Psykisk helse for voksne - ventetid

Indikatoren viser gjennomsnittlig ventetid fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet for voksne i psykisk helsevern.

Resultat

I 2. tertial 2020 var gjennomsnittlig ventetid nasjonalt på 44,5 dager, mens median ventetid var på 35 dager. I samme periode i fjor var gjennomsnittlig  ventetid nasjonalt på 46,2 dager, og median ventetid på 41 dager. I tillegg til en liten nedgang i ventetid, har også antall pasienter som har startet helsehjelp gått ned i 2. tertial 2020, sammenlignet med samme periode i 2019.

Det er som tidligere noe forskjell mellom regionene i gjennomsnittlig ventetid. I 2. tertial 2020 har Helse Vest RHF kortest gjennomsnittlig ventetid med 38,2 dager, mens Helse Nord har lengst med 62,1 dager.

Det er et mål at gjennomsnittlig ventetid skal være under 40 dager i alle regioner innen utgangen av 2021.

Forbehold ved tallene

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og evt. fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Ulik opplæring i kodepraksis kan også gi varierende datakvalitet.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter» fra Norsk pasientregister.

Om indikatoren

Resultatene viser antall pasienter som har startet helsehjelp og hvor lang gjennomsnittlig ventetid det var fra henvisningen ble mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen startet. I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene er målsettingen at den gjennomsnittlige ventetiden innen psykisk helsevern for voksne skal være under 40 dager innen utgangen av 2021.

Ventetiden er den​ tiden pasienten står på venteliste, fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet. Ventetiden viser tilgjengelighet i spesialisthelsetjenesten.

Går det for lang tid fra man er henvist til helsehjelpen starter, kan det føre til at helsetilstanden og prognosen forverres. Derfor er det er et mål å redusere ventetid og ha god oversikt over ventetider.

 

 

Først publisert: 10.04.2019 Sist faglig oppdatert: 03.12.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no