Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse for voksne - ventetid

Indikatoren viser gjennomsnittlig ventetid fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet for voksne i psykisk helsevern.

Resultat

I 2021 var den gjennomsnittlige ventetiden på 46 dager på nasjonalt nivå. Det er en økning på 2,2 dager sammenlignet med 2020.

Det er variasjon i gjennomsnittlig ventetid mellom helseregionene, ventetiden varierer fra 39 dager i Helse Vest RHF til 61,5 dager i Helse Nord RHF.

Det er et mål at gjennomsnittlig ventetid i psykisk helsevern voksne skal være under 40 dager. Det er kun Helse Vest RHF som når dette målet med gjennomsnittlig ventetid på 39 dager.

Forbehold ved tallene

Tallene for 2020 og 2021 bør ses i sammenheng med endret aktivitet i spesialisthelsetjenesten grunnet covid-19.

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og evt. fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Ulik opplæring i kodepraksis kan også gi varierende datakvalitet.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter» fra Norsk pasientregister.

Det kan være enkelte behandlingssteder som mangler. Dette kan skje f.eks. dersom rapporterende enhet har endret organisasjonsnummer, rapportert fra hovedenhet eller er en ny enhet. Vi jobber med å inkludere alle rapporterende enheter.

Det er et brudd i statistikk for Diakonhjemmet AS f.o.m. 2021 grunnet at underenhetene voksenpsykiatrisk avdelingen Vinderen og alderspsykiatrisk avdeling Steinerud har tidligere blitt aggregert i kategorien Helse Sør-Øst Private, men inkluderes nå under Diakonhjemmet sykehus AS.

Om indikatoren

Resultatene viser antall pasienter som har startet helsehjelp og hvor lang gjennomsnittlig ventetid det var fra henvisningen ble mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen startet. I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene er målsettingen at den gjennomsnittlige ventetiden innen psykisk helsevern for voksne skal være under 40 dager innen utgangen av 2021.

Ventetiden er den​ tiden pasienten står på venteliste, fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet. Ventetiden viser tilgjengelighet i spesialisthelsetjenesten.

Går det for lang tid fra man er henvist til helsehjelpen starter, kan det føre til at helsetilstanden og prognosen forverres. Derfor er det er et mål å redusere ventetid og ha god oversikt over ventetider.

 

 

Først publisert: 10.04.2019 Sist faglig oppdatert: 05.05.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no