Psykisk helse for voksne - ventetid

Indikatoren viser gjennomsnittlig ventetid fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet for voksne i psykisk helsevern.

Resultat

I tredje tertial 2019 var den gjennomsnittlige ventetiden for voksne i psykisk helsevern på 40,8 dager på landsbasis. Sammenliknet med samme periode i 2018 har det vært en svak nedgang fra 41,3 dager.

Den gjennomsnittlige ventetiden har gått ned for hvert fra 2012 til 2019. I 2012 var ventetiden på 54,6 dager, mens i 2019 har den gjennomsnittlige ventetiden sunket til 43,5 dager.

Forbehold ved tallene

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og evt. fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Ulik opplæring i kodepraksis kan også gi varierende datakvalitet.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter» fra Norsk pasientregister.

Om indikatoren

Resultatene viser antall pasienter som har startet helsehjelp og hvor lang gjennomsnittlig ventetid det var fra henvisningen ble mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen startet. I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene er målsettingen for gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse voksne endret fra 50 dager innen 2021, til under 45 dager i 2019.

Ventetiden er den​ tiden pasienten står på venteliste, fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet. Ventetiden viser tilgjengelighet i spesialisthelsetjenesten.

Går det for lang tid fra man er henvist til helsehjelpen starter, kan det føre til at helsetilstanden og prognosen forverres. Derfor er det er et mål å redusere ventetid og ha god oversikt over ventetider.

 

Først publisert: 10.04.2019 Sist faglig oppdatert: 07.05.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no