Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rusbehandling - fristbrudd for pasienter på venteliste

Indikatoren viser andel pasienter med rett til prioritert helsehjelp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling som fortsatt står på venteliste etter at fristen for start av nødvendig helsehjelp er passert.

Resultater 

Andelen fristbrudd for pasienter som stod på venteliste ved utgangen av 2021 var 4,4 prosent. Det er en liten nedgang fra 2020, da andelen var 6 prosent. Resultatene for 2020 er likevel ikke direkte sammenlignbare grunnet midlertidige endringer i helselovgivningen som følge av covid-19 pandemien (se "forbehold ved tolkning"). Andelen fristbrudd var 2,5 prosentpoeng høyere ved utgangen av 2021 enn ved utgangen av 2019. 

Det er nokså store variasjoner mellom regionene. Helse Nord RHF hadde høyest andel ved utgangen av 2021 med 11,8 prosent, mens Helse Midt-Norge lå lavest med 0,9 prosent. I Helse Sør-Øst RHF og Vest RHF var det fristbrudd for henholdsvis 3,7 og 2,5 prosent av pasientene på venteliste.

​Forbehold ved tallene

Tallene for 2020 og 2021 bør ses i sammenheng med endret aktivitet i spesialisthelsetjenesten grunnet covid-19.

​Resultatene for hele 2. tertial og deler av 1. og 3. tertial 2020 viser ikke en reell andel fristbrudd i periodene. Årsaken til dette er at dataene som ligger til grunn, ikke tar høyde for at plikt til å fastsette frist og til å varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt i hele 2. tertial og deler av 1. og 3. tertial 2020. 

Plikt til å fastsette frist og til å varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt 27. mars i Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19 fram til 27. mai og ble videreført 27. mai fram til 1. oktober i Midlertidig forskrift om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og ev. fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Ulik opplæring i kodepraksis kan også gi varierende datakvalitet. ​

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultat for hele 2018, og første tertial i 2019. 

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter» fra Norsk pasientregister.

Det kan være enkelte behandlingssteder som mangler. Dette kan skje f.eks. dersom rapporterende enhet har endret organisasjonsnummer, rapportert fra hovedenhet eller er en ny enhet. Vi jobber med å inkludere alle rapporterende enheter.

Det er et brudd i statistikk for Diakonhjemmet AS f.o.m. 2021 grunnet at underenhetene voksenpsykiatrisk avdelingen Vinderen og alderspsykiatrisk avdeling Steinerud har tidligere blitt aggregert i kategorien Helse Sør-Øst Private, men inkluderes nå under Diakonhjemmet sykehus AS.

Om indikatoren

​De behandlingsstedene som er uten fristbrudd for pasienter på venteliste eller som ikke har pasienter på venteliste, vises ikke i statistikken. Statistikken gir et øyeblikksbilde av antall pasienter på venteliste ved utgangen av hvert tertial og hvor stor andel av disse som har fristbrudd. 

Som pasient med rett til prioritert helsehjelp skal du få en frist for når behandlingen senest skal starte. Behandlingsfristen er en pasientrettighet, og skal sikre god prioritering slik at pasientene med de mest alvorlige sykdommene behandles først. Fristbrudd oppstår altså når helsehjelpen er startet etter den fastsatte fristen. 

Først publisert: 10.04.2019 Sist faglig oppdatert: 05.05.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no