Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rusbehandling - gjennomsnittlig ventetid for pasienter

Indikatoren viser gjennomsnittlig ventetid fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Resultater

Gjennomsnittlig ventetid på landsbasis var 31,9 dager i 2022. Dette er en nedgang fra 2021, da antall dager ventetid var 32,6 dager i gjennomsnitt.

Det var forskjell mellom helseregionene i gjennomsnittlig ventetid. Helse Midt-Norge RHF hadde kortest gjennomsnittlig ventetid med 26,2 dager, og Helse Nord RHF hadde lengst ventetid med 39,4 dager.

Det er et mål at gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn 30 dager for TSB. Helse Nord RHF og Helse Sør-Øst RHF når målsettingen i 2022.

Forbehold ved tolkning av resultatene

Innføring av nytt pasientjournalsystem ved St. Olavs hospital 12. november 2022 har ført til mangler og feil i datagrunnlaget til Norsk pasientregister. På ventelisteområdet er antall ventende og særlig ventetider for disse altfor høye. 

F.o.m. 2022 publiseres kun årsdata. Data med hyppigere frekvens (måned, tertial) finnes på Helsedirektoratets dashboard (NPR):

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk-fra-npr/ventetider-og-pasientrettigheter

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk-fra-npr/ventetider-og-pasientrettigheter-tertial

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Også ulik opplæring i kodepraksis kan gi varierende datakvalitet.

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultatet for hele 2018.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter» fra Norsk pasientregister.

Flere behandlingssteder er inkludert i statistikken f.o.m. 2022. Dersom det mangler tall for noen enheter så kan det skyldes at data ikke vises av personvernhensyn fordi pasientgrunnlaget er lavt. Hvis totalt antall pasienter (nevneren) er under 5 vil enheten ikke vises i statistikken.

Om indikatoren​​​​​

Tallene for 2020 og 2021 bør ses i sammenheng med endret aktivitet i spesialisthelsetjenesten grunnet covid-19.

I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene er målsettingen for gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling fastsatt. Målsettingen er at ventetiden skal være lavere enn 30 dager innen 2021. 

Ventetiden er den tiden du står på venteliste fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet. Ventetiden viser tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten for pasienter som har fått henvisningen vurdert. ​

Går det for lang tid fra man er henvist til helsehjelpen starter, kan det føre til at helsetilstanden og prognosen forverres. Derfor er det er et mål å redusere ventetid og ha god oversikt over ventetider.

Først publisert: 10.04.2019 Siste faglige endring: 04.05.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no