Sykehusopphold - fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp

Indikatoren viser andel pasienter med rett til nødvendig helsehjelp der helsehjelpen har startet etter fastsatt frist.

Resultat

Andelen fristbrudd for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp var på 2,5 prosent i 3. tertial 2019. Dette er en liten forbedring fra 2.tertial 2019, da andelen var på 2,9 prosent. Helse Vest RHF har som tidligere en noe høyere andel fristbrudd enn andre regionene.

Når vi ser på året samlet, ligger andel fristbrudd nasjonalt på 2,4 prosent i 2019. Det er en økning fra 2,1 prosent i 2018.

Forbehold ved tolkning

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og eventuelle fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Også ulik opplæring i kodepraksis kan gi varierende datakvalitet.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter​» fra Norsk pasientregister.​

Om indikatoren

​Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal få en frist for når helsehjelpen senest skal starte. Denne fristen for start av nødvendig helsehjelp er en pasientrettighet, og skal sikre god prioritering slik at pasienter med de mest alvorlige sykdommene behandles først. Fristbrudd oppstår altså når helsehjelpen er startet etter den fastsatte fristen.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 07.05.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no