Sykehusopphold - fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp

Indikatoren viser andel pasienter med rett til nødvendig helsehjelp der helsehjelpen har startet etter fastsatt frist.

Resultat

Resultatene viser andel pasienter med rett til nødvendig helsehjelp der helsehjelpen har startet etter fastsatt frist. I oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene er målet for 2019 er at regionene skal overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2018 (passert planlagt tid). Regionene skal innen 2021 overholde minst 95 pst. av avtalene. RHF og HF som har andel fristbrudd på fem prosent eller lavere har dermed overholdt Helse- og omsorgsdepartementets krav.

Forbehold ved tolkning

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og evt. fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Også ulik opplæring i kodepraksis kan gi varierende datakvalitet.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter​» fra Norsk pasientregister.​

Om indikatoren

​Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal få en frist for når helsehjelpen senest skal starte. Denne fristen for start av nødvendig helsehjelp er en pasientrettighet, og skal sikre god prioritering slik at pasienter med de mest alvorlige sykdommene behandles først. Fristbrudd oppstår altså når helsehjelpen er startet etter den fastsatte fristen.

I oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene, er det satt som en målsetning at det ikke skal være noen fristbrudd.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 29.11.2018

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no