Rusbehandling - fristbrudd for pasienter på venteliste

Indikatoren viser andel pasienter med rett til prioritert helsehjelp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling som fortsatt står på venteliste etter at fristen for start av nødvendig helsehjelp er passert.

Resultater

Resultatene viser andel pasienter med rett til prioritert helsehjelp, som står på venteliste etter at fristen for start av nødvendig helsehjelp er passert.

I tredje tertial 2019 var andelen fristbrudd for pasienter på venteliste 1,9 prosent på landsbasis. Det er nedgang fra forrige tertial og 2018, da andelene har ligget over 3 prosent. Helse Vest RHF hadde den laveste andelen i tredje tertial 2019 med 1,1 prosent, fulgt av Helse Midt-Norge med 1,4 og Helse Sør-Øst med 1,7 prosent. Helse Nord hadde den høyeste andelen med 4,1 prosent. 

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultat for hele 2018, og første tertial i 2019. 

​Forbehold ved tallene

​Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og ev. fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Ulik opplæring i kodepraksis kan også gi varierende datakvalitet. ​

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter» fra Norsk pasientregister.

Om indikatoren

​De behandlingsstedene som er uten fristbrudd for pasienter på venteliste eller som ikke har pasienter på venteliste, vises ikke i statistikken. Statistikken gir et øyeblikksbilde av antall pasienter på venteliste ved utgangen av hvert tertial og hvor stor andel av disse som har fristbrudd. 

Som pasient med rett til prioritert helsehjelp skal du få en frist for når behandlingen senest skal starte. Behandlingsfristen er en pasientrettighet, og skal sikre god prioritering slik at pasientene med de mest alvorlige sykdommene behandles først. Fristbrudd oppstår altså når helsehjelpen er startet etter den fastsatte fristen. 

Først publisert: 10.04.2019 Sist faglig oppdatert: 07.05.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no