Sykehusopphold - ventetid

Indikatoren viser både gjennomsnittlig og median ventetid fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet i somatisk helsetjeneste.

Resultater

I 3. tertial 2019 var gjennomsnittlig ventetid nasjonalt på 63,3 dager, mens median ventetid var på 48 dager.

Det er et mål for 2019 om at gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenlignet med året før. Resultatene for året samlet viser en gjennomsnittlig ventetid på 61,3 dager i 2019. Det er en økning på rundt 1 dag fra 2018, og 3 dager mer enn i 2017.

Det er som tidligere en del forskjell mellom regionene i gjennomsnittlig ventetid. Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF har en gjennomsnittlig ventetid på under 60 dager i 2019, mens Helse Vest RHF har en ventetid på 65,6 dager. Ingen av regionene har nådd målsetningen om å redusere gjennomsnittlig ventetid i 2019.

Det er også et mål at median ventetid skal reduseres sammenlignet med året før. Fra 2018 til 2019 har median ventetid nasjonalt økt fra 47 til 48 dager. Også her er det regionale forskjeller. Helse Sør-Øst RHF har en median ventetid på 46 dager i 2019, mens Helse Vest RHF har en median ventetid på 54 dager. Heller ikke målsetningen om å redusere median ventetid er nådd i noen av regionene i 2019.

Forbehold ved tolkning

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og eventuelt fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Også ulik opplæring i kodepraksis kan gi varierende datakvalitet.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter​» fra Norsk pasientregister.

Om indikatoren

Ventetiden er den tiden du står på venteliste fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet. Ventetiden viser tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten for pasienter som har fått henvisningen vurdert.

Går det for lang tid fra man er henvist til helsehjelpen starter, kan det føre til at helsetilstanden og prognosen forverres. Derfor er det er et mål å redusere ventetid og ha god oversikt over ventetider.

I oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene for både 2018 og 2019 var det et mål om at gjennomsnittlig ventetid skulle reduseres i alle regioner sammenlignes med året før. I 2017 var målsetningen at ventetiden skulle være under 60 dager, mens målsetningen var 65 dager i 2016. Innen 2021 skal den gjennomsnittlige ventetiden være under 50 dager. 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 07.05.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no