Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse for barn og unge - henvisning vurdert innen 10 dager

Indikatoren viser andel henvisninger som er vurdert innen 10 virkedager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for barn og unge.

Resultater

I 2021 var det på landsbasis 96,8 prosent av henvisningene som ble vurdert innen 10 dager. Resultatene viser noe variasjon mellom helseregionene. Andelen som ble vurdert innen 10 dager varierer fra 95,3 prosent i Helse Vest til 99,1 prosent i Helse Midt-Norge. Helse Sør-Øst RHF og Helse Nord hadde andeler på henholdsvis 98,1 og 97,8 prosent.

Forbehold ved tallene

Resultatene for 2020 viser ikke en reell andel brudd på vurderingsgarantien. Årsaken til dette er at dataene som ligger til grunn ikke tar høyde for utvidet frist for å vurdere henvisninger i deler av perioden. Frist for å vurdere henvisninger ble utvidet fra 10 til 30 dager i perioden 27. mars til 27. mai 2020 i Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av covid-19

Fra 27. mai 2020 gjelder igjen hovedregelen om at pasienten skal få informasjon om han eller hun har rett til nødvendig helsehjelp innen 10 virkedager etter at henvisningen er mottatt av spesialisthelsetjenesten.

Fra og med 2015 er fristen endret fra 30 til 10 dager, og resultater før og etter 2015 gjenspeiler overholdelse av to ulike vurderingsgarantier. De kan ikke sammenlignes.

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulike registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og evt. fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Også ulik opplæring i kodepraksis kan gi varierende datakvalitet.

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultatet for hele 2018.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter» fra Norsk pasientregister.

Det kan være enkelte behandlingssteder som mangler. Dette kan skje f.eks. dersom rapporterende enhet har endret organisasjonsnummer, rapportert fra hovedenhet eller er en ny enhet. Vi jobber med å inkludere alle rapporterende enheter.

​​​​Om indikatoren

Brudd oppstår når henvisningen ikke er vurdert innen ti arbeidsdager for barn og unge under 23 år i psykisk helsevern med psykisk og/eller rusrelatert lidelse. Målet er ingen fristbrudd ved at alle får henvisningen vurdert innen 10 arbeidsdager.

Barne- og ungdomsgarantien er en pasientrettighet, og skal sik​re rask tilbakemelding både til pasient og henvisende instans når pasientens helseproblem blir tatt hånd om.

Først publisert: 29.11.2017 Sist faglig oppdatert: 05.05.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no