Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sykehusopphold - fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp

Indikatoren viser andel pasienter med rett til nødvendig helsehjelp der helsehjelpen har startet etter fastsatt frist.

Resultat

I 2. tertial 2021 var andel fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp 4,9 prosent. Nasjonalt har det vært en økning i andel fristbrudd sammenlignet med samme periode fra 2016 til 2019. Resultater for 2020 er ikke sammenlignbare grunnet covid-19 (se "forbehold ved tolkning"). 

Mellom regionene ligger Helse Nord RHF og Helse Vest RHF over landsgjennomsnittet med andel fristbrudd på henholdsvis 12,0 og 6,8 prosent. Helse Sør-Øst og Helse Midt Norge RHF ligger under landsgjennomsnittet med henholdsvis 3,2 og 2,2 prosent. 

Forbehold ved tolkning

Resultatene for 2020 viser ikke en reell andel fristbrudd i periodene. Årsaken til dette er at dataene som ligger til grunn, ikke tar høyde for at plikt til å fastsette frist og til å varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt i deler av 1. og 3. tertial og hele 2. tertial 2020.

Plikt til å fastsette frist og til å varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt 27. mars i Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19 fram til 27. mai og ble videreført fram til 1. oktober i Midlertidig forskrift om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og eventuelle fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Også ulik opplæring i kodepraksis kan gi varierende datakvalitet.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter​» fra Norsk pasientregister.​

Om indikatoren

​Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal få en frist for når helsehjelpen senest skal starte. Denne fristen for start av nødvendig helsehjelp er en pasientrettighet, og skal sikre god prioritering slik at pasienter med de mest alvorlige sykdommene behandles først. Fristbrudd oppstår altså når helsehjelpen er startet etter den fastsatte fristen.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 02.12.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no