Rusbehandling - gjennomsnittlig ventetid for pasienter

Indikatoren viser gjennomsnittlig ventetid fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Resultater

Fra 2011 til 2019 gikk ventetiden på tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) på landsbasis ned fra 71,8 dager til 32,7 dager. I første og andre tertial 2020 har den ligget på 33,0 dager. Helse Vest hadde kortest ventetid med 29,0 dager både i første og andre tertial, mens Helse Nord lå høyest med 44,0 dager.

Median ventetid har også gått ned hvert år, fra 48 til 27 dager i løpet av perioden 2011 til 2016. Siden da har den ligget mellom 26 og 29 dager. Median ventetid var 25 dager på landsbasis andre tertial 2020.

Helse Vest og Helse Midt-Norge har på årsbasis hatt kortest ventetid den siste 5-årsperioden.

Forbehold ved tolkning av resultatene

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Også ulik opplæring i kodepraksis kan gi varierende datakvalitet.

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultatet for hele 2018.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter» fra Norsk pasientregister.

Om indikatoren​​​​​

I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene er målsettingen for gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling endret fra 50 dager innen 2021, til under 35 dager i 2019. Median ventetiden skal reduseres sammenlignet med foregående år.

Ventetiden er den tiden du står på venteliste fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet.

Ventetiden viser tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten for pasienter som har fått henvisningen vurdert. ​

Går det for lang tid fra man er henvist til helsehjelpen starter, kan det føre til at helsetilstanden og prognosen forverres. Derfor er det er et mål å redusere ventetid og ha god oversikt over ventetider.

Først publisert: 10.04.2019 Sist faglig oppdatert: 03.12.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no