Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sykefravær i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Indikatoren viser legemeldt og egenmeldt sykefravær blant ansatte i pleie- og omsorgstjenesten. Indikatoren er utgått og er ikke oppdatert etter 2019.

Resultater       

Denne indikatoren er utgått og vil ikke oppdateres med resultater etter 2019. Årsaken er endringer i uttrekk hos dataleverandør. KS var opprinnelig datakilde for indikatoren, men KS har avslutte egen innsamling og gått over til å innhente data fra SSB. Datagrunnlaget for indikatoren har derfor bortfalt. Data om sykefraværet i kommunesektoren finnes på KS sine hjemmesider: Fraværsstatistikk - KS.

Indikatoren viser sykefravær blant ansatte i pleie- og omsorgstjenesten som jobber direkte med brukerne. Resultatene viser både andel fravær totalt, og andel fordelt på legemeldt fravær, egenmeldt fravær, fravær for ansatte på institusjon og ansatte i hjemmetjenesten.

Samlet sykefravær i pleie- og omsorgstjenesten var på 11,4 prosent i 2019. Andelen sykefravær totalt endres lite fra år til år og har ligget på rundt 11 prosent siden 2007.

Fordelingen mellom legemeldt og egenmeldt fravær holder seg også stabilt. Andel legemeldt fravær var på 10,0 prosent i 2019. Fraværet har ligget på rundt 10 prosent i perioden 2007 til 2019.  Andel egenmeldt fravær var på 1,4 prosent i 2019. Andelen er uendret de siste årene.

Det er ikke store forskjeller i sykefraværet mellom ansatte som jobber i institusjon og ansatte i hjemmetjenesten. I 2019 var andel sykefravær for ansatte på institusjon på 11,2 prosent, mens andelen for hjemmetjenesten var på 11,5 prosent. For begge gruppene har fraværsandelen ligget på rundt 11 prosent siden 2007.

Forbehold ved tolkning

Kjønnssammensetningen i sektoren påvirker det egenmeldte sykefraværet, og kvinner har høyere egenmeldt sykefravær enn menn.

Helseplager og sykefravær øker med økende alder. Nedbemanning, vakanser og høy turnover, samt omfang av kvelds- og nattarbeid kan også øke sannsynligheten for sykefravær.

Om indikatoren

Sykefravær blant ansatte kan medføre redusert tid til hver tjenestemottaker, redusert kvalitet på tjenesten, forsinkelser og/eller avlyste hjemmebesøk. Med vikarer er det fare for at viktig erfaring går tapt eller må opparbeides på nytt over tid. Nye ansatte påvirker også forutsigbarheten og kontinuiteten for tjenestemottakerne.

Det er kun kommunalt ansatte som jobber direkte med brukere av ulike tjenester som inngår i beregningen av denne indikatoren.

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 13.06.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no