Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rusbehandling - gjennomsnittlig ventetid for pasienter

Indikatoren viser gjennomsnittlig ventetid fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Resultater

Fra 2011 til 2020 gikk gjennomsnittlig ventetid på tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) på landsbasis ned fra 71,8 dager til 31,7 dager. I 2. tertial 2021 var ventetiden 30,9 dager. Helse Vest og Helse Midt-Norge hadde kortest ventetid med 27,2 dager i 2. tertial, mens Helse Nord lå høyest med 41,9 dager. 

Median ventetid var 26 dager 2. tertial 2021. Forskjellene mellom regionene var litt mindre for median ventetid enn for gjennomsnittlig, og varierte fra 21 dager i Helse Midt-Norge til 32 dager i Helse Nord.

Helse Vest har på årsbasis hatt kortest ventetid den siste 5-årsperioden. Helse Nord har i den samme perioden hatt den høyeste ventetiden. 

Forbehold ved tolkning av resultatene

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Også ulik opplæring i kodepraksis kan gi varierende datakvalitet.

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultatet for hele 2018.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter» fra Norsk pasientregister.

Det kan være enkelte behandlingssteder som mangler. Dette kan skje f.eks. dersom rapporterende enhet har endret organisasjonsnummer, rapportert fra hovedenhet eller er en ny enhet. Vi jobber med å inkludere alle rapporterende enheter.

Om indikatoren​​​​​

I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene er målsettingen for gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling fastsatt. Målsettingen er at ventetiden skal være lavere enn 30 dager innen 2021. 

Ventetiden er den tiden du står på venteliste fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet. Ventetiden viser tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten for pasienter som har fått henvisningen vurdert. ​

Går det for lang tid fra man er henvist til helsehjelpen starter, kan det føre til at helsetilstanden og prognosen forverres. Derfor er det er et mål å redusere ventetid og ha god oversikt over ventetider.

Først publisert: 10.04.2019 Sist faglig oppdatert: 02.12.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no