Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rusbehandling - gjennomsnittlig ventetid for pasienter

Indikatoren viser gjennomsnittlig ventetid fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Resultater

Gjennomsnittlig ventetid nasjonalt var 32,6 dager i 2021. Dette er uendret fra året før.

Median ventetid har omtrent vært den samme de siste årene og i 2021 var den 26 dager.

Median ventetid ble redusert fra 47 dager i 2020 til 46 dager i 2021. Median ventetid ble også redusert sammenlignet med 2019, da den var på 48 dager.

Det var forskjell mellom regionene i gjennomsnittlig ventetid. I 2021 hadde Helse Midt-Norge og Helse Vest kortest gjennomsnittlig ventetid med 27 dager, mens Helse Nord hadde lengst med 42,6 dager.

Det er et mål at gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn 30 dager for TSB. Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF når målsettingen i 2021.

Forbehold ved tolkning av resultatene

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Også ulik opplæring i kodepraksis kan gi varierende datakvalitet.

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultatet for hele 2018.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter» fra Norsk pasientregister.

Det kan være enkelte behandlingssteder som mangler. Dette kan skje f.eks. dersom rapporterende enhet har endret organisasjonsnummer, rapportert fra hovedenhet eller er en ny enhet. Vi jobber med å inkludere alle rapporterende enheter.

Det er et brudd i statistikk for Diakonhjemmet AS f.o.m. 2021 grunnet at underenhetene voksenpsykiatrisk avdelingen Vinderen og alderspsykiatrisk avdeling Steinerud har tidligere blitt aggregert i kategorien Helse Sør-Øst Private, men inkluderes nå under Diakonhjemmet sykehus AS.

Om indikatoren​​​​​

Tallene for 2020 og 2021 bør ses i sammenheng med endret aktivitet i spesialisthelsetjenesten grunnet covid-19.

I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene er målsettingen for gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling fastsatt. Målsettingen er at ventetiden skal være lavere enn 30 dager innen 2021. 

Ventetiden er den tiden du står på venteliste fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet. Ventetiden viser tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten for pasienter som har fått henvisningen vurdert. ​

Går det for lang tid fra man er henvist til helsehjelpen starter, kan det føre til at helsetilstanden og prognosen forverres. Derfor er det er et mål å redusere ventetid og ha god oversikt over ventetider.

Først publisert: 10.04.2019 Sist faglig oppdatert: 05.05.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no