Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse for barn og unge - henvisning vurdert innen 10 dager

Indikatoren viser andel henvisninger som er vurdert innen 10 virkedager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for barn og unge.

Resultater

I 2023 ble 34 839 barn og unge under 23 år henvist til psykisk helsevern. 96,4 prosent av henvisningene ble vurdert innen 10 dager etter at sykehuset mottok henvisningen. Det er omtrent på samme nivå som i 2022 og 2021.

Det er litt variasjon mellom regionene. Andelen som ble vurdert innen 10 dager varierte fra nesten 98 prosent i Helse Nord og Helse Sør-Øst til 94,5 prosent i Helse Midt-Norge. Det er også variasjon mellom landets helseforetak, både innad i og mellom regionene.

Forbehold ved tallene

F.o.m. 2022 publiseres kun årsdata.

Resultatene for 2020 viser ikke en reell andel brudd på vurderingsgarantien, fordi dataene som ligger til grunn for beregningene ikke tar høyde at fristen for å vurdere henvisninger ble utvidet fra 10 til 30 dager i perioden 27. mars til 27. mai 2020 i Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av covid-19. Fra 27. mai 2020 gjaldt hovedregelen på 10 dager igjen.

Fra og med 2015 ble fristen endret fra 30 til 10 dager, og resultater før og etter 2015 kan derfor ikke sammenliknes. 

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulike registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og evt. fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Også ulik opplæring i kodepraksis kan gi varierende datakvalitet.

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder i 2018 knytter det seg noe usikkerhet til dataene på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling det året.

Flere behandlingssteder er inkludert i statistikken f.o.m. 2022. Dersom det mangler tall for noen enheter så kan det skyldes at data ikke vises av personvernhensyn fordi pasientgrunnlaget er lavt. Hvis totalt antall pasienter (nevneren) er under 5 og/eller antall pasienter (telleren) er mellom 1-4 vil enheten ikke vises i statistikken.

For mer informasjon om ventetider, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter» fra Norsk pasientregister.

​​​​Om indikatoren

Brudd oppstår når henvisningen ikke er vurdert innen 10 arbeidsdager for barn og unge under 23 år i psykisk helsevern med psykisk og/eller rusrelatert lidelse. Målet er ingen fristbrudd ved at alle får henvisningen vurdert innen 10 arbeidsdager.

Barne- og ungdomsgarantien er en pasientrettighet, og skal sik​re rask tilbakemelding både til pasient og henvisende instans når pasientens helseproblem blir tatt hånd om.

Først publisert: 29.11.2017 Siste faglige endring: 03.05.2024

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no