall.

Se oversikt over ventelister i kommunene (XLS)

Lovverket åpner for at kommunene selv skal kunne gi forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsopphold. Dette åpner for kommunale forskjeller. Kommunene opererer med forskjellige kriterier. Det vil derfor kunne være ulik terskel mellom kommuner for når søkere settes på venteliste. En kommune med få søkere på venteliste kan derfor ha en streng praksis for tildeling av langtidsopphold. En kommune med romsligere kriterier kan vice versa ha mange på venteliste selv om behovet for tjenester er det samme i de to kommunene. 

Kommunene har også ulik profil på tjenestetilbudet. Det vil derfor kunne være gode grunner og fullt ut forsvarlig å tilby tjenester i eget hjem i kommuner med gode hjemmetjenester i påvente av ledig langtidsplass. Mange kommuner arbeider godt faglig for å sikre at personer skal kunne bo hjemme i eget hjem så lenge som mulig. Hvilket tilbud personer som venter hjemme mottar fremgår ikke av statistikken. Videre sier heller ikke statistikken noe om hvor lenge personene har ventet.

Sammenliknbarhet over tid

Antallet kommuner, og hvilke kommuner, som har rapportert er ikke sammenfallende over tid. Ved hver innrapportering er det noen kommuner som ikke rapporterer inn tall. Det medfører at tallene ikke er direkte sammenliknbare mellom de ulike innrapporteringene.

Endringene i kommunestrukturen i fra 1.1.2020, da antallet kommuner gikk ned fra 422 til 356, gjør at det ikke er mulig å følge utviklingen i antall som står på venteliste i alle kommuner. Utviklingen kan i utgangspunktet bare følges i de kommunene som ikke har vært berørt av kommunesammenslåing.

Kommunene ble ved kartellingene i august og i desember 2021 og i kartleggingene i 2021 spurt om covid-19 hadde hatt noen innvirkning på ventelistetallene. Svarene som ble gitt i 2020 ble oppsummert i Helsedirektoratets månedsrapporter knyttet til aktivitetsutvikling for august og for desember 2020. Tilsvarende rapporter er ikke laget for 2021.

Først publisert: 26.06.2019 Sist faglig oppdatert: 14.09.2022