Psykisk helse for voksne - fristbrudd for voksne som har påbegynt helsehjelp

Indikatoren viser andel voksne med rett til prioritert helsehjelp som har påbegynt helsehjelpen i psykisk helsevern etter fastsatt frist.

Resultat

Resultatene viser antall pasienter med rett til prioritert helsehjelp og som har påbegynt behandling, og hvor stor andel som opplever fristbrudd før start av helsehjelp. I oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene er målet for 2019 er at regionene skal overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2018 (passert planlagt tid). Regionene skal innen 2021 overholde minst 95 pst. av avtalene. RHF og HF som har andel fristbrudd på fem prosent eller lavere har dermed overholdt Helse- og omsorgsdepartementets krav.

Forbehold ved tallene

​Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og evt. fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Ulik opplæring i kodepraksis kan også gi varierende datakvalitet.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter​» fra Norsk pasientregister.

Om indikatoren

Som pasient med rett til prioritert helsehjelp skal du få en frist for når behandlingen senest skal starte. Behandlingsfristen er en pasientrettighet, og skal sikre god prioritering slik at pasientene med de mest alvorlige sykdommene behandles først. Fristbrudd oppstår altså når helsehjelpen er startet etter den fastsatte fristen.​

Først publisert: 10.04..04.2019 Sist faglig oppdatert: 10.04..04.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no