Rusbehandling - fristbrudd for pasienter som har påbegynt behandling

Indikatoren viser andel pasienter med rett til prioritert helsehjelp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og som har startet etter fastsatt frist.

Resultater

Resultatene viser antall pasienter med rett til prioritert helsehjelp og som har påbegynt behandling, og hvor stor andel som opplever fristbrudd før start av helsehjelp. Tredje tertial 2019 var det 1,3 prosent som opplevde fristbrudd på landsbasis. Det var betydelige forskjeller mellom regionene, med en andel fristbrudd  i Helse Nord RHF på 4,9 prosent og en andel på 0,2 prosent i Helse Vest. Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge hadde andeler på henholdsvis 0,9 og 1,9 prosent.

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultat for hele 2018, og første tertial i 2019.  

Forbehold ved tallene

​Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og ev. fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Også ulik opplæring i kodepraksis kan gi varierende datakvalitet.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter​» fra Norsk pasientregister.

Om indikatoren

​​​​​Som pasient med rett til prioritert helsehjelp skal du få en frist for når behandlingen senest skal starte. Behandlingsfristen er en pasientrettighet, og skal sikre god prioritering slik at pasienter med de mest alvorlige sykdommene behandles først. Fristbrudd oppstår altså når helsehjelpen er startet etter den fastsatte fristen.

Først publisert: 10.04.2019 Sist faglig oppdatert: 07.05.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no