Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ventetider som blir oppdatert på Velg behandlingssted

Indikatoren beregner andel oppdaterte ventetider i informasjonstjenesten Velg behandlingsted på helsenorge.no.

Indikatoren er avviklet. Siste publiserte tall er for 2021. Se Helsenorge.no for informasjon om oppdaterte ventetider på Velg behandlingssted.

Resultater

I 2021 ble 84,3 prosent av ventetidene på Velg behandlingssted oppdatert. Mellom de ulike regionene varierer andelen oppdaterte ventetider, uavhengig av fagområde, fra 67,4 prosent i Helse Vest RHF til 92,7 prosent hos Helse Sør-Øst private. 

Det vises ikke resultater for 1. og 2. tertial 2020 for denne indikatoren. Årsaken er midlertidige endringer i helselovgivningen i perioden 27.03.2020 – 27.05.2020 i Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av covid-19. Endringene innebar både at retten til å velge behandlingssted ble delvis suspendert i perioden, og at plikten til å rapportere månedlige ventetider bortfalt. Som følge av dette er ikke dataene for 1. og 2. tertial 2020 komplette.

Forbehold ved tolkning

Kvalitetsindikatoren publiseres på regionnivå. Offentlige behandlingssteder i helseforetakene inkluderes i tallet for hvert RHF. Private behandlingssteder med avtale med RHF eller godkjenning fra Helfo er inkludert i tallet for private i den regionen de hører hjemme geografisk.

Helse Nord RHF har ikke oppdatert ventetidene for habiliteringstjenester til barn og unge i flere perioder, og fremgår derfor med verdien 0 prosent i grafen.

Bakgrunn og lovhjemmel 

En vesentlig forutsetning for reell valgmulighet er at pasienten har tilgang på nødvendig informasjon. Informasjonen må være oppdatert, lett tilgjengelig og ha en slik form at det ikke kreves spesielle forutsetninger for å kunne nyttiggjøre seg den.

Pasient- og brukerrettighetslovens § 3-2 gir pasienter og brukere rett til den informasjon som er nødvendig for å få tilstrekkelig innsikt i tjenestetilbudet og for å kunne ivareta sine rettigheter (2).

Helseinstitusjoner har etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-11 plikt til å gi videre den informasjon som er nødvendig for at allmennheten skal kunne ivareta sine rettigheter (3), jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b, § 2-2, § 2-3, § 2-4 og § 2-5, samt § 3-2 siste ledd.

Om indikatoren

Tjenesten Velg behandlingssted skal gi pasienter grunnlag for å velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten og består av en nettløsning (helsenorge.no/velg-behandlingssted) og en pasientrådgivertjeneste tilgjengelig på telefon 23 32 70 00.

Målet er at data på Velg behandlingssted skal være korrekte til enhver tid og at andelen forventede ventetider holdes 100 prosent oppdatert. Det er helsetjenestens ansvar å sørge for at de forventede ventetidene på nettsiden oppdateres månedlig.

Fritt behandlingsvalg ble innført 01.11.2015 og erstattet retten til fritt sykehusvalg i pasient- og brukerrettighetslovens § 2-4 (1). Samtidig ble informasjonstjenesten Velg behandlingssted lansert. I 2017 ble habilitering og rehabilitering inkludert i Velg behandlingssted etter en lovendring.

Behandlingsstedene skal innrapportere forventede ventetider til Velg behandlingssted månedlig eller oftere ved endringer. En ventetid regnes som oppdatert (gyldig) i 5 uker fra rapporteringstidspunktet. Andel oppdaterte (gyldige) ventetider beregnes ut fra automatiserte uttrekk fra Helsetjenestekatalogen som er administrasjonsløsningen til Velg behandlingssted. Andelen per tertial beregnes ved å dele antall dager alle ventetidene til de ulike tjenestene i Velg behandlingssted er gyldige på totalt antall dager i perioden det skal eksistere gyldige ventetider.

Indikatoren har blitt revidert og nye måltall er lagt til fra om med 2018. Data fra før 2018 publiseres ikke.

Det foreligger følgende måltall:

  • Andel oppdaterte ventetider samlet (uavhengig av fagområde)
  • Andel oppdaterte ventetider somatisk helsetjeneste
  • Andel oppdaterte ventetider innen psykisk helsevern, voksne
  • Andel oppdaterte ventetider innen psykisk helse, barn og unge
  • Andel oppdaterte ventetider innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og rusmiddelbruk
  • Andel oppdaterte ventetider innen habilitering, barn og unge
  • Andel oppdaterte ventetider innen habilitering, voksne
  • Andel oppdaterte ventetider innen rehabilitering

Først publisert: 09.05.2019 Siste faglige endring: 15.09.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no