Psykisk helse for barn og unge - henvisning vurdert innen ti dager

Indikatoren viser andel henvisninger som er vurdert innen ti arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for barn og unge.

Resultater

Henvisningen skal vurderes innen ti arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt denne. Resultatene viser at 98,9 prosent av pasientene fikk overholdt vurderingsgarantien i 3. tertial 2019. I samme periode i 2018 var andelen på 98,6 prosent.

Årsresultatene viser at det har vært en liten økning i andelen som får vurderingsgarantien overholdt. I 2018 var det 97,4 prosent og i 2019 har andelen økt til 98,5 prosent.

Forbehold ved tallene

Fra og med 2015 er fristen endret fra 30 til 10 dager, og resultater før og etter 2015 gjenspeiler overholdelse av to ulike vurderingsgarantier. De kan ikke sammenlignes.

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulike registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og evt. fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Også ulik opplæring i kodepraksis kan gi varierende datakvalitet.

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultatet for hele 2018.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter» fra Norsk pasientregister.

​​​​Om indikatoren

Brudd oppstår når henvisningen ikke er vurdert innen ti arbeidsdager for barn og unge under 23 år i psykisk helsevern med psykisk og/eller rusrelatert lidelse. Målet er ingen fristbrudd ved at alle får henvisningen vurdert innen 10 arbeidsdager.

Barne- og ungdomsgarantien er en pasientrettighet, og skal sik​re rask tilbakemelding både til pasient og henvisende instans når pasientens helseproblem blir tatt hånd om.

Først publisert: 29.11.2017 Sist faglig oppdatert: 07.05.2020

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no