Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rusbehandling - registrering av avbrudd i behandlingen

Indikatoren viser registreringspraksis for avbrudd i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), andelen avbrutte døgnbehandlingsopphold registrert uten årsak til avbrudd.

Resultater 

I 2022 var andelen avsluttede behandlingsopphold uten rapportert avslutningstype på 59 prosent på landsbasis. Andelen har gått ned fra 2019 og har ligget på rundt 60 prosent de tre siste årene.

Resultatene viser at det er stor variasjon mellom helseregionene i andel avsluttede behandlingsopphold uten rapportert avslutningstype. Andelen varierer fra 9 prosent i Helse Midt-Norge RHF til 84 prosent i Helse Vest RHF.

Registreringspraksis er svært varierende mellom ulike helseforetak. Det er et mål å bedre registreringspraksis når det gjelder avbrudd i TSB. Andelen av behandlingsopphold totalt som avsluttes er forbundet med usikkerhet grunnet mangelfullt datagrunnlag. Resultatene er ikke sammenlignbare over tid. Årsaken er variasjon fra periode til periode i hvor mange prosent av behandlingsoppholdene det er tilgjengelig informasjon om. Private foretak med avtale etter anbud er med i tallene for RHF-ene. 

Forbehold ved tolkning av resultater

Data er begrenset til avsluttede døgnopphold i TSB, og for pasienter 18 år og eldre. Sammenhengende episoder mellom ulike behandlingssted telles som et opphold.

Den store andelen døgnbehandlinger hvor opplysninger om avslutningsmåte mangler, reduserer påliteligheten til dataene. Dersom rapporteringen om avslutningsmåte blir bedre, vil man med større sikkerhet kunne si noe om graden av avbrudd i TSB og utviklingen i denne.

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultatet for hele 2018 

Data på behandlingsstedsnivå er kun inkludert f.o.m. 2019 grunnet manglende innrapportering av mange behandlingssteder før 2019. Dersom det mangler tall for noen enheter så kan det skyldes at data ikke vises av personvernhensyn fordi pasientgrunnlaget er lavt. Hvis totalt antall pasienter (nevneren) er under 5 vil enheten ikke vises i statistikken.

Om indikatoren

Denne indikatoren omhandler andelen avsluttede døgnbehandlinger i TSB som er registrert uten avslutningsmåte. Registreringspraksis er svært varierende mellom ulike helseforetak. Det er et mål å bedre registreringspraksis når det gjelder avslutningsmåte for å kunne si noe om omfanget av avbrudd fra døgnbehandling i TSB.

Internasjonal forskning viser at omtrent halvparten av pasienter i rusbehandling avslutter behandlingen før planlagt tidspunkt. Unge pasienter kan være spesielt sårbare for å falle ut av behandling, og det er bl.a. vist at pasienter i velstående samfunn har større risiko for å avbryte rusbehandling. Hvorvidt behandlingen gjennomføres etter avtale kan si noe om grad av individuell tilrettelegging og fleksibilitet på tjenestestedet, hvordan pasienten blir møtt, og hvilke tiltak som er satt inn i forkant av, og underveis i behandlingsforløpet. Tall på avbrudd i behandling kan derfor også bidra til en bevisstgjøring av å utvikle individuelle kriseplaner i behandlingen. 

Først publisert: 29.11.2018 Sist faglig oppdatert: 04.05.2023

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no