Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rusbehandling - gjennomsnittlig ventetid for pasienter

Indikatoren viser gjennomsnittlig ventetid fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

På grunn av innføring av nytt journalverktøy og utfordringer med styringsdata, er tall for St. Olavs hospital beheftet med usikkerhet. Tallene for 2022 og 2023 for Helse Midt-Norge RHF og landet kan være påvirket av dette.

Resultater

Gjennomsnittlig ventetid på landsbasis var 33,0 dager i 2023. Dette er en liten økning fra 2022, da antall dager ventetid var 31,9 dager i gjennomsnitt.

Det var forskjell mellom helseregionene i gjennomsnittlig ventetid. 

Det er et langsiktig mål at gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn 30 dager for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Forbehold ved tolkning av resultatene

På grunn av innføring av nytt journalverktøy og utfordringer med styringsdata, er tall for St. Olavs hospital beheftet med usikkerhet. Tallene for 2022 og 2023 for Helse Midt-Norge RHF og landet kan være påvirket av dette..

Tallene for 2020 og 2021 bør ses i sammenheng med endret aktivitet i spesialisthelsetjenesten grunnet covid-19. 

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Også ulik opplæring i kodepraksis kan gi varierende datakvalitet.

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultatet for hele 2018.

Flere behandlingssteder er inkludert i statistikken f.o.m. 2022. Dersom det mangler tall for noen enheter så kan det skyldes at data ikke vises av personvernhensyn fordi pasientgrunnlaget er lavt. Hvis totalt antall pasienter (nevneren) er under 5 vil enheten ikke vises i statistikken.

Om indikatoren​​​​​

Resultatene viser antall pasienter som har startet helsehjelp og hvor lang gjennomsnittlig ventetid det var fra henvisningen ble mottatt i spesialisthelsetjenesten, til helsehjelpen startet. Ventetiden er den​ tiden pasienten står på venteliste, fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet. Ventetiden viser tilgjengelighet i spesialisthelsetjenesten.

Går det for lang tid fra man er henvist til helsehjelpen starter, kan det føre til at helsetilstanden og prognosen forverres. Derfor er det er et mål å redusere ventetid og ha god oversikt over ventetider.

I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene er målsettingen for gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling fastsatt. Den langsiktige målsettingen er at ventetiden skal være lavere enn 30 dager. 

F.o.m. 2022 publiserer vi kun årsdata for denne kvalitetsindikatoren. Data med hyppigere frekvens (måned, tertial) finnes på Helsedirektoratets dashboard. Dashboardet inneholder ventelistestatistikk fra spesialisthelsetjenesten med informasjon om ventetider, frister og henvisninger.

Først publisert: 10.04.2019 Siste faglige endring: 04.07.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no