Sykehusopphold - ventetid

Indikatoren viser gjennomsnittlig ventetid fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet i somatisk helsetjeneste.

Resultater

På landsbasis var den gjennomsnittlige ventetiden i 2018 på 60 dager. Det er to dager høyere enn i 2017. 

Helse Midt-Norge og Helse Nord hadde en ventetid på under 60 dager i 2018, med henholdsvis 58 og 59 dager. Ingen av regionene har greid å redusere ventetiden fra 2017 til 2018, jf. målsetningen.

Forbehold ved tolkning

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og evt. fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Også ulik opplæring i kodepraksis kan gi varierende datakvalitet.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter​» fra Norsk pasientregister.

Om indikatoren

Ventetiden er den tiden du står på venteliste fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet. Ventetiden viser tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten for pasienter som har fått henvisningen vurdert.

Går det for lang tid fra man er henvist til helsehjelpen starter, kan det føre til at helsetilstanden og prognosen forverres. Derfor er det er et mål å redusere ventetid og ha god oversikt over ventetider.

I oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene for 2017 var målsetningen at ventetiden skulle være under 60 dager. I 2016 var målsetningen 65 dager. I 2018 er målsetningen at ventetiden skal reduseres i alle regioner sammenliknet med i 2017, samt at den innen 2021 skal være under 50 dager.  

Først publisert: 29.11..11.2018 Sist faglig oppdatert: 28.11..11.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no