Rusbehandling - gjennomsnittlig ventetid for pasienter

Indikatoren viser gjennomsnittlig ventetid fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Resultater

Fra 2011 til 2017 gikk ventetiden på tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) på landsbasis ned fra 71,8 dager til 33,7 dager. Siden da har den ligget mellom 30 og 35 dager. Første tertial 2020 var ventetiden på TSB gjennomsnittlig 32,7 dager. Helse Vest hadde kortest ventetid med 28,8 dager og Helse Nord høyest med 43,6 dager.

Median ventetid har også gått ned hvert år, fra 48 til 27 dager i løpet av perioden 2011 til 2016. Median ventetid var 28 dager på landsbasis første tertial 2020, samme nivå som første tertial i 2019 og 2018.

Helse Vest og Helse Midt-Norge har på årsbasis hatt kortest ventetid den siste 5-årsperioden.

Forbehold ved tolkning av resultatene

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Også ulik opplæring i kodepraksis kan gi varierende datakvalitet.

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultatet for hele 2018.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter» fra Norsk pasientregister.

Om indikatoren​​​​​

I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene er målsettingen for gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling endret fra 50 dager innen 2021, til under 35 dager i 2019. Median ventetiden skal reduseres sammenlignet med foregående år.

Ventetiden er den tiden du står på venteliste fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet.

Ventetiden viser tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten for pasienter som har fått henvisningen vurdert. ​

Går det for lang tid fra man er henvist til helsehjelpen starter, kan det føre til at helsetilstanden og prognosen forverres. Derfor er det er et mål å redusere ventetid og ha god oversikt over ventetider.

Først publisert: 10.04.2019 Sist faglig oppdatert: 17.09.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no