Rusbehandling - avbrudd i i behandlingen

Indikatoren viser andel avbrutte opphold for pasienter over 18 år i behandling innenfor et planlagt opphold på døgninstitusjon i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Resultater

8,4 prosent av behandlingsoppholdene der avslutningstype var registrert ble avbrutt i tredje tertial 2019. I tilsvarende periode i 2018 var andelen 11,1 prosent. Det er stor variasjon mellom regionene i perioden. Helse Vest RHF hadde lavest andel avbrutte behandlingsopphold med 4,0 prosent, mens Sør-Øst RHF hadde høyest andel med 12,1 prosent. Helse Nord RHF og Helse Midt-Norge RHF hadde en andel på henholdsvis 4,8 og 4,6 prosent.

Disse tallene er basert på svært mangelfullt datagrunnlag, og resultatene er ikke sammenlignbare over tid. Årsaken er variasjon fra periode til periode i hvor mange prosent av behandlingsoppholdene det er tilgjengelig informasjon om.

På landsbasis var 73,4 prosent av alle avsluttede behandlingsopphold uten rapportert avslutningstype i tredje tertial 2019. Dette er på nivå med forrige tertial, men en stor økning fra 2018, da det var 63,4 prosent i tredje tertial  Andelen avsluttede opphold uten informasjon om avslutningstype var lavest med 69,1 prosent i Helse Sør-Øst RHF, og høyest med 85,6 prosent i Helse Vest RHF i tredje tertial 2019. 

Forbehold ved tolkning av resultater

Data er begrenset til avsluttede døgnopphold i TSB, pasienter 18 år og eldre. Sammenhengende episoder mellom ulike behandlingssted telles som ett opphold.

Den store andelen behandlingsopphold der opplysninger om avslutningstype mangler, reduserer påliteligheten til dataene. Dersom rapporteringen om avslutningstype blir bedre, vil man med større sikkerhet kunne si noe om graden av avbrudd i TSB og utviklingen i denne.

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultatet for hele 2018.

Om indikatoren

Denne indikatoren omhandler andel behandlingsavbrudd for pasienter i behandling innenfor et planlagt opphold på døgninstitusjon i TSB. 

Internasjonal forskning viser at omtrent halvparten av pasienter i rusbehandling avslutter behandlingen før planlagt tidspunkt. Unge pasienter er spesielt sårbare for disse risikofaktorene, og det er tidligere vist at unge i velstående områder og samfunn har større risiko for å avbryte rusbehandling.

Hvorvidt behandlingen gjennomføres etter avtale kan si noe om grad av individuell tilrettelegging og fleksibilitet på tjenestestedet, hvordan pasienten blir møtt, og hvilke tiltak som er satt inn i forkant av, og underveis i behandlingsforløpet. Tall på avbrudd i behandling kan derfor også bidra til å kartlegge behovet for å utvikle mer fleksible og individuelle behandlingsplaner.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 07.05.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no