Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sykehusopphold - ventetid

Indikatoren viser både gjennomsnittlig og median ventetid fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet i somatisk helsetjeneste.

Resultater

Gjennomsnittlig ventetid nasjonalt var 62,6 dager i 2021. Ventetiden var 2,8 dager kortere enn 2020, og 1,3 dager lengre enn i 2019.  

Median ventetid ble redusert fra 47 dager i 2020 til 46 dager i 2021. Median ventetid ble også redusert sammenlignet med 2019, da den var på 48 dager.

Antall pasienter som startet helsehjelp økte fra 2020 til 2021. Antallet i 2021 var også høyere enn i 2019. 

Det var som tidligere noe forskjell mellom regionene i gjennomsnittlig ventetid. I 2021 hadde Helse Midt-Norge RHF kortest gjennomsnittlig ventetid med 57,5 dager, mens Helse Nord RHF hadde lengst med 68,8 dager.

Det er et mål at gjennomsnittlig ventetid skulle reduseres i alle regioner sammenliknet med 2020. Alle regionene nådde målet om reduksjon i 2021. Gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager i 2022.  

Månedstall publiseres av Norsk pasientregister (NPR), og er tilgjengelig her.

 

Forbehold ved tolkning

Tallene for 2020 og 2021 bør ses i sammenheng med endret aktivitet på sykehusene grunnet covid-19.

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og eventuelt fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Også ulik opplæring i kodepraksis kan gi varierende datakvalitet.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter​» fra Norsk pasientregister.

Det er et brudd i statistikk for Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF mellom 2020 og 2021 fordi ​Kongsvinger sykehus er aggregert feilaktig med Sykehuset Innlandet for 2020 og 2019. Statistikken er korrigert for 2021.

Om indikatoren

Ventetiden er den tiden du står på venteliste fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet. Ventetiden viser tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten for pasienter som har fått henvisningen vurdert.

Går det for lang tid fra man er henvist til helsehjelpen starter, kan det føre til at helsetilstanden og prognosen forverres. Derfor er det er et mål å redusere ventetid og ha god oversikt over ventetider.

I oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene for årene 2018 til 2021 var det et mål om at gjennomsnittlig ventetid skulle reduseres i alle regioner sammenlignet med året før. Målet om reduksjon i 2020 bortfalt imidlertid i justert oppdragsdokument, som følge av covid-19. I 2017 var målsetningen at ventetiden skulle være under 60 dager, mens målsetningen var 65 dager i 2016. Innen 2022 skal den gjennomsnittlige ventetiden være under 50 dager. 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 05.05.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no