Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse for voksne - ventetid

Indikatoren viser gjennomsnittlig ventetid fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet for voksne i psykisk helsevern.

Resultat

I 2. tertial 2021 var gjennomsnittlig ventetid nasjonalt på 47,5 dager, mens median ventetid var på 42 dager. I samme periode i 2020 var gjennomsnittlig ventetid nasjonalt på 46,4 dager, og median ventetid på 35 dager. I tillegg til en liten økning i gjennomsnittlig ventetid, har antall pasienter som har startet helsehjelp økt med omkring 20 prosent i 2. tertial 2021 sammenlignet med samme periode i 2020.

Resultatene viser noe forskjell mellom regionene i gjennomsnittlig ventetid. I 2. tertial 2021 hadde Helse Vest RHF kortest gjennomsnittlig ventetid med 39,8 dager, mens Helse Nord RHF har lengst med 62,5 dager.

Det er et mål at gjennomsnittlig ventetid skal være under 40 dager i alle regioner innen utgangen av 2021.

Forbehold ved tallene

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og evt. fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Ulik opplæring i kodepraksis kan også gi varierende datakvalitet.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter» fra Norsk pasientregister.

Det kan være enkelte behandlingssteder som mangler. Dette kan skje f.eks. dersom rapporterende enhet har endret organisasjonsnummer, rapportert fra hovedenhet eller er en ny enhet. Vi jobber med å inkludere alle rapporterende enheter.

Om indikatoren

Resultatene viser antall pasienter som har startet helsehjelp og hvor lang gjennomsnittlig ventetid det var fra henvisningen ble mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen startet. I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene er målsettingen at den gjennomsnittlige ventetiden innen psykisk helsevern for voksne skal være under 40 dager innen utgangen av 2021.

Ventetiden er den​ tiden pasienten står på venteliste, fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet. Ventetiden viser tilgjengelighet i spesialisthelsetjenesten.

Går det for lang tid fra man er henvist til helsehjelpen starter, kan det føre til at helsetilstanden og prognosen forverres. Derfor er det er et mål å redusere ventetid og ha god oversikt over ventetider.

 

 

Først publisert: 10.04.2019 Sist faglig oppdatert: 02.12.2021

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no