Sykehusopphold - ventetid

Indikatoren viser både gjennomsnittlig og median ventetid fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet i somatisk helsetjeneste.

Resultater

I 1. tertial 2020 var gjennomsnittlig ventetid nasjonalt på 60,5 dager, mens median ventetid var på 48 dager. I samme periode i fjor var gjennomsnittlig ventetid 59,7 dager, og median ventetid på 46 dager. Samtidig som det har vært en liten økning i ventetid, har antall pasienter som har startet helsehjelp gått ned. I 1. tertial 2020 startet 279 382 pasienter helsehjelp, oppimot 335 547 pasienter i samme periode i 2019. Det er en nedgang på 16,7 prosent. Utviklingen bør ses i sammenheng med at planlagt aktivitet ble redusert på sykehusene som følge av covid-19.

Det er som tidligere noe forskjell mellom regionene i gjennomsnittlig ventetid. I 1. tertial 2020 har Helse Sør-Øst RHF kortest gjennomsnittlig ventetid med 59,1 dager, mens Helse Vest RHF har lengst med 63,7 dager.

Det er et mål at gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager i alle regioner innen utgangen av 2021. Opprinnelig mål for 2020 om at ventetiden skal reduseres sammenlignet med året før bortfaller som følge av covid-19.

Forbehold ved tolkning

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og eventuelt fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Også ulik opplæring i kodepraksis kan gi varierende datakvalitet.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter​» fra Norsk pasientregister.

Om indikatoren

Ventetiden er den tiden du står på venteliste fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet. Ventetiden viser tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten for pasienter som har fått henvisningen vurdert.

Går det for lang tid fra man er henvist til helsehjelpen starter, kan det føre til at helsetilstanden og prognosen forverres. Derfor er det er et mål å redusere ventetid og ha god oversikt over ventetider.

I oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene for både 2018, 2019 og 2020 var det et mål om at gjennomsnittlig ventetid skulle reduseres i alle regioner sammenlignet med året før. Målet om reduksjon i 2020 bortfalt imidlertid i justert oppdragsdokument, som følge av covid-19. I 2017 var målsetningen at ventetiden skulle være under 60 dager, mens målsetningen var 65 dager i 2016. Innen 2021 skal den gjennomsnittlige ventetiden være under 50 dager. 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 17.09.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no