Rusbehandling - registrering av avbrudd i behandlingen

Indikatoren viser registreringspraksis for avbrudd i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), andelen avbrutte døgnbehandlingsopphold registrert uten årsak til avbrudd.

Resultater

På landsbasis var 72,6 prosent av avsluttede behandlingsopphold uten rapportert avslutningstype i andre tertial 2020. Dette er på nivå med forrige tertial, men en stor økning fra 2018, da det var 56,1 prosent i første tertial. Andelen avsluttede opphold i døgnbehandling uten informasjon om avslutningstype var lavest med 60,8 prosent i Helse Nord RHF, og høyest med 82,8 prosent i Helse Vest RHF i andre tertial 2020. 

Registreringspraksis er svært varierende mellom ulike helseforetak. Det er et mål å bedre registreringspraksis når det gjelder avbrudd i TSB. Andelen av behandlingsopphold totalt som avsluttes er forbundet med usikkerhet grunnet mangelfullt datagrunnlag. Resultatene er ikke sammenlignbare over tid. Årsaken er variasjon fra periode til periode i hvor mange prosent av behandlingsoppholdene det er tilgjengelig informasjon om. Private foretak med avtale etter anbud er med i tallene for RHFene. 

Forbehold ved tolkning av resultater

Data er begrenset til avsluttede døgnopphold i TSB, pasienter 18 år og eldre. Sammenhengende episoder mellom ulike behandlingssted telles som ett opphold.

Den store andelen behandlingsopphold der opplysninger om avslutningstype mangler, reduserer påliteligheten til dataene. Dersom rapporteringen om avslutningstype blir bedre, vil man med større sikkerhet kunne si noe om graden av avbrudd i TSB og utviklingen i denne.

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultatet for hele 2018.

Om indikatoren

Denne indikatoren omhandler andelen avbrutte behandlingsopphold i på døgninstitusjon i TSB som er registrert uten årsak til avbrudd. Det er et mål å bedre registreringspraksis for å få mer kunnskap om kvaliteten i disse tilbudene.

Internasjonal forskning viser at omtrent halvparten av pasienter i rusbehandling avslutter behandlingen før planlagt tidspunkt. Unge pasienter er spesielt sårbare for disse risikofaktorene, og det er tidligere vist at unge i velstående områder og samfunn har større risiko for å avbryte rusbehandling. Hvorvidt behandlingen gjennomføres etter avtale kan si noe om grad av individuell tilrettelegging og fleksibilitet på tjenestestedet, hvordan pasienten blir møtt, og hvilke tiltak som er satt inn i forkant av, og underveis i behandlingsforløpet. Tall på avbrudd i behandling kan derfor også bidra til å kartlegge behovet for å utvikle mer fleksible og individuelle behandlingsplaner.

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 03.12.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no