Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sykehusopphold - ventetid

Indikatoren viser både gjennomsnittlig og median ventetid fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet i somatisk helsetjeneste.

Resultater

Gjennomsnittlig ventetid nasjonalt var 68,2 dager i 2022. Ventetiden var 5,6 dager lengre enn i 2021. Median ventetid økte fra 46 dager i 2021 til 51 dager i 2022. 

Det var noe forskjell mellom regionene i gjennomsnittlig ventetid. I 2022 hadde Helse Midt-Norge RHF kortest gjennomsnittlig ventetid med 63,4 dager, mens Helse Nord RHF hadde lengst med 69,6 dager.

Det var et mål i 2022 at gjennomsnittlig ventetid skulle reduseres i alle regioner sammenliknet med 2021. Ingen av regionene nådde målet om reduksjon i 2022. Gjennomsnittlig ventetid skal på sikt være under 50 dager.  

Månedstall publiseres av Norsk pasientregister (NPR), og er tilgjengelig her.

Forbehold ved tolkning

Innføring av nytt pasientjournalsystem ved St. Olavs hospital 12. november 2022 har ført til mangler og feil i datagrunnlaget til Norsk pasientregister. På ventelisteområdet er antall ventende og særlig ventetider for disse altfor høye.

Tallene for 2020 og 2021 bør ses i sammenheng med endret aktivitet på sykehusene grunnet covid-19.

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og eventuelt fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Også ulik opplæring i kodepraksis kan gi varierende datakvalitet.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter​» fra Norsk pasientregister.

Det er et brudd i statistikk for Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF mellom 2020 og 2021 fordi ​Kongsvinger sykehus er aggregert feilaktig med Sykehuset Innlandet for 2020 og 2019. Statistikken er korrigert for 2021.

Lovisenberg Diakonale sykehus har i tillegg til lokalsykehusfunksjoner, elektiv kirurgisk virksomhet. Den kirurgiske virksomheten har kun planlagte operasjoner, som utgjør en stor del av sykehusets aktivitet, og et stort volum pasienter henvist på fritt sykehusvalg. Ventetid for lokalsykehuspasienter er kortere enn for elektiv kirurgi.

Om indikatoren

Ventetiden er den tiden du står på venteliste fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet. Ventetiden viser tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten for pasienter som har fått henvisningen vurdert.

Går det for lang tid fra man er henvist til helsehjelpen starter, kan det føre til at helsetilstanden og prognosen forverres. Derfor er det er et mål å redusere ventetid og ha god oversikt over ventetider.

I oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene for årene 2018 til 2022 var det et mål om at gjennomsnittlig ventetid skulle reduseres i alle regioner sammenlignet med året før. Målet om reduksjon i 2020 bortfalt imidlertid i justert oppdragsdokument, som følge av covid-19. I 2017 var målsetningen at ventetiden skulle være under 60 dager, mens målsetningen var 65 dager i 2016. På sikt skal den gjennomsnittlige ventetiden være under 50 dager. 

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 04.05.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no