Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rusbehandling - rapportering av årsak til avsluttet behandling

Indikatoren viser andelen avsluttede behandlingsopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) med manglende rapportering om avslutningstype.

Resultater 

I 2023 var andelen avsluttede behandlingsopphold i TSB uten rapportert avslutningstype 65,0 prosent på landsbasis. 

Resultatene viser stor variasjon mellom helseregionene, fra 31 prosent i Helse Midt-Norge RHF til 88 prosent i Helse Vest RHF.

Forbehold ved tolkning av resultater

Registreringspraksis er svært varierende mellom ulike helseforetak. Det er et mål å bedre registreringspraksis når det gjelder avbrudd i TSB. Andelen av behandlingsopphold totalt som avsluttes, er forbundet med usikkerhet grunnet mangelfullt datagrunnlag. Resultatene er ikke sammenlignbare over tid. Årsaken er variasjon fra periode til periode i hvor mange prosent av behandlingsoppholdene det er tilgjengelig informasjon om. Private foretak med avtale etter anbud er med i tallene for RHF-ene. 

Data er begrenset til avsluttede behandlingsopphold i TSB for pasienter 18 år og eldre. Sammenhengende episoder mellom ulike behandlingssted telles som et opphold.

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for tverrfaglig spesialisert rusbehandling påvirket i denne regionen.

Data på behandlingsstedsnivå er kun inkludert f.o.m. 2019 grunnet manglende innrapportering av mange behandlingssteder før 2019. Dersom det mangler tall for noen enheter så kan det skyldes at data ikke vises av personvernhensyn fordi pasientgrunnlaget er lavt. Hvis totalt antall pasienter (nevneren) er under 5 vil enheten ikke vises i statistikken.

Om indikatoren

Denne indikatoren omhandler andelen avsluttede døgnbehandlinger i TSB som er registrert uten avslutningstype. Registreringspraksis er svært varierende mellom ulike helseforetak. Det er et mål å bedre rapporteringspraksis når det gjelder avslutningstype for å kunne si noe om omfanget av avbrudd fra døgnbehandling i TSB.

Internasjonal forskning viser at omtrent halvparten av pasienter i rusbehandling avslutter behandlingen før planlagt tidspunkt. Unge pasienter kan være spesielt sårbare for å falle ut av behandling, og det er bl.a. vist at pasienter i velstående samfunn har større risiko for å avbryte rusbehandling. Hvorvidt behandlingen gjennomføres etter avtale kan si noe om grad av individuell tilrettelegging og fleksibilitet på tjenestestedet, hvordan pasienten blir møtt, og hvilke tiltak som er satt inn i forkant av, og underveis i behandlingsforløpet. Tall på avbrudd i behandling kan derfor også bidra til en bevisstgjøring av å utvikle individuelle kriseplaner i behandlingen. 

Først publisert: 29.11.2018 Siste faglige endring: 03.05.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no