Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykisk helse for barn og unge - fristbrudd for de som har påbegynt helsehjelp

Denne indikatoren viser andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp der helsehjelpen har startet etter fastsatt frist.

Resultat

I 2021 var andel fristbrudd for pasienter som hadde påbegynt helsehjelp innen psykisk helsevern barn og unge på 5,1 prosent på landsbasis. Det er stor variasjon mellom helseregionene, andel fristbrudd varierer fra 1 prosent i Helse Vest til 12 prosent i Helse Nord.

Andel fristbrudd har hatt en gradvis økning fra 2017 til 2021. Den største økningen i andel fristbrudd ser vi fra 2020 til 2021, da andelen økte fra 2,6 til 5,1 prosent. Resultatene for 2020 er likevel ikke direkte sammenlignbare grunnet midlertidige endringer i helselovgivningen som følge av covid-19 pandemien (se "forbehold ved tolkning"). Andelen fristbrudd var 2,4 prosentpoeng høyere i 2021 enn i 2019.

Forbehold ved tallene

Tallene for 2020 og 2021 bør ses i sammenheng med endret aktivitet i spesialisthelsetjenesten grunnet covid-19.

​Resultatene for 2020 viser ikke en reell andel fristbrudd. Årsaken til dette er at dataene som ligger til grunn, ikke tar høyde for at plikt til å fastsette frist og til å varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt i deler av 1. og 3. tertial og hele 2. tertial 2020.

Plikt til å fastsette frist og til å varsle Helfo ved fristbrudd bortfalt 27. mars 2020 i Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19 fram til 27. mai og ble videreført fram til 1. oktober 2020. Midlertidig forskrift om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og evt. fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Ulik opplæring i kodepraksis kan også gi varierende datakvalitet.

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling påvirket. Dette påvirker resultat for hele 2018, og første tertial i 2019. 

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter​» fra Norsk pasientregister.​

Det kan være enkelte behandlingssteder som mangler. Dette kan skje f.eks. dersom rapporterende enhet har endret organisasjonsnummer, rapportert fra hovedenhet eller er en ny enhet. Vi jobber med å inkludere alle rapporterende enheter.

Om indikatoren

​Som pasient med rett til prioritert helsehjelp skal du få en frist for når behandlingen senest skal starte. Behandlingsfristen er en pasientrettighet, og skal sikre god prioritering slik at pasientene med de mest alvorlige sykdommene behandles først. Fristbrudd oppstår altså når helsehjelpen er startet etter den fastsatte fristen.​

Først publisert: 10.04.2019 Sist faglig oppdatert: 05.05.2022

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no