Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sykehusopphold - ventetid

Indikatoren viser både gjennomsnittlig og median ventetid fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet i somatisk helsetjeneste.

Resultater

Gjennomsnittlig ventetid nasjonalt var 65,4 dager i 2020. Det er en økning på 4,1 dager fra 2019. Samtidig som den gjennomsnittlige ventetiden har økt, har det vært en reduksjon i median ventetid. Median ventetid var på 47 dager i 2020, opp mot 48 dager i 2019. Den ulike utviklingen i gjennomsnittlig- og median ventetid er trolig et uttrykk for sykehusenes prioriteringer under covid-19 pandemien. Mange av behandlingene som kan utsettes blir utsatt, mens de pasientene som ikke kan utsette behandling ikke nødvendigvis må vente lengre.

Antall pasienter som har startet helsehjelp har gått ned. I 2020 startet 889 224 pasienter helsehjelp, sammenliknet med 948 028 pasienter i samme periode i 2019. Denne utviklingen bør ses i sammenheng med at planlagt aktivitet på sykehusene har blitt redusert som følge av covid-19.

Det er som tidligere noe forskjell mellom regionene i gjennomsnittlig ventetid. I 2020 har Helse Sør-Øst RHF kortest gjennomsnittlig ventetid med 64,1 dager, mens Helse Nord RHF har lengst med 70,2 dager.

Det er et mål at gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager i alle regioner innen utgangen av 2021. Opprinnelig mål for 2020 om at ventetiden skal reduseres sammenlignet med året før bortfaller som følge av covid-19.

Forbehold ved tolkning

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og eventuelt fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Også ulik opplæring i kodepraksis kan gi varierende datakvalitet.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter​» fra Norsk pasientregister.

Om indikatoren

Ventetiden er den tiden du står på venteliste fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet. Ventetiden viser tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten for pasienter som har fått henvisningen vurdert.

Går det for lang tid fra man er henvist til helsehjelpen starter, kan det føre til at helsetilstanden og prognosen forverres. Derfor er det er et mål å redusere ventetid og ha god oversikt over ventetider.

I oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene for både 2018, 2019 og 2020 var det et mål om at gjennomsnittlig ventetid skulle reduseres i alle regioner sammenlignet med året før. Målet om reduksjon i 2020 bortfalt imidlertid i justert oppdragsdokument, som følge av covid-19. I 2017 var målsetningen at ventetiden skulle være under 60 dager, mens målsetningen var 65 dager i 2016. Innen 2021 skal den gjennomsnittlige ventetiden være under 50 dager. 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 06.05.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no