Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Totalt antall pasienter innlagt på sykehus og intensivavdelinger

Fra 23. mars 2022 opphørte sykehusenes daglige rapportering til Helsedirektoratet om antall pasienter med covid-19 og pasienter på intensivavdeling. Visningen blir derfor oppdatert kun med totalt antall innlagte pasienter.

Etter endring av pasientadministrativt system ved St Olavs hospital HF 13.11.22 har det vært underrapportering av aktivitet til Norsk pasientregister. Dette fører til at tallene for St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge RHF og hele landet blir lavere enn faktisk inneliggende pasienter i denne perioden.

Se også: 

Datakilder og måltall

Datakilde Måltall

Datakilde 1:

Daglig automatisk rapportering fra helseforetakene til Norsk pasientregister. Data kvalitetssikres ikke på samme måte som registerdata og anses derfor som rådata. Helseforetakene kan sende inn korrigeringer i fire påfølgende dager. Dersom en enhet ikke har rapportert brukes opplysninger fra sist tilgjengelige dato. Opplysningene er midlertidige og kan bli endret.
 • Totalt antall pasienter innlagt på sykehus

Datakilde 2:

Daglig manuell innrapportering fra sykehusene til Helsedirektoratet. Opplysningene er endelige og blir ikke endret.

Samme datakilde som antall innlagte pasienter med covid-19

 • Totalt antall pasienter innlagt på intensivavdelinger
 • Antall pasienter med covid-19 innlagt på sykehus
 • Antall pasienter med covid-19 innlagt på intensivavdelinger

Frekvens på oppdatering

Helsedirektoratet offentliggjør opplysningene daglig, innen klokken 13.00 dagen etter at de er rapportert inn. 

Mer om tallene 

 • Antall innlagte pasienter telles klokken 08:00 og det kan derfor være variasjoner gjennom døgnet som ikke kommer frem i visningen.
 • I visningen er "private Helse Vest" Haraldsplass diakonale sykehus og "private Helse Sør-Øst Oslo" Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg diakonale sykehus.
 • I totalt antall innlagte pasienter inngår alle pasienter innlagt på døgnopphold, alle somatiske fagfelt og alle aldersgrupper
 • Antall covid-19 pasienter inkluderer alle pasienter med laboratoriebekreftet covid-19 så lenge de vurderes som smittefarlige for andre.
 • Metoden for å innhente opplysninger om totalt antall pasienter innlagt på sykehus kan medføre avvik fra informasjon som sykehusene har i egne systemer.
 • De regionale helseforetakene definerer selv hva som er intensivpasienter, det kan bidra til noe variasjon mellom helseforetakene.
 • Antall innlagte pasienter gir ikke kvalitativ informasjon om pasientenes sykelighet, pleietyngde eller skrøpelighet.

API

Helsedirektoratet tilbyr API på datasettet som ligger til grunn for visningene

Rapporter og modeller fra Folkehelseinstituttet:

Først publisert: 17.01.2022 Siste faglige endring: 25.03.2022